A döntésorientált hibamód és hatáselemzés (DOFMEA) kifejlesztése és alkalmazása Közgazdaságtudományi

31 OTDK, Közgazdaságtudományi Szekció, Vezetés, szervezés II. Tagozat.

A döntésorientált hibamód és hatáselemzés (DOFMEA) kifejlesztése és alkalmazása


Helyezés: 1

Hallgató: Gáspár Miklós
Szak: Műszaki Menedzser, Képzés típusa: o, Intézmény: Pannon Egyetem, Kar: Gazdaságtudományi Kar

Témavazető: Bognár Ferenc - Egyetemi tanársegéd, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar


Napjainkban a gazdaság pénzügyi lehetőségei szűkösek, emiatt a figyelem a már meglévő, megszerzett javak megtartásának irányába terelődik. Ezen jelenség a karbantartás menedzsment szerepének felértékelődéséhez vezet. A karbantartói munka támogatása így kiemelt jelentőséggel bír, mind elméleti és gyakorlati oldalon, mind pedig stratégiai és operatív szinten egyaránt.

Jelen kutatás is a karbantartók munkáját hivatott támogatni. A kutatás célterülete a hibamód és hatáselemzés (Failure Mode and Effects Analysis – FMEA) módszerének döntéstani alapokon nyugvó továbbfejlesztése.

A kutatás alapjául jelentős számú szakirodalom áttekintése, valamint gyakorlati életből származó esettanulmányok szolgálnak. Ezek alapján megállapítható, hogy az FMEA módszer – melynek számos továbbfejlesztése látott már napvilágot – alkalmazása során, a legritkább esetben alkalmazzák a döntéshozók tudatosan a döntéstan által már leírt, kézzel fogható technikákat.

A kutatás célja az FMEA módszer olyan irányú továbbfejlesztése, amely a hibamódokat és hatásait leíró három tényező (gyakoriság, detektálhatóság és súlyosság) súlyszámait döntéstanilag pontosan képes megadni.

A módszerfejlesztés alapja több, már létező módszer egymással szinergiára törekvő kombinálása, melynek eredményeként létrehozható a hibamód és hatás elemzés döntéstani alapokon nyugvó változata a DOFMEA (Decision Oriented Failure Mode and Effects Analysis). Ezen módszert elsősorban olyan esetekben célszerű használni, amikor a súlyszámok kialakítása nehezen objektivizálható mérési, minősítési eredményeken nyugszanak.

A kutatás gyakorlati eredményeinek bázisa egy veszprémi autóipari vállalat, ahol a létrehozott módszer tesztelése megtörtént, aminek az eredménye a dolgozatban szintén részteles bemutatásra kerül.

Kulcsszavak: karbantartás, hibamód és hatáselemzés (FMEA), RPN.