Tanulást támogató stratégiák a tanórán kívüli nevelésben Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai

34 OTDK, Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció, Informális és non formális oktatás módszerei Tagozat.

Tanulást támogató stratégiák a tanórán kívüli nevelésben


Helyezés: 1

Hallgató: Ledniczki Kinga Melinda
Szak: Neveléstudomány, Képzés típusa: ma, Intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kar: Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Témavazető: dr. Hercz Mária - egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar


Dinamikusan változó világunkban a folyamatos önképzés és tanulás lassan általános életformává válik (D. Molnár, 2010). Az ezt megalapozó minőségi oktatás biztosítása, és a hozzá elengedhetetlenül szükséges magas szintű pedagógusképzés globális és európai szinten is a kiemelt oktatáspolitikai és stratégiai célok között szerepel (Oktatás és Képzés 2020, UNESCO 2030).
Kutatásom keretrendszere a pedagógus gondolkodáskutatások és jóllét kutatások eredményei mentén formálódott, kiinduló pontja, hogy a pedagógusok osztálytermi gyakorlatát erősen meghatározzák gondolkodásuk és nézeteik (Falus 2006; Hercz 2016). Ezért, amennyiben a tanórán kívüli nevelés eredményességét támogató képzési- továbbképzési modul kialakítása a célunk, figyelembe kell vennünk azokat, akik e tevékenységeket megvalósítják, tehát a pedagógusokat.
Kutatásom során kombinált kutatási stratégiát alkalmaztam, amiben kvalitatív és kvantitatív elemek is megtalálhatóak a pontosabb eredmény elérése érdekében. Szakértői mintavétellel dolgoztam, 136 alsó tagozaton dolgozó pedagógust kérdeztem meg online kérdőívvel.
Kutatásom során négy kérdés vezetett: (1) Változott-e a napközis munka presztízsének megítélése az elmúlt 5 évben? (2) A napközi otthon funkciói közül melyiket tartják fontosabbnak a pedagógusok? Korábbi kutatás szerint a szocializációs funkciót erősebbnek tartják, mint a tanulási szerepét (Imre, 2015), én azonban ellentmondásos eredményeket kaptam. (3) Történik-e tanulásmódszertani tudás átadása, felfedeztetése a tanórán kívüli nevelés során? (4) Azokat a tanulási módszereket használják a pedagógusok, amiket fontosnak és hasznosnak tartanak?
Érdekes eredményt kaptam a tanulási technikák alkalmazási gyakorisága és hasznossága terén. Megállapítható, hogy még a legnépszerűbb tanulási technikák sem természetes s alkalmazott részei a napi gyakorlatnak. Ez az eredmény cáfolja hipotézisemet, miszerint a pedagógusok az általuk hasznosnak és/vagy fontosnak tartott tanulási technikákat és módszereket gyakran alkalmazzák. Vajon miért lehet ez? Talán nem ismerik vagy nincs saját pozitív tapasztalatuk a módszer használatával, működésével kapcsolatban?
Több elgondolkodtató, a pedagógusképzést érintő eredmény született, melyeket dolgozatomban részletesen elemzek. Ezek többek között érintik a napközi otthoni munka presztízsét, funkcióit és tanulást támogató tevékenységét. A kutatás eredményeire építve egy, a pedagógusképzésben felhasználható, elektronikus tananyag modult készítek, mely kipróbálásra is kerül.