Elhunyt Anderle Ádám történészkutató, professor emeritus


2016. november 19-én, életének 74. évében elhunyt Anderle Ádám történészkutató és egyetemi oktató, a történelemtudomány MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára, majd professor emeritusa.

A róla írt nekrológok és tudósítások méltóan mutatják be történészi, oktatói érdemeit, eredményeit, egész életútját, de keveset szólnak a felsőoktatási tehetséggondozásban végzett kiváló munkájáról, pedig jelentős teljesítményt nyújtott a tudományszervezésben, kiemelten a magyarországi tehetséggondozásban. Az egyetemen hallgatók, diáktudósok és doktoranduszok témavezetőjeként, szakmai támogatójaként, egyben az országos szintű tehetséggondozás egyik meghatározó egyéniségeként szerzett megbecsülést.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Humán Tudományi Szakmai Bizottságának elnöke volt 1996-2003 között, majd örökös tiszteletbeli elnökké választotta a bizottság. Az OTDT Elnökségének 2002-2015 között volt tagja. Számos kitüntetése között ott találjuk a tehetséggondozásért kapott elismeréseit is, mint Mestertanár, 1999; Tudással Magyarországért OTDT jubileumi emlékplakett, 2001; Honoris Causa Pro Scientia Aranyérem, 2011; XXX. Jubileumi OTDK Emlékérem, 2011.

Gazdag életművét, nemcsak szakemberek számára élvezetes, jó stílusú köteteit a hazai könyvtárakon kívül a külföldi bibliotékák, köztük a Spanyol Nemzeti Könyvtár is őrzi. Mint könyvtáros, igen nehezen tudom megállni, hogy ne írjak publikációiról, kiadványairól, de ezt már történész pályatársai, tanítványai megtették, így most csak a tudományos diákkört feltáró történeti munkáiról, törekvéseiről írok, amely során alkalmam volt együtt dolgozni Professzor úrral. Sokszor találkoztunk, sokat beszélgettünk életének nehéz időszakairól, kutatásairól, utazásairól. Legutóbbi telefonos beszélgetésünk alkalmával még a Tőle megszokott derűvel, jókedvvel konzultáltunk a tudományos diákköri kutatás folytatásáról, amiben Ő már nem tudott szerepet vállalni.

Az ezredforduló előtt, amikor OTDT titkáraként kezdeményeztem a diákköri mozgalom történetének megírását, Anderle Ádám történész professzor úr állt a nemes ügy mellé, s rövidesen az OTDT elé terjesztett kutatási terve alapján jelöltük ki a munka irányát és körvonalait. A hosszú távú tudománytörténeti kutatás első eredménye, az első kötet a XXV. jubileumi OTDK alkalmából jelent meg 2001-ben A magyar tudományos diákköri konferenciák fél évszázada, 1951–2001 címmel. A kötetben levéltári és sajtóforrások felhasználásával a mozgalom országos története, ahogyan Professzor úr fogalmazott, történelmi vázlata olvasható, s mellette bemutatásra került az egyes tudományterületek szakmai bizottságainak története, konferenciáik históriája is. Ezt követte 2005-ben A tehetségről: Beszélgetések a tudományos diákkörökről 14 interjút tartalmazó kötet, amelyben az oral history lehetőségét (módszerét) felhasználva az egyéni életpályák arról szólnak, milyen különleges szerep jut a diákköri munkának a tudományos pályán. 2006 decemberében a kötet második kiadása is megjelent. A XXX. jubileumi OTDK-ra, 2011-ben jelent meg A magyar tudományos diákköri konferenciák története, 1951-2011 című kiadvány, amely részben az első kötet bővített kiadásának is tekinthető, s a tovább folytatott történeti kutatás eredménye alapján látott napvilágot, szintén a szakmai bizottságok, számos társszerző közreműködésével.

Az elkészült igényes kiállítású könyvek a tudományos diákkörök megalakításától eltelt évtizedek sajátos szempontú, a diákkörre, a konferenciákra összpontosító tudománypolitikai, tudománytörténeti értékelését is nyújtják az olvasó számára.

Anderle professzor úr a szinte előzmények nélküli kutatás elindításakor az országos áttekintés, feltárás mellett fontosnak tartotta a felsőoktatási intézményeken belüli TDK-történet megírását, továbbá forrásgyűjtemények és egy teljességre törekvő tematikus bibliográfia közreadását is történészek, levéltáros, könyvtáros szakemberek bevonásával. Ezek a történeti munkák és gyűjtemények hiteles alapjául szolgálhatnak a további kutatásokhoz és egy-egy terület szakmai elemzéseihez.

Nagy műveltségű, széles látókörű, kiváló szervező, mindenre figyelő, jó humorú aktív közéleti embert ismertünk meg benne. Emberi tartása, derűje, figyelme a tudományos diákköri feladatokra példaértékű a TDK nemzedékek számára. Mindig büszkék leszünk arra, hogy Vele dolgozhattunk egy nemes ügy, a TDK érdekében. Gazdag munkássága előtt fejet hajtunk, emlékét, szellemi és erkölcsi hagyatékát kegyelettel, tisztelettel őrizzük, ápoljuk. A most zajló kutatásokat Anderle professzor úr emlékének is szánjuk. Igaz, most még úgy érezzük, magunkra hagyott bennünket ebben a nagy munkában, de szomorúságunk lassan erővé válik, hogy beteljesíthessük a történeti kutatásban felvázolt nagyívű terveit, amelyekre neki már nem adatott elegendő idő.

Az OTDT elnöke, a tudományos és művészeti diákkörösök nagy közössége nevében:


Koósné Török Erzsébet

ny. főigazgató, főkönyvtáros, az OTDT volt titkára


Az OTDT történeti kötetei:

A magyar tudományos diákköri konferenciák fél évszázada, 1951-2001 / szerk. Anderle Ádám; Mellékletek Koósné Török Erzsébet; [közread. az] Országos Tudományos Diákköri Tanács. - Budapest : OTDT, 2001. - 312 p. ; 24 cm ISBN 963-00-8086-9

A tehetségről : beszélgetések a tudományos diákkörökről / szerk. Anderle Ádám, Koósné Török Erzsébet ; [az interjúkat kész. Anderle Ádám] ; [kiad. az] Országos Tudományos Diákköri Tanács. - [Budapest] : OTDT, 2005. - 222 p. : ill. ; 24 cm ISBN 963-219-452-7

A tehetségről : beszélgetések a tudományos diákkörökről / szerk. Anderle Ádám, Koósné Török Erzsébet ; [az interjúkat kész. Anderle Ádám] ; [kiad. az] Országos Tudományos Diákköri Tanács. - 2. kiad. - Budapest : OTDT, 2006. - 222 p. : ill. ; 24 cm ISBN 963-229-589-7

A magyar tudományos diákköri konferenciák története, 1951-2011 / összeáll és szerk. Anderle Ádám. - Budapest : Országos Tudományos Diákköri Tanács, 2011. - 401 p. : ill. ; 23 cm A "Diáktudós" című időszaki kiadvány 2011. évi 22. évf. 1/4. = összevont különszáma. - Forrásdokumentuma: Diáktudós, ISSN 0238-4787Szegedi Tudományegyetem
Elhunyt Dr. Anderle Ádám professor emeritus
2016. november 21.