Központi felhívás

Részvételi felhívás

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) a kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint a Magyar Tudományos Akadémia elnökének fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2025 tavaszára meghirdeti a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (37. OTDK).

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. A mesterek, témavezető tanárok, kutatók körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születik meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye.

Az OTDT a 37. OTDK meghirdetésével felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, beleértve a Magyarországon tanuló nemzetközi diákokat is, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK-konferenciákra, ahol megszerezhetik a 37. OTDK-n való indulás jogát, és így az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt mutathatják be eredményeiket. Az OTDT egyidejűleg arra kéri a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat, kutatókat és fejlesztőket, hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék szakmai kibontakozását.

Az OTDK célja

A 37. OTDK országos bemutatási és értékelési fórum a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások 2023–2025-ben elért, és intézményi konferenciákon már minősített tudományos és művészeti eredményei számára.

Célja, hogy ösztönözze a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. Adjon segítséget a kutatómunkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez, ösztönözze a doktori képzésre történő jelentkezést.

Az országos konferencia szekciói, az értékelés és az elismerés rendje

A 37. OTDK a hagyományok szerinti 16 tudományterületi szekcióban kerül megrendezésre. A szekciók keretében szakmai tagozatok működnek. Az OTDK szekcióinak rendezői az OTDT szakmai bizottságainak egyetértésével legalább 6 és legfeljebb 15 pályamunkát tartalmazó tagozatokat tervezhetnek. További feltétel, hogy tagozat csak több intézmény részvétele esetén szervezhető. A tagozatban helyezés és a zsűri különdíja akkor adható ki, ha a besorolt minimum 6-15 dolgozatból legalább 5 és legfeljebb 15 dolgozat bemutatásra is kerül. Amennyiben valamely szakmai tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat az OTDK szekcióért felelős OTDT szakmai bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. Az összevonás feltétele, hogy az összevont tagozatban legalább 5 és legfeljebb 15 pályamunka szerepeljen, így helyezések és díjak is kioszthatóvá válnak.

A 37. OTDK szekcióinak adatait a központi felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

A 37. OTDK-n való részvétel egységes (OTDT által meghatározott) feltételeit a központi felhívás 2. számú melléklete tartalmazza.

A szekciók sajátosságait tükröző, szekciónként részben eltérő további részvételi szabályokat a szakterületek meghatározó felsőoktatási intézményeit képviselő szakmai bizottságok és a rendező intézmények közösen alakítják ki, és azokat a központi felhívást kiegészítő szekciófelhívásokban teszik közzé. A szekciók pályamunkákkal kapcsolatos követelményeit a szekciófelhívások vonatkozó melléklete tartalmazza.

Az OTDT és a szakmai bizottságok 37. OTDK-val kapcsolatos minden hivatalos dokumentuma a https://otdk.hu/ honlapon található.

Az OTDT az intézményi TDK-konferenciák és az OTDK minőségbiztosításának érdekében egységes informatikai rendszert (OTDT online rendszer) működtet, amely az OTDT honlapjáról érhető el.

A konferenciára nevezett és elfogadott pályamunkákat a tagozati ülésen – az előzetes írásbeli bírálatot követően – személyesen (személyes jelenléttel), szóban be kell mutatni a 37. OTDK szekcióiban. Kivételesen indokolt esetben az online csatornán történő bemutatás is elfogadható. Az online bemutatás lehetővé tételéről a nevező hallgató által benyújtott kérelem és indoklás alapján az OTDT illetékes szakmai bizottsága a szekció ügyvezetésének véleményét kikérve dönt. Az OTDK nyelve a magyar. A Magyarországon tanuló nemzetközi diákok esetében a konferencia nyelve az angol. A határon túli, nem magyar nyelvű felsőoktatásban tanuló hallgatók pályamunkájukat angol nyelven is benyújthatják. Az idegen nyelvű pályamunkák egyéb befogadási és bemutatási szabályairól a szekciók saját felhívásukban részletesen rendelkeznek.

A külhoni egyetemek és főiskolák önképzőkörösei a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 37. OTDK-n. Számukra az intézményi minősítő konferenciákat kizárólagosan a tanulmányaik állandó helyszíne szerinti országos konferenciák, valamint a jelen felhívásban nevesített intézményi/kari TDK-konferenciák jelentik, konkrétan a romániai ETDK-k, a reál- és a humántudományok területén emellett a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem intézményi és kari TDK-konferenciái, a szerbiai VMTDK, a szlovákiai FTDK és az ukrajnai KTDK. Más országokban tanuló diákok kérhetik befogadásukat bármelyik magyarországi vagy határon túli intézményi konferenciára. A had- és rendészettudományok területén ezen konferenciák mellett a magyarországi felsőoktatási intézmények saját intézményi és kari TDK-konferenciáin is szerezhetnek jogosultságot a hallgatók (kizárólag a későbbiekben a Had- és Rendészettudományi Szekcióba benevezett pályamunkákra vonatkozóan). A külhoni diákok és oktatók 37. OTDK-n történő részvételét az OTDT a TDK határok nélkül (HTDK) Programmal segíti.

A konferencián részt vehetnek olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (lásd 4. számú melléklet) bemutatják kutatási eredményeiket, és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolás diákok előadásai a témájuknak megfelelő szekcióba sorolódnak be, és ott a befogadó tagozatok belső rendjének megfelelően, az egyetemisták, főiskolások előadásaival azonos szabályok szerint kerülnek értékelésre, díjazásra.

Az OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a bemutatott pályamunkák szekció szinten legfeljebb harmada részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, annak figyelembevételével, hogy szakmai tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat első helyezést. A szekció főzsűrik a pályaművek közül azokat, amelyek helyezést nem érnek el, de a tagozati zsűrik szakmai értékeik alapján elismerésre érdemesnek találják, és az értékelés alapján közvetlenül a helyezett pályamunkák után következnek, a zsűri különdíjával ismerhetik el. A helyezett és a zsűri különdíjában részesülő pályamunkák szerzői valamennyien megkapják a helyezésért vagy a zsűri különdíjáért járó oklevelet.

A helyezett és a zsűri különdíjával elismert pályamunkák száma szekció szinten összesen nem haladhatja meg a szekcióban bemutatott pályamunkák számának 50%-át. A díjak további szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

A konferencia szekcióüléseit követően a 36. és a 37. OTDK tagozatainak első helyezettjei (a 36. OTDK első helyezettjei akkor, ha a 37. OTDK-n is mutattak be pályamunkát) pályázhatnak a Pro Scientia Aranyéremre, az intézmények pedig a tehetséggondozásban tartósan kiemelkedő oktatóikat jelölhetik a Mestertanár Aranyérem kitüntetésre (5. számú melléklet).

Az intézményi TDK-konferenciák

Az OTDT kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, tudományos diákköri tanácsainak (TDT) elnökeit, TDK-felelőseit, az oktatókat, kutatókat és hallgatókat egyaránt, hogy teremtsék meg a lehetőséget az OTDK-t megelőző intézményi (kari, szakterületi) minősítő TDK-konferenciák megrendezésére. E konferenciákra igény esetén fogadják be a helyi TDK-konferenciát nem rendező magyarországi intézmények hallgatóinak, valamint az önálló konferenciát nem rendező országok határon túli hallgatóinak a pályamunkáit is.

Az országos konferenciára való intézményi delegálás legyen a szakmai és erkölcsi megbecsülés jele. Közös célunk, hogy valóban a tudomány egységes mércéjével mérve a legjobb pályamunkák és a legtehetségesebb szerzők jelenjenek meg az országos konferencián. Törekvésünk, hogy a 37. OTDK-n részt vevő intézményeket, tudományos iskolákat ne a benevezett dolgozatok száma, hanem azok szakmai színvonala minősítse. A helyi konferenciákon elhangzó értékelésnek, helyezési sorrendnek és a díjazásnak ezt a célt is segítenie kell.

Az OTDT fontos feladatának tartja, hogy az OTDK illeszkedjék az intézményi konferenciák rendszeréhez, ezek országos döntője legyen. Ezért javasolja, hogy az OTDK-ra jelölő intézményi konferenciákon az OTDT mellett működő tudományterületileg illetékes szakmai bizottság által kidolgozott értékelési rendszer alapján bírálják el a pályamunkákat.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, az egyetemek és főiskolák tanárait, kutatóit, a doktori iskolák vezetőit, valamint a hallgatói és doktorandusz önkormányzatokat, hogy a fiatal tudós nemzedék pártolásával, a diáktudományos és művészeti tevékenység támogatásával, segítő szándékú bírálataikkal és személyes részvételükkel járuljanak hozzá az intézményi, majd az országos konferencia sikeréhez.

Kéri továbbá az érintett főhatóságokat, kutatóintézeteket, alapítványokat, pénzintézeteket, vállalatokat, műszaki és tudományos egyesületeket, tudományos tevékenységet támogató magánszemélyeket, hogy az elmúlt évtizedek hagyományainak megfelelően érdeklődésükkel és a szekciók megkeresésére adott szakmai és anyagi támogatásukkal, pénzjutalmak, valamint szakmai közösségi és tárgyi jutalmak felajánlásával segítsék a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát és az OTDK-ra jelölő intézményi TDK-konferenciákat.

Budapest, 2024. április 9.

A 37. OTDK jelen központi felhívását az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2024. április 9-i ülésén elfogadta, és ezzel hatályba lépett.

 

 

(dr. Cziráki Szabina)

(Prof. Dr. Weiszburg Tamás)

az OTDT titkára

az OTDT elnöke