OTDK archivum

 

FELHÍVÁS

a XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre

____________________________________________________________________________________________

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az Oktatási Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények erkölcsi és szakmai támogatásával 2003 tavaszára meghirdeti a XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát.

 

A konferencia célja

________________________

Az országos konferencia célja, hogy a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások tudományos eredményeinek bemutatási és értékelési fóruma legyen, ezáltal ösztönözze az intézményi TDK keretei között végzett hallgatói tudományos tevékenységet. Támogassa és elismerje a felsőoktatási diáktudományos tevékenység résztvevőit: oktatókat, kutatókat és mindenekelőtt a tehetséges hallgatókat, valamint segítséget adjon a kutatómunkában való továbbhaladáshoz és a tudományos pályán való induláshoz.

 

Általános részvételi feltételek

_____________________________________

A konferencián az egyetemek és főiskolák első- vagy másoddiplomás alapképzésében1 – nappali, levelező, távoktatási, esti képzési formában – résztvevő hallgatói, illetve a 2001–2002 években végzettek vehetnek részt.

A nevezés feltétele olyan diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunka (dolgozat, előadás, alkotás stb.), amely a graduális képzési idő alatt, önképzési céllal 2 készült, és még a graduális képzési idő alatt (végzést megelőzően) bemutatták és minősítették szakterületi, kari, intézményi vagy szakmai bizottsági szintű (intézményközi) tudományos diákköri fórumon és ott az országos konferenciára javasolták.

1 Másoddiplomás alapképzésben résztvevő hallgatók nevezésének befogadásáról az illetékes szakmai bizottság és a rendező intézmény dönt.

2 Az egyetemi, főiskolai tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok, szemináriumi dolgozatok, továbbá eljárásra bocsátott vagy megvédett szakdolgozatok illetve diplomamunkák és a PhD képzésben résztvevők végzést követően készített és/vagy bemutatott tudományos munkái – tekintettel arra, hogy azok nem tartoznak a graduális felsőoktatási önképzés fogalomkörébe – az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára nem nyújthatók be.

A minősítő, első fordulót jelentő helyi konferencia dokumentumait (programfüzet vagy összesítő kimutatás, vagy egyéni bírálati lap, amelyben szerepel: a pályamunka címe, szerzőjének neve, évfolyama, szak, témavezető(k) neve, beosztása, a bemutatás időpontja, helye, a rendezvény jellege és az értékelést végzők (zsűri és/vagy bírálók) neve, a pályamunka minősítése és/vagy az OTDK-n való részvételére vonatkozó javaslat) az intézményi, kari TDT elnök, szakterületi TDK felelős a rendezvény(eke)t követően, de legkésőbb az adott félév(ek) végéig küldi meg. (A megtartott intézményi konferenciák beküldött dokumentumait az OTDT Titkársága visszaigazolja, az abban szereplő adatokat az OTDT honlapján közzéteszi.)

Végzett hallgató esetében, ha az utolsó tanév második félévében (tavaszi félévben) szerzett jogot az országos konferencián való részvételre, a nevezési laphoz csatolni kell témavezetőjével tett közös nyilatkozatát arról, hogy a végzés félévében bemutatott TDK dolgozat egy korábban megkezdett, folyamatos tudományos diákköri műhelymunka eredménye, s az minden tekintetben megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. Amennyiben pályamunkája szakdolgozatával, illetve diplomamunkájával azonos tárgyú, szükséges annak igazolása is, hogy az intézményi tanulmányi és vizsgaszabályzat erre vonatkozó rendelkezése alapján, sikeres diákköri dolgozatát utólag fogadták el szakdolgozatnak. (Az érintett pályázók és témavezetőik nyilatkozatának megtételéhez tájékoztatót teszünk közzé.)

A konferencián való részvétel formai feltétele az igényelt dokumentációk az általános és a szekciók felhívásaiban közzétett módon és példányban 2002. november 15. és 2003. január 10. közötti megküldése – a szekció felhívásban közzétett határidő szerint. Az Orvostudományi Szekció esetében a nevezési határidő: 2003. február 28.

Az OTDT Titkárságára beküldendő:

– a nevezési lap 1 eredeti példánya,

– a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalója 1 példányban,

– a küldő intézmény nyilatkozata és ajánlása az OTDK-n való bemutatásra,

– továbbá végzett hallgató esetében témavezetőjével tett közös nyilatkozat a fentebb leírtak szerint.

A szekciót rendező intézményhez beküldendő:

– a nevezési lap 1 másolati példánya,

– a szekció által kért példányban és formában: a dolgozat vagy a tudományos munka, művészeti alkotás más dokumentuma (alkotás, előadás anyaga stb.),

– valamint a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalója.

A XXVI. OTDK szekcióülésein csak az OTDT-hez és a szekcióhoz időben benyújtott és általa elfogadott, formailag megfelelő nevezés alapján vehetnek részt a hallgatók. A nevezés elfogadásáról az OTDT, az érintett szakmai bizottság és a szekciót rendező intézmény dönt, melyről az OTDT elnökének aláírásával a küldő intézmény TDK felelőse kap visszajelzést.

A nevezési lap az intézményi/kari/szakterületi TDK felelős által intézményi/kari/ szakterületi szinten összegyűjtve, mindenképpen az intézményi/kari TDT elnök nyilatkozatával és az OTDK-n való részvételi ajánlásával ellátva küldendő be.

A külhoni magyar egyetemista és főiskolás önképzőkörösök azonos feltételekkel vehetnek részt a XXVI. OTDK-n is. Nevezésükhöz valamely magyarországi vagy a külhoni, saját intézményi/intézményközi TDK konferencián már bemutatott pályamű és minősítést igazoló ajánlás szükséges.

Mód nyílik idegen nyelvi tagozatok (pl. külföldiek részvételével) illetve poszterszekciók megszervezésére is, ezek meghirdetése a szekciók hatáskörébe tartozik.

A konferencián második alkalommal részt vehetnek azok a középiskolás kutató diákok (külhoni magyar kutató diákok is), akik a Kutató Diákok Országos Szövetsége által szervezett országos konferenciákon első helyezést érnek el. A középiskolás diákok előadásait befogadó "junior tagozatok" meghirdetésére, a részvétel további feltételeinek megfogalmazására és közzétételére az egyes szekciók felhívásaiban kerül sor.

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia 15 szekciójának rendezvényei mellett első alkalommal kerül megrendezésre a Művészeti és Művészettudományi Diákköri Konferencia, mely lehetőséget biztosít a felsőoktatásban résztvevő hallgatók művészeti alkotásainak és művészettudományi kutatási eredményeinek bemutatására és megmérettetésére.

 

Szekciók

___________

A XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia megrendezésére a hagyo-mányoknak megfelelően az alábbi 15 szekcióban kerül sor:

1. AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Kaposvár

Időpont: 2003. április 3-5.

Rendező intézmény: Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

 

2. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Debrecen

Időpont: 2003 tavasza

Rendező intézmény: Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Intézet

4028 Debrecen, Kassai út 26.

 

3. BIOLÓGIA SZEKCIÓ

Helyszín: Szeged

Időpont: 2003. április 14–17.

Rendező intézmény: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar

6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

 

4. FIZIKA, FÖLDTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA SZEKCIÓ

Helyszín: Miskolc

Időpont: 2003 tavasza

Rendező intézmény: Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar

3515 Miskolc–Egyetemváros

 

5. HADTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Budapest

Időpont: 2003 tavasza

Rendező intézmény: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar

1581 Budapest, Pf.: 15.

 

6. HUMÁN TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Veszprém

Időpont: 2003 tavasza

Rendező intézmény: Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

 

7. INFORMATIKA SZEKCIÓ

Helyszín: Győr

Időpont: 2003. április

Rendező intézmény: Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

9026 Győr, Hédervári út 3.

 

8. KÉMIAI ÉS VEGYIPARI SZEKCIÓ

Helyszín: Budapest

Időpont: 2003 tavasza

Rendező intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

1117 Budapest, Pázmány Péter stny. 1/A.

 

9. KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Gyöngyös

Időpont: 2003 tavasza

Rendező intézmény: Szent István Egyetem Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

 

10. MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Debrecen

Időpont: 2003 tavasza

Rendező intézmény: Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kar

4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.

 

11. ORVOSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Debrecen

Időpont: 2003. április 2–5.

Rendező intézmény: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar

4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

 

12. PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Nyíregyháza

Időpont: 2003 tavasza

Rendező intézmény: Nyíregyházi Főiskola

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

 

13. TANTÁRGYPEDAGÓGIAI ÉS OKTATÁSTECHNOLÓGIAI SZEKCIÓ

Helyszín: Kecskemét

Időpont: 2003. április 3-5.

Rendező intézmény: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

 

14. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Debrecen

Időpont: 2003 tavasza

Rendező intézmény: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

4010 Debrecen, Egyetem tér 1.

 

15. TESTNEVELÉS ÉS SPORTTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Sopron

Időpont: 2003. április 11-12.

Rendező intézmény: Nyugat-Magyarországi Egyetem

Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar

9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42.

 

I. ORSZÁGOS MŰVÉSZETI ÉS MŰVÉSZETTUDOMÁNYI DIÁKKÖRI KONFERENCIA

Helyszín: Budapest

Időpont: 2003 tavasza

Rendező intézmény: Magyar Iparművészeti Egyetem

1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.

 

Az egyes szekciók sajátosságait tükröző, részben eltérő részvételi szabályokat a szakterületek szakmai bizottságai és a rendező intézmények közösen alakítják ki és az országos felhívással együtt, egységes szerkezetben kerül kiadásra 2002. február 15-ig. (A szekciók felhívása, valamint a XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia rendezvényeire vonatkozó valamennyi információ sokszorosított formában kerül kiküldésre valamennyi intézményi/kari TDT elnök, titkár címére, továbbá a DIÁKTUDÓS 2002. XVI. évfolyam. 1. számában is megjelenik. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács tájékoztatója és minden egyéb közzétett dokumentuma az Interneten a következő címen érhető el: http://www.prof.iif.hu/otdt)

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, TDT elnökeit, TDK felelőseit (oktatókat, kutatókat és hallgatókat egyaránt), hogy teremtsék meg a lehetőséget az OTDK-t megelőző intézményközi, intézményi, kari, szakterületi minősítő fórumok, TDK konferenciák megrendezésére, amelyekre az intézményközi kapcsolatok keretében határon túli magyar egyetemisták és főiskolás hallgatók is kapjanak meghívást, illetve fogadják be a helyi TDK konferenciát nem rendező intézmények hallgatóinak pályamunkáit.

Az OTDT fontos feladatának tartja, hogy az Országos Tudományos Diákköri Konferencia illeszkedjék az intézményi konferenciák rendszeréhez, ennek országos döntője legyen. Ezért arra kérjük az országos fórumra jelölést megelőző intézményi konferenciák szervezőit, hogy lehetőség szerint az OTDT mellett működő illetékes szakmai bizottság által kidolgozott értékelési rendszer alapján bírálják el a pályamunkákat.

Fontos, hogy ne az országos konferenciára benevezett dolgozatok száma, hanem a szakmai bírálók javaslata alapján bemutatásra elfogadott és díjazott legjobb pályamunkák, szerzők és témavezetőik képviseljék a XXVI. OTDK-n a résztvevő intézményeket, tudományos iskolákat. Az erkölcsi megbecsülés egyik formája legyen az országos konferencián való bemutatkozás lehetősége. A helyi konferencián elhangzó értékelésnek, helyezési sorrendnek és a díjazásnak segítenie kell a kiemelkedő teljesítményt nyújtók kiválasztását, támogatva az OTDT-nek azt a törekvését, hogy a legtehetségesebb hallgatóknak a pályán való induláshoz, a kutatómunkában való továbbhaladáshoz adjon segítséget az országos konferencia nyilvánossága.

Az OTDT útmutatása szerint a résztvevő pályamunkák legfeljebb 1/3-a részesülhet az I-III. helyezések valamelyikében, de minden előadásra kerülő pályamunka szerzője és témavezetője részvételt elismerő oklevelet kap. A díjazás mértékét és a díjazottak körét a szekciók szponzorszerző igyekezetének eredményessége, hagyományai és önmérséklő igényessége szabja meg, azonban egységes alapelvként javasolja az OTDT, hogy a díjak egyedi értéke ne haladja meg az 50 ezer Ft-ot, valamint a díjazottak száma pedig a résztvevők 50% -át.

 

Pro Scientia Aranyérem

______________________________

A XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát követően nyolcadik alkalommal kerül sor a PRO SCIENTIA ARANYÉREM odaítélésére. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács korábbi gyakorlatának megfelelően 2003-ban is legfeljebb 45 db Pro Scientia Aranyérem kiosztására kerül sor.

Általános szempont, hogy a Pro Scientia Aranyérem, amelyet pályázat útján, a szekciók felterjesztése alapján az Országos Tudományos Diákköri Tanács ítél oda (jóllehet a pályázat benyújtásának feltétele az országos konferencián elért I. helyezés) nemcsak az egy, esetleg két konferencián bemutatott kiemelkedő pályamű (dolgozat, előadás, alkotás stb.) elismerése, hanem a kimagasló hallgatói összteljesítmény kitüntetése. Ezért az odaítéléskor a színvonalas pályamunka mellett, a teljes hallgatói "életmű" (publikációk, előadások, nyelvtudás, tanulmányi eredmény, tanulmányutak, továbbképzések stb.) is mérlegre kerül. A Pro Scientia Aranyérem átadására hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémián kerül sor 2003 őszén, a XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia záró és értékelő ünnepségén.

(A Pro Scientia Aranyérem kitüntetés szabályzatát a felhívás melléklete tartalmazza. A pályázat benyújtásának határideje: 2003. április 30.)

 

Mestertanár kitüntetés

_____________________________

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács – a kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért adományozott elismerés (oklevél és pénzjutalom) immár évtizedes sikere alapján –, a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására 1998-ban MESTERTANÁR kitüntetést alapított mindazon oktatók és kutatók jobb megbecsülése és ösztönzése céljából, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek.

A Mestertanár kitüntetések átadására 2003 őszén, a XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia záró és értékelő ünnepségén kerül sor a Magyar Tudományos Akadémián.

(A Mestertanár kitüntetés szabályzatát a felhívás melléklete tartalmazza. Az intézményi jelölés határideje: 2003. április 30.)

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács a XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia meghirdetése kapcsán felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal vagy érdeklődő hallgatóként vegyenek részt a konferencia szekcióinak munkájában.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, az egyetemek és főiskolák tanárait, kutatóit, a Doktori Iskolák vezetőit, valamint a Hallgatói Önkormányzatokat, hogy a fiatal tudós nemzedék pártolásával, a diáktudományos tevékenység támogatásával, segítő szándékú bírálataikkal és személyes részvételükkel járuljanak hozzá az intézményi, majd pedig az országos konferencia szekcióinak sikeréhez.

Felkérjük továbbá az érintett főhatóságokat, kutatóintézeteket, alapítványokat, bankokat, vállalatokat, műszaki és tudományos egyesületeket, tudományos tevékenységet támogató magánszemélyeket, hogy érdeklődésükkel és a szekciók megkeresésére adott szakmai és anyagi támogatásukkal, díjak és tárgyi jutalmak felajánlásával segítsék a XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát és annak rendezvényei mellett első alkalommal megrendezésre kerülő Országos Művészeti és Művészettudományi Diákköri Konferenciát.

Budapest, 2002. január 25.

Koósné Török Erzsébet az OTDT titkára és Dr. Szendrő Péter egyetemi tanár, az OTDT elnöke

 


A XXVI. OTDK Szekcióinak felhívásai: