OTDK archivum

a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre – 2011 tavasza


Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2011 tavaszára 16 szekcióban meghirdeti a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (OTDK).

A lassan hatvanéves múltra visszatekintő tudományos diákköri mozgalom a felsőoktatás terén zajló tehetséggondozás legfontosabb és leghatékonyabb formájaként bontakozott ki hazánkban. Az önképzés, az elitképzés és a tudósképzés színtere, ahol a kiemelkedő tudósok, mesterek körül kialakuló, serkentő és demokratikus légkör iránt fogékony, tehetséges hallgatóknak az első tudományos sikerek élményét adja.

A több évtizedes története során tömegmozgalommá terebélyesedett országos tudományos diákköri mozgalolom jubileumi, harmincadik konferenciájára készül. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri

Konferencia meghirdetésével felhívja az egyetemi és főiskolai diákság figyelmét, hogy színvonalas pályamunkáikkal, művészeti alkotásaikkal törekedjenek arra, hogy az intézményi minősítő TDK-konferenciákon megszerezzék az OTDK-n történő indulás jogát. Ennek alapján vegyenek részt az OTDK szekcióinak munkájában! Arra kéri továbbá a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat, kutatókat és fejlesztőket, hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék szakmai kibontakozását.

 

A konferencia célja

Az országos konferencia célja, hogy a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások tudományos és művészeti eredményeinek bemutatási és értékelési fóruma legyen. Ezáltal is ösztönözze az intézményi hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet. Támogassa és elismerje

a felsőoktatási diáktudományos tevékenység résztvevőit: a tehetséges hallgatókat, mestereiket, konzulenseiket, valamint segítséget adjon a kutatómunkában a továbbhaladáshoz és a pályakezdéséhez.

Részvételi feltételek

Az OTDK-n történő részvételre az intézményi TDK-jelölés alapján az osztatlan egyetemi, főiskolai és a BA, BSc, MA, MSc képzésben részt vevő hallgatók, valamint a 2009–2011. években végzettek pályázhatnak, amennyiben megfelelnek az országos és a megpályázott szekció felhívásában foglalt valamennyi feltételnek. Másoddiplomás képzésben részt vevő hallgatók nevezésének befogadásáról az illetékes szakmai bizottság dönt.

A nevezés tartalmi feltétele olyan diáktudományos/művészeti tevékenységet dokumentáló pályamunka (dolgozat, alkotás), amely a képzési idő alatt, önképzési céllal készült, és azt szakterületi, kari, intézményi tudományos/művészeti diákköri fórumon (a továbbiakban intézményi konferencián) az abszolutóriumot megelőzően a szerző(k) személyesen bemutatta (bemutatták), és ott a zsűri alkalmasnak minősítette a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő részvételre. A XXX. Jubileumi OTDK-ra nevezett pályamunkának azonosnak kell lennie azzal a pályamunkával, amellyel a pályamunka készítője/készítői az intézményi konferencián jogosultságot szerzett(szereztek) az OTDK-n történő részvételre. Az OTDK-ra, az országos döntőre történő nevezés feltétele, hogy a XXIX. OTDK-t követő

és a XXX. OTDK nevezési határidejét megelőző időszakban rendezett minősítő „válogató versenyt" jelentő intézményi konferencia dokumentumait (a rendezvény programfüzetét és a zsűri jegyzőkönyvét) az intézményi, kari TDT-elnök vagy a szakterületi TDK-felelős az intézményi konferenciát (konferenciákat) követő két héten belül megküldje az OTDT részére , továbbá az adatokat feltöltse az OTDT szerverén található adatbázisba . Ebben szerepelnie kell a pályamunka címének, a szerző(k) nevének, aktív félévei számának, szakának, e-mail címének, a képzés típusának (osztatlan, BA, BSc, MA, MSc) a témavezető(k) nevének, beosztásának, a bemutatás időpontjának, helyének, a rendezvény jellegének (intézményi, kari, intézeti stb. TDK-konferencia) és az értékelést végzők (zsűri és/vagy bírálók) nevének, a pályamunka minősítésének, és a XXX. OTDK-n való részvételre vonatkozó javaslatnak (az intézményi konferencia jegyzőkönyvének elkészítéséhez az OTDT honlapján mintát teszünk közzé). Az intézményi konferenciák adatait az OTDT honlapján (http://www.otdt.hu; http://www.otdk.hu) közzétesszük.

Ha a pályamunka készítője (készítői) már végzett (végeztek), és osztatlan, MA vagy MSc képzésben vett(ek) részt, és a végzés félévében szerzett (szereztek) jogosultságot az országos konferencián való részvételre, a nevezési laphoz csatolni kell az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum másolatát, valamint a témavezetővel tett közös nyilatkozatot arról, hogy a végzés félévében bemutatott TDK-pályamunka egy korábban megkezdett, folyamatos tudományos, illetve művészeti diákköri műhelymunka eredménye, így az minden tekintetben megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. Amennyiben a pályamunka szerzőjének (szerzőinek) szakdolgozatával, diplomamunkájával azonos tárgyú, esetleg tartalmú, szükséges annak intézményi (dékáni hivatali vagy tanulmányi hivatali) igazolása is, hogy a sikeres tudományos diákköri pályamunkát az intézményi konferenciát követően, annak eredményeként fogadták el a kötelező tanulmányok (diplomamunka, szakdolgozat) részeként (Az érintett pályázók és témavezetőik nyilatkozatának megtételéhez tájékoztatót teszünk közzé.) Az egyetemi, főiskolai tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok, szemináriumi dolgozatok, továbbá az osztatlan, MA, MSc képzésben részt vevők esetében az eljárásra bocsátott vagy megvédett szakdolgozatok, illetve diplomamunkák és a PhD-képzésben részt vevők egyetemi végzettségük megszerzését követően készített és/vagy bemutatott tudományos munkái – tekintettel arra, hogy azok nem tartoznak a felsőoktatási önképzés fogalomkörébe – az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára nem nyújthatók be.

Abszolutórium (végbizonyítvány): a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek a TDK-pályamunka témakörét magába foglaló szakon mindenben eleget tett. Az abszolutórium időpontja a leckekönyvben (index, vagy az azt helyettesítő elektronikus dokumentum) megtalálható.

A XXX. Jubileumi OTDK-ra a 2008–2009. tanév II. félévében, a 2009–2010-es tanév I. és II. félévében, valamint a 2010–2011-es tanév I. félévében lehet jogosultságot szerezni. A megtartott intézményi konferenciák beküldött dokumentumait a rendszer tárolja, és az OTDT Titkárságának ellenőrzése után visszaigazolja.

2 A külhoni magyar egyetemista és főiskolás önképzőkörösök azonos, a központi és az érintett (befogadó) szekció által kibocsájtott speciális felhívásban közzétett feltételekkel vehetnek részt az OTDK-n. A konferencián részt vehetnek a Kutató Diákok Országos Szövetsége által szervezett országos konferencia, a TUDOK, továbbá az Országos Diákvegyész Napok, az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett Filozófia, illetve a Mozgóképkultúra és médiaismeret verseny, valamint az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia első díjas és különdíjas középiskolás kutató diákjai (köztük a külhoni magyar kutató diákok is). A középiskolás diákok előadásait a témájuknak megfelelő OTDK szekcióba kell besorolni, és a befogadó tagozatok belső rendjének megfelelően, az egyetemi/főiskolai előadásokkal azonos szabályok szerint kell értékelni. Amennyiben a szekció zsűrije úgy ítéli meg, hogy a középiskolás diák munkája díjat érdemel, számára az OTDK bármely helyezése, díja, illetve az „OTDK junior díja" adható. Ezek közül az „OTDK junior díj" az adott tagozat díjkeretébe nem számít bele, és anyagi elismeréssel nem feltétlenül kell, hogy együtt járjon. A konferencián való részvétel határidőre vonatkozó feltétele a szükséges dokumentumok a központi és az érintett szekciók felhívásában közzétett módon és példányban 2010. december 6-ig (hétfő), illetve 2011. január 10-ig (hétfő) történő megküldése (postabélyegző) – az adott szekció felhívásában közzétett határidő szerint. A határidő után érkező és az előzőekben előírt követelményeknek nem megfelelő nevezések nem fogadhatók be. Az OTDK nyelve a magyar. Az idegen nyelvű pályamunka szóbeli bemutatása esetében, amennyiben ez lehetséges és indokolt, a bemutatási idő egy részében magyar nyelvű összefoglaló szükséges. A konferenciára beküldött pályamunkákat az előzetes írásbeli bírálatot követően személyesen szóban is be kell mutatni a szekcióüléseken.

Az OTDT Titkárságára beküldendő:

 • nevezés online regisztrációja,
 • az online regisztráció (nevezési lap) nyomtatott változata, a hallgató aláírásával ellátott 1
 • eredeti példánya,
 • a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalója 1 példányban a szekció felhívásában kért
 • formában,
 • a bemutatásra szánt pályamunka és az 1 oldalas összefoglaló elektronikus feltöltése az OTDT rendszerébe,
 • a küldő intézmény összesített jegyzéke az OTDK-ra nevezett hallgatókról,
 • osztatlan, MA, MSc képzésben végzettek esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum másolata,
 • valamint a témavezetővel tett közös nyilatkozat a fentebb leírtak, illetve a közzétett tájékoztató szerint.

(Az OTDT Titkárságának címe: 1011 Budapest, Gyorskocsi u. 5–7.; www.otdt.hu, www.otdk.hu)

A szekciót rendező intézményhez beküldendő:

 • az aláírt nevezési lap 1 másolati példánya,
 • a küldő intézmény összesített jegyzéke a szekcióba nevezett hallgatókról,
 • a dolgozat vagy a tudományos munka, művészeti alkotás dokumentuma (alkotás, előadás anyaga, stb.) a szekció által kért példányban és formában,
 • valamint a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalója, szintén a szekció által előírt, felhívásában mintaként közzétett formában (nyomtatva és elektronikusan egyaránt).

 

A nevezési dokumentáció mind az OTDT Titkárságára, mind a rendező intézményhez a TDTelnök által intézményi/kari szinten összegyűjtve, mindenképpen az intézményi/kari TDT-elnök aláírásával ellátott összesített jegyzékkel küldendő be. Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen. A XXX. Jubileumi OTDK szekcióülésein csak az OTDT-hez és a szekciót rendező intézményhez időben benyújtott és általuk elfogadott, formailag megfelelő nevezés alapján lehet részt venni. A nevezés elfogadásáról az OTDT, az érintett szakmai bizottság és a szekciót rendező intézmény közösen dönt, amelyről a hallgatók személyre szóló elektronikus visszajelzést kapnak, a küldő intézmények TDT-elnökei/felelősei számára pedig az OTDT elnökének aláírásával ellátott hivatalos értesítés kerül kiküldésre.

A konferencia nevezési díjának összege: 5000 forint/pályamunka (egységesen, minden szekcióban), melyet a rendező intézménynek kell megküldeni. A konferencia szekciói részvételi díjat is kérhetnek, amely a rendező intézmény számításai alapján, az illetékes szakmai bizottság jóváhagyásával kerül kialakításra és elfogadásra.

Szekciók

A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia megrendezésére az alábbi szekciókban kerül sor:

1. AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Keszthely

Időpont: 2011. április 6–8.

Rendező intézmény: Pannon Egyetem Georgikon Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Pénzes Béla egyetemi docens

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Kocsis László egyetemi tanár

 

2. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Pécs

Időpont: 2011. április 18–20.

Rendező intézmény: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Máthé Gábor egyetemi tanár

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Berke Gyula egyetemi docens

 

3. BIOLÓGIA SZEKCIÓ

Helyszín: Budapest

Időpont: 2011. április 18–20.

Rendező intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Varga Zoltán egyetemi tanár

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Vellai Tibor egyetemi docens

 

4. FIZIKA, FÖLDTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA SZEKCIÓ

Helyszín: Nyíregyháza

Időpont: 2011. április 27–29.

Rendező intézmény: Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Kar, Természettudományi és Informatikai Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Horváth Ákos egyetemi docens

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Hadházy Tibor főiskolai tanár

 

5. HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Budapest

Időpont: 2011. április 18–20.

Rendező intézmény: Rendőrtiszti Főiskola

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Virányi Gergely nyá. hör. dandártábornok

 

6. HUMÁN TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Eger

Időpont: 2011. április 18–20.

Rendező intézmény: Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Borsodi Csaba egyetemi docens

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Kozári József főiskolai docens

 

7. INFORMATIKA TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Budapest

Időpont: 2011. április 18–20.

Rendező intézmény: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Pataricza András egyetemi tanár

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Cserey György egyetemi docens

 

8. KÉMIAI ÉS VEGYIPARI SZEKCIÓ

Helyszín: Pécs

Időpont: 2011. április 27–29.

Rendező intézmény: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Kathó Ágnes tudományos főmunkatárs

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Nagy Géza egyetemi tanár

 

9. KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Gödöllő

Időpont: 2011. április 14–16.

Rendező intézmény: Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Bakacsi Gyula egyetemi docens

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Villányi László egyetemi tanár

 

10. MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Baja

Időpont: 2011. április 27–29.

Rendező intézmény: Eötvös József Főiskola Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Kulcsár Béla egyetemi tanár

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Abonyi István főiskolai docens

 

11. MŰVÉSZETI ÉS MŰVÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Sopron

Időpont: 2011. április 19–21.

Rendező intézmény: Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar

Szakmai bizottsági elnök: Droppa Judit DLA egyetemi tanár

Szekció ügyvezető elnök: Mészáros György egyetemi docens

 

12. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Debrecen

Időpont: 2011. április 7–9.

Rendező intézmény: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Balogh Péter egyetemi docens

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Paragh György egyetemi tanár

 

13. PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI, ANDRAGÓGIAI ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Kecskemét

Időpont: 2011. április 7–9.

Rendező intézmény: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Gáspár Mihály főiskolai tanár

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Hegedűs Gábor főiskolai tanár

 

14. TANULÁS- ÉS TANÍTÁSMÓDSZERTANI – TUDÁSTECHNOLÓGIAI SZEKCIÓ

Helyszín: Szarvas

Időpont: 2011. április 18–20.

Rendező intézmény: Szent István Egyetem Pedagógiai Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Poór Zoltán egyetemi docens

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár

 

15. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Budapest

Időpont: 2011. április 14–16.

Rendező intézmény: Zsigmond Király Főiskola

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Feleky Gábor egyetemi docens

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Kabai Imre főiskolai tanár

 

16. TESTNEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Budapest

Időpont: 2011. április 14–15.

Rendező intézmény: Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Tihanyi József egyetemi tanár

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Radák Zsolt egyetemi tanár

_____________________

Az egyes szekciók sajátosságait tükröző, részben eltérő részvételi szabályokat a szakterületek szakmai bizottságai és a rendező intézmények közösen alakítják ki, és azokat az országos felhívással együtt, egységes szerkezetben adják ki. (A szekciók felhívását, valamint a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia rendezvényeire vonatkozó információkat sokszorosított formában küldik ki valamennyi intézményi/kari TDT-elnök címére.)

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács konferenciával kapcsolatos tájékoztatója és minden egyéb közzétett dokumentuma interneten a következő címen érhető el: http://www. otdk.hu; http://www.otdt.hu.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, TDT-elnökeit, TDK-felelőseit, az oktatókat, a kutatókat és hallgatókat egyaránt, hogy teremtsék meg a lehetőséget az OTDK-t megelőző intézményi, kari, szakterületi minősítő tudományos diákköri konferenciák megrendezésére, amelyekre az intézményközi kapcsolatok keretében a határon túli magyar egyetemisták és főiskolás hallgatók is kapjanak meghívást, továbbá kívánságra fogadják be a helyi TDK-t nem rendező intézmények hallgatóinak pályamunkáit.

Az OTDT fontos feladatának tartja, hogy az Országos Tudományos Diákköri Konferencia illeszkedjék az intézményi konferenciák rendszeréhez, ezeknek országos döntője legyen. Ezért arra kérjük az OTDK-ra jelölést megelőző intézményi konferenciák szervezőit, hogy lehetőség szerint az OTDT mellett működő tudományterületileg illetékes szakmai bizottság által kidolgozott értékelési rendszer alapján bírálják el a pályamunkákat.

Törekvésünk, hogy a XXX. Jubileumi OTDK-n résztvevő intézményeket, tudományos iskolákat ne a dolgozatok száma minősítse, hanem a bemutatásra jelölt dolgozatok szakmai és tudományos színvonala. Közös célunk, hogy a legjobb pályamunkák és a legtehetségesebb szerzők jelenjenek meg az országos konferencián. Legyen az országos konferencián való bemutatkozás a megmérettetés lehetősége, szakmai és erkölcsi megbecsülés. A helyi konferencián elhangzó értékelésnek, helyezési sorrendnek és a díjazásnak segítenie kell a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók kiválasztását, támogatva az OTDT-nek azt a törekvését, hogy a legtehetségesebbek pályán való indulásához, a kutatómunkában való továbbhaladásához adjon segítséget az országos konferencia nyilvánossága.

Az OTDT útmutatása szerint a résztvevő pályamunkák legfeljebb 1/3-a részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, de minden bemutatott pályamunka szerzője és témavezetője részvételt elismerő oklevelet kap. A BSc képzésben részt vevő hallgatók számára a szakmai bizottság saját hatáskörben BSc-díjakat is adományozhat. A díjazás mértékét és a díjazottak körét a szekciók szponzorszerző igyekezetének eredményessége, hagyományai és önmérséklő igényessége szabja meg, azonban egységes alapelvként javasolja az OTDT, hogy a díjak egyedi értéke ne haladja meg az 50 ezer forintot, a díjazottak száma pedig a résztvevők 50%-át.

Pro Scientia Aranyérem

A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferenciát követően kerül sor a PRO SCIENTIA ARANYÉREM odaítélésére. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács korábbi gyakorlatának megfelelően 2011-ben is legfeljebb 45 Pro Scientia Aranyérem, két Pro Arte Aranyérem és egy Junior Pro Scientia Aranyérem kiosztására kerül sor.

Általános szempont, hogy a Pro Scientia Aranyérem, amelyet pályázat útján, a szekciók felterjesztése alapján az Országos Tudományos Diákköri Tanács ítél oda (a pályázat benyújtásának feltétele az országos konferencián elért I. helyezés) nemcsak az egy, esetleg két konferencián bemutatott kiemelkedő pályamű (dolgozat, előadás, alkotás stb.) elismerése, hanem a kimagasló egyetemi, főiskolai hallgatói összteljesítmény kitüntetése. Ezért az odaítéléskor a színvonalas pályamunka mellett, a teljes hallgatói „életmű" (hallgatói életszakaszban megjelent, illetve elfogadott publikációk, előadások, nyelvtudás, tanulmányi eredmény, tanulmányutak, továbbképzések) is mérlegre kerül. A Pro Scientia Aranyérem átadására hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémián kerül sor 2011 őszén, a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia záró és értékelő ünnepségén. (A Pro Scientia Aranyérem kitüntetés szabályzatát a felhívás melléklete tartalmazza. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 9. – hétfő)

Mestertanár Aranyérem kitüntetés

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács – a kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért adományozott elismerés évtizedes sikere alapján – a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására 1998-ban MESTERTANÁR ARANYÉREM kitüntetést alapított. A kitüntetés mindazon oktatók és kutatók jobb megbecsülését és ösztönzését szolgálja, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek. A Mestertanár Aranyérem kitüntetések átadására 2011 őszén, a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia záró és értékelő ünnepségén kerül sor a Magyar Tudományos Akadémián. (A Mestertanár Aranyérem kitüntetés szabályzatát a felhívás melléklete tartalmazza. Az intézményi jelölés határideje: 2011. május 9. – hétfő)

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, az egyetemek és főiskolák tanárait, kutatóit, a Doktori Iskolák vezetőit, valamint a Hallgatói Önkormányzatokat, hogy a fiatal tudós nemzedék pártolásával, a diáktudományos és művészeti tevékenység támogatásával, segítő szándékú bírálataikkal és személyes részvételükkel járuljanak hozzá az intézményi, majd pedig az országos konferencia szekcióinak sikeréhez.

Felkérjük továbbá az érintett főhatóságokat, akadémiai és egyéb kutatóintézeteket, alapítványokat, pénzintézeteket, vállalatokat, műszaki és tudományos egyesületeket, tudományos tevékenységet támogató magánszemélyeket, hogy érdeklődésükkel és a szekciók megkeresésére adott szakmai és anyagi támogatásukkal, díjak és tárgyi jutalmak felajánlásával segítsék a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferenciát.

Budapest, 2009. november 10.

 

dr. Cziráki Szabina az OTDT titkára és Prof. Dr. Szendrő Péter az OTDT elnöke

 

a XXX. Jubileumi OTDK felhívását az OTDT 2009. október 9-én tartott ülésén fogadták el.


 

A XXX. Jubileumi OTDK szekcióinak felhívásai: