OTDK archivum

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

2017 tavasz

 

Részvételi felhívás

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2017 tavaszára meghirdeti a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (XXXIII. OTDK).

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. A mesterek, témavezető tanárok, kutatók körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születik meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye.

Az OTDT a XXXIII. OTDK meghirdetésével felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK-konferenciákra, ahol megszerezhetik a XXXIII. OTDK-n való indulás jogát, és így az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt mutathatják be eredményeiket. Az OTDT egyidejűleg arra kéri a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat, kutatókat és fejlesztőket, hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék szakmai kibontakozását.

 

Az OTDK célja

A XXXIII. OTDK országos bemutatási és értékelési fórum a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások 2015-2016-ban elért, és intézményi konferenciákon már minősített tudományos és művészeti eredményei számára. Célja, hogy ösztönözze a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. Adjon segítséget a kutatómunkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez, ösztönözze a doktori képzésre történő jelentkezést.

 

Az országos konferencia szekciói, az értékelés és az elismerés rendje

A XXXIII. OTDK a hagyományok szerinti 16 tudományterületi szekcióban kerül megrendezésre. A szekciók szakmai tagozatokra bomlanak (egy szakmai tagozatba legalább 5 és legfeljebb 15 pályamunka kerülhet, további feltétel, hogy tagozat csak több intézmény részvétele esetén szervezhető). A szekciók adatait a Központi Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel egységes (OTDT által meghatározott) feltételeit a Központi Felhívás 2. számú melléklete tartalmazza.

A szekciók sajátosságait tükröző, szekciónként részben eltérő további részvételi szabályokat a szakterületek meghatározó felsőoktatási intézményeit képviselő szakmai bizottságok és a rendező intézmények közösen alakítják ki, és azokat a Központi Felhívást kiegészítő szekció felhívásokban teszik közzé. A szekciók pályamunkákkal kapcsolatos követelményeit a Központi Felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

Az OTDT és a szakmai bizottságok XXXIII. OTDK-val kapcsolatos minden hivatalos dokumentuma a http://www.otdk.hu honlapon található.

Az OTDT az intézményi TDK-konferenciák és az OTDK minőségbiztosításának érdekében egységes informatikai rendszert (OTDT online rendszer) működtet, amely az OTDT honlapjáról érhető el.

A konferenciára nevezett és elfogadott pályamunkákat – az előzetes írásbeli bírálatot követően – személyesen, szóban be kell mutatni a XXXIII. OTDK szekcióülésein. Az OTDK nyelve a magyar. Az idegen nyelvű pályamunkák befogadási és bemutatási szabályairól a szekciók saját felhívásukban rendelkeznek. A határon túli, nem magyar nyelvű felsőoktatásban tanuló hallgatók pályamunkájukat angol nyelven is benyújthatják.

A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a XXXIII. OTDK-n. Számukra az intézményi minősítő konferenciákat a romániai (ETDK), szerbiai (VMTDK), szlovákiai (FTDK) és ukrajnai (KTDK) országos TDK-konferenciák, vagy magyarországi intézményi konferenciák jelentik. Más országokban tanuló diákok kérhetik befogadásukat bármelyik magyarországi vagy határon túli intézményi konferenciára. A külhoni diákok és oktatók XXXIII. OTDK-n történő részvételét az OTDT a TDK határok nélkül (HTDK) programmal segíti. A konferencián részt vehetnek olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (Lásd: 4. számú melléklet) bizonyítják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolás diákok előadásai a témájuknak megfelelő szekcióba sorolódnak be, és ott a befogadó tagozatok belső rendjének megfelelően, az egyetemisták, főiskolások előadásaival azonos szabályok szerint kerülnek értékelésre, díjazásra.

Az OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a pályamunkák legfeljebb ⅓-a részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, annak figyelembe vételével, hogy szakmai tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat első helyezést. A szakmai bizottságok támogatása esetén a szekció főzsűrik a helyezéseket rangban követő különdíjakat adományozhatnak. Különdíj az I., II. és III. minősített helyezésekhez is társítható. A szekciók a középiskolásoknak OTDK junior díjat is kiadhatnak. A helyezett és díjazott pályamunkák száma legfeljebb a szekcióban bemutatott pályamunkák 50%-a lehet.

A helyezésekhez és díjakhoz a szekciók hagyományai alapján pénz- és tárgyjutalom is társítható. E jutalmak forrása kizárólagosan a szekciók szponzorszerző tevékenysége. Az OTDT egységes alapelvként javasolja, hogy az egyedi jutalmak értéke ne haladja meg az 50 ezer Ft-ot.

A konferencia szekcióüléseit követően a XXXII. és XXXIII. OTDK tagozatainak első helyezettjei (pályázat benyújtását követően) a Pro Scientia Aranyérem, az intézmények által jelölt, tartósan kiemelkedő tehetséggondozó oktatók pedig a Mestertanár Aranyérem kitüntetéseket nyerhetik el (5. számú melléklet).

 

Az intézményi TDK-konferenciák

Az OTDT kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, tudományos diákköri tanácsainak (TDT) elnökeit, TDK-felelőseit, az oktatókat, kutatókat és hallgatókat egyaránt, hogy teremtsék meg a lehetőséget az OTDK-t megelőző intézményi (kari, szakterületi) minősítő TDK-konferenciák megrendezésére, és igény esetén ezekre fogadják be a helyi TDK-t nem rendező intézmények hallgatóinak pályamunkáit is.

Az országos konferenciára való intézményi delegálás legyen a szakmai és erkölcsi megbecsülés jele. Közös célunk, hogy valóban a tudomány egységes mércéjével mérve a legjobb pályamunkák és a legtehetségesebb szerzők jelenjenek meg az országos konferencián. Törekvésünk, hogy a XXXIII. OTDK-n részt vevő intézményeket, tudományos iskolákat ne a benevezett dolgozatok száma, hanem azok szakmai színvonala minősítse. A helyi konferenciákon elhangzó értékelésnek, helyezési sorrendnek és a díjazásnak ezt a célt kell segítenie.

Az OTDT fontos feladatának tartja, hogy az OTDK illeszkedjék az intézményi konferenciák rendszeréhez, ezek országos döntője legyen. Ezért javasolja, hogy az OTDK-ra jelölő intézményi konferenciákon az OTDT mellett működő tudományterületileg illetékes szakmai bizottság által kidolgozott értékelési rendszer alapján bírálják el a pályamunkákat.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, az egyetemek és főiskolák tanárait, kutatóit, a doktori iskolák vezetőit, valamint a hallgatói önkormányzatokat, hogy a fiatal tudós nemzedék pártolásával, a diáktudományos és művészeti tevékenység támogatásával, segítő szándékú bírálataikkal és személyes részvételükkel járuljanak hozzá az intézményi, majd az országos konferencia sikeréhez.

Kéri továbbá az érintett főhatóságokat, a kutatóintézeteket, alapítványokat, pénzintézeteket, vállalatokat, műszaki és tudományos egyesületeket, tudományos tevékenységet támogató magánszemélyeket, hogy az elmúlt évtizedek hagyományainak megfelelően érdeklődésükkel és a szekciók megkeresésére adott szakmai és anyagi támogatásukkal, díjak és tárgyi jutalmak felajánlásával segítsék a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát.

Budapest, 2015. június 19.

 

Prof. Dr. Szendrő Péter az OTDT elnöke és Dr. Cziráki Szabina, az OTDT titkára


Szekció felhívások és a Központi Felhívás mellékletei: