Elnökség

Részletek az OTDT Szervezeti és Működési Szabályzatából:

 

5. AZ OTDT TISZTSÉGVISELŐI

(1) a) Az OTDT tisztségviselői: az elnök, a titkár, az elnök munkáját segítő öt alelnök (élettudományok; élettelen természettudományok és műszaki tudományok; társadalomtudományok (2), kommunikáció), akik közül az elnök általános alelnököt választ, és az OTDT Elnökségének tagjai. A tisztség­viselők közül az elnök személyére az OTDT tagjaiból az OTDT Elnöksége által kijelölt három tagú Jelölő Bizottság, az alelnökök és az elnökségi tagok személyére az OTDT elnöke tehet javaslatot. A titkárt, az OTDT egyet­értésé­vel, az elnök bízza meg határozatlan időre.

b) A választott tisztségviselők (elnök, alelnökök, elnökségi tagok) akkor tekintendők megválasztottnak, ha a szavazati joggal rendelkező OTDT tagok több mint 50%-a jelen van, és ha elnyerik a szavazatok legalább 2/3-át. A választott tisztség­viselők­nek az elnök megbízólevelet ad át. A megbízatás időtartama négy év, amely azonban több ízben megismételhető.

 

7. Az OTDT Elnöksége

(1) Az OTDT legalább 7 és legfeljebb 17 fős Elnöksége a Tanács elnökének irányítása mellett működik, titkára az OTDT titkára, tagjait a Tanács választja meg.

(2) Az Elnökség az OTDT ülései közötti időszakban ellátja a Tanács folyamatos feladataiból adódó, operatív döntéseket igénylő tevékenységet, és odaítéli kétévente az OTDT Arany Kitűző kitüntetést, valamint a Mestertanár Aranyérem Szabályzatban meghatározott számú Mestertanár Aranyérem kitüntetést, és évente a Kiváló TDK Szervezői Díj kitüntetést. További feladata a döntések előkészítése, fejlesztési koncepciók kidolgozása, az OTDT hatáskörébe tartozó kitüntetési és egyéb előterjesztések elkészítése. Munkájáról beszámolási kötelezettséggel tartozik a Tanácsnak.

8. Az OTDT tisztségviselőinek feladata

(1) Az OTDT elnökének feladatai:

- összehívja és vezeti az OTDT üléseit;

- az országos főhatóságoknál és irányító szerveknél képviseli az OTDT-t;

- elkészíti az OTDT éves munkatervét, és azt jóváhagyásra a Tanács elé terjeszti;

- figyelemmel kíséri a szakmai bizottságok munkáját, jóváhagyja azok szervezeti és működési szabályzatát;

- kijelöli az OTDT üléseinek napirendjét és időpontját, gondoskodik az ülés össze-hívásáról, az üléseken elnököl;

- ellátja az OTDT képviseletét mindazon országos fórumokon, amelyek tevékeny­sége kiterjed az egyetemi, diáktudományos tevékenységben érintett személyekre vagy közösségekre;

- eljár az országos hatáskörű szerveknél a mozgalom anyagi és erkölcsi támogatása érdekében;

- irányítja az OTDK-k szervezését és lebonyolítását;

- évente egyszer beszámol a Tanács tagjainak éves tevékenységéről.

(2) Az OTDT alelnökök feladata:

– közreműködnek a Vezetői Értekezlet keretében meghatározott állandó és időszakos feladatok megoldásában;

– az elnök felkérése alapján a szekciók és Szakmai Bizottságok, valamint az OTDT között koordináló feladatokat látnak el;

– az elnök felkérése alapján eljárnak mindazon ügyekben, amelyeket a jelen szabályzat nem utal más szerv hatáskörébe.

 

Az OTDT elnöke:

Dr. Weiszburg Tamás egyetemi tanár
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
e-mail cím: elnok@otdt.hu

 

Az OTDT örökös elnöke:

Dr. Szendrő Péter egyetemi tanár
Országos Tudományos Diákköri Tanács
e-mail cím: otdk@otdt.hu

 

Az OTDT alelnökei:

Dr. Gloviczki Zoltán főiskolai tanár, rektor
Apor Vilmos Katolikus Főiskola
e-mail cím: gloviczki.zoltan@avkf.hu

Dr. Mátyus László egyetemi tanár, dékán
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar
e-mail cím: lmatyus@med.unideb.hu

Dr. Mezey Barna egyetemi tanár
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
e-mail cím: mezeyb@ajk.elte.hu

Dr. Réger Mihály egyetemi tanár
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
e-mail cím: reger.mihaly@uni-obuda.hu

Dr. Szécsi Gábor tszv. egyetemi tanár, dékán
Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
e-mail cím: szecsi.gabor@kpvk.pte.hu

 

Az OTDT titkára:

dr. Cziráki Szabina
Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkársága
e-mail cím: szabina.cziraki@otdt.hu

 

Az OTDT Elnökségének tagjai:

Dr. Bakacsi Gyula egyetemi tanár
Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem
e-mail cím: gyula.bakacsi@gmail.com

Dr. Balogh Judit egyetemi docens
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
e-mail cím: balogh.judit@law.unideb.hu

Dr. Horváth Ákos egyetemi docens
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
e-mail cím: akos@ludens.elte.hu

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla egyetemi docens, a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának elnöke
Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
e-mail cím: hajdu.angela@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Kis Norbert egyetemi tanár
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
e-mail cím:kis.norbert@uni-nke.hu

Dr. Palotás Árpád Bence tszv. egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán
Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar
e-mail cím: arpad.palotas@uni-miskolc.hu

Dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár, intézetigazgató
Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet
e-mail cím: pusztai.gabriella@arts.unideb.hu

 

Az OTDT Elnökségének állandó meghívottjai:

Dr. Pataricza András egyetemi tanár, az OTDT Etikai Bizottságának elnöke
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar
e-mail cím: pataricza.andras@vik.bme.hu

Dr. Pénzes Béla egyetemi tanár, a Kuratórium elnöke
TDK-ért Közhasznú Alapítvány
e-mail cím: bpenzes@gmail.com

 

A mandátum időtartama: 2021-2025