Állam- és Jogtudományi Szekció

 

1. Általános információk, rendezők

 

A rendezvény szervezője:

 

Károli Gáspár Református Egyetem

Állam- és Jogtudományi Kar

 

Cím:

1042 Budapest, Viola utca 2-4.

Telefon:

+36 1 370 8601

Honlap:

https://ajk.kre.hu/

 

A Szekció honlapjának címe: https://otdk2025ajk.kre.hu/

 

A Szekció e-mail címe: ajk.otdk25@kre.hu

 

A rendezvény időpontja: 2025. március 24–26.

 

 

Szervezőbizottság elnöke: Prof. Dr. Tóth J. Zoltán
  tanszékvezető egyetemi tanár, dékán
  Károli Gáspár Református Egyetem
  Állam- és Jogtudományi Kar 
  Telefon: (+36-1) 370-8601/110
  E-mail: ajk.otdk25@kre.hu
Ügyvezető elnök: Prof. Dr. Boóc Ádám
  intézetvezető egyetemi tanár, nemzetközi és tudományos dékánhelyettes, kari TDT elnök
  Károli Gáspár Református Egyetem
  Állam- és Jogtudományi Kar 
  Telefon: (+36-1) 370-8601/110
  E-mail: ajk.otdk25@kre.hu
Ügyvezető alelnök: Dr. Dobrocsi Szilvia
  egyetemi docens
  Károli Gáspár Református Egyetem
  Állam- és Jogtudományi Kar 
  Telefon: (+36-1) 370-8601/110
  E-mail: ajk.otdk25@kre.hu
Ügyvezető titkár: dr. Schlachta Boglárka Lilla
  egyetemi tanársegéd, kari TDT titkár 
  Telefon: (+36-1) 370-8601/110
  E-mail: ajk.otdk25@kre.hu
Hallgatói képviselő: dr. Székely Botond
  PhD-hallgató, Doktorandusz Önkormányzat elnöke
  Telefon: (+36-1) 370-8601/110
  E-mail: ajk.otdk25@kre.hu
Helyettes hallgatói képviselő: Kiss Dóra
  hallgató, KRE ÁJK HÖK elnöke
  Telefon: (+36-1) 370-8601/110
  E-mail: ajk.otdk25@kre.hu

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az OTDT Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara ezúton meghirdeti a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

 

A 37. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 37. OTDK központi felhívása, valamint az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

 

2. Részvételi feltételek

 

2.1. Részvételre jogosultak köre

 

A 37. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 37. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

 

Amennyiben a pályamunka többszerzős, az csak abban az esetben mutatható be, ha annak minden szerzője benevezett a 37. OTDK-ra, továbbá minden szerzője részt vesz a prezentáció bemutatásában (ettől csak kivételes méltánylást érdemlő esetben, kizárólag a Szakmai Bizottság egyedi engedélyével lehet eltérni).

 

A külhoni egyetemek és főiskolák önképzőkörösei a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 37. OTDK-n. Ennek részleteit a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza.

 

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 37. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) bemutatják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 37. OTDK központi felhívása tartalmaz.

 

A BA, BSc képzés során folyamatos TDK-munka keretében keletkezett szakdolgozat/diplomamunka, amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek, és akár a BA/BSc képzés, akár az azt követő MA/MSc képzés idején intézményi TDK-konferencián bemutatásra és ott OTDK delegálásra került, a 37. OTDK-ra benevezhető.

 

A PhD képzésben és azzal párhuzamosan graduális képzésben részt vevő hallgató a doktori kutatási témájával azonos témájú pályamunkával nem nevezhet a 37. OTDK-ra. Az a hallgató, aki diákköri dolgozatát a mesterképzés időszaka alatt írta, és az intézményi/kari TDK-konferencia időpontjában még nem létesített doktorandusz hallgatói jogviszonyt, szerzőként indulhat a 37. OTDK-n.

A PhD fokozattal rendelkező hallgató vagy PhD képzésben részt vevő doktorandusz hallgatói opponensként nem vehet részt a 37. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában.

 

A részt vevő intézmények által nevezhető dolgozatok száma:

 

A 37. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójába

 

- az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 40

- a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara legfeljebb 40

- a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 40

- a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 40

- a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 30

- a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 30

- a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 25

- a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara legfeljebb 25

- a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (érintett karai útján) összesen 25

 

dolgozatot nevezhet be.

 

2.2. A részvétel formai követelményei, valamint a pályamunkák és előadások értékelése

 

A Szekció felhívásának 1. számú mellélete tartalmazza:

  • a pályamunkák és a rezümék tartalmi és formai követelményeit;
  • az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait;
  • az írásbeli és a szóbeli értékelés szabályait.

 

A Szekció felhívásának 2. számú melléklete tartalmazza:

  • a pályamunka és az előadás értékelésének szempontjait.

 

A Szekció felhívásának 3. számú melléklete tartalmazza:

  • a pályamunka borítójának kötelező sablonja

 

3. Tagozatok/témakörök

 

3.1. Tervezett tagozatok/témakörök

 

1.     Agrár- és Szövetkezeti Jogi Tagozat

2.     Alkotmányjogi Tagozat

3.     Büntetés-végrehajtási Jogi Tagozat

4.     Büntető-eljárásjogi Tagozat

5.     Büntetőjogi Tagozat

6.     Egyetemes és Összehasonlító Jogtörténeti Tagozat

7.     Európai Jogi Tagozat

8.     Fogyasztóvédelmi Jogi Tagozat

9.     Infokommunikációs Jogi Tagozat

10.  Jog- és Állambölcseleti Tagozat

11.  Környezetvédelmi Jogi Tagozat

12.  Közigazgatási Jogi Tagozat

13.  Kriminalisztika Tagozat

14.  Kriminológiai Tagozat

15.  Magyar Állam- és Jogtörténeti Tagozat

16.  Munkajogi Tagozat

17.  Nemzetközi Jogi Tagozat

18.  Nemzetközi Magánjogi Tagozat

19.  Pénzügyi Jogi Tagozat

20.  Polgári Eljárásjogi Tagozat

21.  Polgári Jogi Tagozat

22.  Római Jogi Tagozat

23.  Szociális Jogi Tagozat

24.  Versenyjogi Tagozat

 

A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni.

 

3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

 

A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza. Az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerző(k) a nevezés során megjelölt(ek). Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 dolgozat beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 dolgozatból legalább 5 bemutatásra kerül az OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat a Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

 

A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2025. január 31-ig.

 

4. A jelentkezés módja

 

4.1. A hallgatói nevezés lépései

 

4.1.1. A pályamunkák előregisztrációja

 

Az intézményi TDK-konferenciát követően:

 

Pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 37. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 4. pontban megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül. Azoknak a hallgatóknak, akik a 37. OTDK érintett szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig fel kell tölteni a pályamunkájukat az OTDT online rendszerbe. Az OTDT online rendszerbe a teljes pályamunkát egy olyan fedlappal kell feltölteni, melyen csak a dolgozat címe, valamint a kézirat lezárásának dátuma szerepel (év, hónap, nap). (A szerző(k) vagy a témavezető(k), illetve a nevező intézmény beazonosításra alkalmas adatot, információt a dokumentum nem tartalmazhat!) A pályamunka borítójának (fedlap) kötelező sablonját a jelen felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 

FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent nevezést az OTDK-ra, nevezni a nevezési időszakban kell, a következő pontban leírt lépésekkel.

 

4.1.2. Az intézményi konferenciák megtartásának határideje

 

A helyi konferenciákat valamennyi intézmény köteles 2024. november 29-ig (péntek) lebonyolítani. Az ezen időpontot követően megtartott intézményi konferenciákon bemutatott dolgozatok nem nevezhetők a 37. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójába.

 

4.1.3. A nevezés

 

Nevezési időszak: 2024. október 15. – 2024. december 11. (szerda) 16.00 óra (CET)

 

A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

  • a feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése,
  • a rezümé feltöltése (amennyiben a pályamunka angol nyelvű, akkor magyarul és angolul kell a rezümét feltölteni – utóbbit PDF formátumban „angol nyelvű rezümé fájlként” a Dokumentum feltöltése menüpontban),
  • az adatok kitöltését és a rezümé felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd saját kezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
  • A hallgató(k) által saját kezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

 

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

 

a)  az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

VAGY

 

b)     a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

 

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt (2024. december 11. 16.00 óra, CET) követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

 

5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 37. OTDK-hoz kapcsolódóan

 

5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően

 

Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 37. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 5. pontja szerint.

 

5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően

 

A) A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra).

 

B) Az Állam- és Jogtudományi Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerben, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, elektronikus aláírással kell ellátni, majd feltölteni az OTDT online rendszerbe.

 

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

 

a)  az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

VAGY

 

b)     a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

 

Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2024. december 16. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

 

A Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

 

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 

6. A nevezési és a részvételi díj

 

A 37. OTDK nevezési és részvételi díjairól a támogatások rendelkezésre állásának függvényében a későbbiekben születik döntés.

 

7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és zsűri különdíjak

 

Az OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a bemutatott pályamunkák szekció szinten legfeljebb harmada részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, annak figyelembevételével, hogy szakmai tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat első helyezést. A szekció főzsűrik a pályaművek közül azokat, amelyek helyezést nem érnek el, de a tagozati zsűrik szakmai értékeik alapján elismerésre érdemesnek találják, és az értékelés alapján közvetlenül a helyezett pályamunkák után következnek, a zsűri különdíjával ismerhetik el. A helyezett és a zsűri különdíjában részesülő pályamunkák szerzői valamennyien megkapják a helyezésért vagy a zsűri különdíjáért járó oklevelet.

 

A helyezett és a zsűri különdíjával elismert pályamunkák száma szekció szinten összesen nem haladhatja meg a szekcióban bemutatott pályamunkák számának 50%-át. A díjak további szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 

8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

 

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Részletek a 37. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

 

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

 

Budapest, 2024. április 9.

 

 

Dr. Balogh Judit

Dr. Boóc Ádám

egyetemi docens

egyetemi tanár

az OTDT Állam- és Jogtudományi

Szakmai Bizottságának elnöke

a 37. OTDK Állam- és Jogtudományi

Szekciójának ügyvezető elnöke

 

 

Mellékletek:

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

Az Állam és Jogtudományi Szekció felhívása letölthető formátumban