Biológiai szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

  A rendezvény szervezője: 

  Eötvös Loránd Tudományegyetem

  Természettudományi Kar

  Cím:

  1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1./A

  Telefon:

  +36 (1) 372-2500

  Honlap:

  https://ttk.elte.hu/

  A Szekció honlapjának címe: : biotdk2023.elte.hu

  A Szekció e-mail címe: biotdk2023@ttk.elte.hu

  A rendezvény időpontja: 2023. április 24-26.

  Ügyvezető társelnök:

  Dr. Müller Viktor

   

  egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

   

  Természettudományi Kar

   

  Telefon: +36 (1) 372-2500 / 6196

   

  E-mail: mueller.viktor@ttk.elte.hu

  Ügyvezető társelnök:

  Dr. Varga Máté

   

  egyetemi docens

   

  Természettudományi Kar

   

  Telefon: +36 (1) 372-2500 / 8701

   

  E-mail: mvarga@ttk.elte.hu

  Ügyvezető titkár:

  Dr. Vásárhelyi Zsóka

   

  ügyvivő szakértő

   

  Természettudományi Kar

   

  Telefon: +36 (1) 372-2596

   

  E-mail: vasarhelyi.zsoka@ttk.elte.hu

  Ügyvezető társtitkár:

  Dr. Lőrincz Péter

   

  egyetemi adjunktus

   

  Természettudományi Kar

   

  Telefon: +36 (1) 372-2500 / 8636

   

  E-mail: peter.lorincz@ttk.elte.hu

  Hallgatói képviselő:

  Sarkadi Fanni

   

  PhD-hallgató

   

  E-mail: fanni.sarkadi@ttk.elte.hu

  Helyettes hallgatói képviselő:

  Csíkos Sándor

   

  PhD-hallgató

   

  E-mail: csikossandor@student.elte.hu

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, a Biológia Szakmai Bizottság, valamint a rendező Eötvös Loránd Tudományegyetem ezúton meghirdeti a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Biológia Szekcióját az alábbi felhívásban szereplő feltételekkel.

  A 36. OTDK Biológia Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 36. OTDK központi felhívása, valamint a Biológia Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

 • 2. Részvételi feltételek

  2.1. Részvételre jogosultak köre

  A 36. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka kétszerzős, úgy mindkét szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 36. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 36. OTDK-n. Ennek részleteit a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza.

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 36. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket, és a 36. OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 36. OTDK központi felhívása tartalmaz.

  2.2. Pályamunkákkal kapcsolatos követelmények és az értékelés

  A Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza:

  • a pályamunkák és a rezümék[1] tartalmi és formai követelményeit;
  • az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait;
  • az írásbeli és a szóbeli értékelés szabályait.

  A Szekció felhívásának 2. számú melléklete tartalmazza:

  • a tételes szerzői hozzájárulás kötelezően alkalmazandó mintáját.

  A Szekció felhívásának 3. számú melléklete tartalmazza:

  • a pályamunka értékelésének részletes szempontjait.

  A Szekció felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza:

  • az előadás értékelésének részletes szempontjait.

  [1] rezümé = absztrakt/kivonat/összefoglaló

 • 3. Tagozatok, témakörök

  3.1.Tervezetttagozatok, témakörök

  1. Állatélettan
  2. Állatökológia
  3. Állatszervezettan
  4. Biofizika és szerkezeti biológia
  5. Bioinformatika és rendszerbiológia
  6. Biokémia
  7. Biotechnológia
  8. Etológia
  9. Evolúció- és elméleti biológia
  10. Faunisztika és állatföldrajz
  11. Florisztika és cönológia
  12. Genetika
  13. Genomika és molekuláris diagnosztika
  14. Hidrobiológia
  15. Humánbiológia
  16. Immunológia
  17. Mikrobiológia
  18. Molekuláris és sejtbiológia
  19. Neurobiológia
  20. Neurofiziológia
  21. Növényélettan
  22. Növényökológia
  23. Növényszervezettan
  24. Ökotoxikológia
  25. Populációgenetika
  26. Taxonómia, filogenetika
  27. Természetvédelmi biológia
  28. Tumorbiológia
  29. Virológia
  30. Viselkedésökológia

  A nevezés során a hallgatónak jelölni kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet másodikként alkalmas pályamunkája bemutatására.

  3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

  A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza. A Biológia Szakmai Bizottság a beérkezett pályamunkák témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerző(k) a nevezés során megjelölt(ek). Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 pályamunka beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 pályamunkából legalább 5 db bemutatásra kerül a 36. OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az 5 db-ot, az adott tagozat a Biológia Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Biológia Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Biológia Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat – a jelentkezést megköszönve – a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes más szekciójába átirányítsa.

  A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Biológia Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást legkésőbb 2023. február 24-ig. A hallgatók a tagozatba sorolás ellen 2023. március 10-ig emelhetnek kifogást a szekció ügyvezető társelnökének címzett, a szekció e-mail-címére (biotdk2023@elte.hu) elküldött, részletes indoklást tartalmazó levélben. A kifogás elbírálásáról a hallgató 2023. március 22-ig értesítést kap.

 • 4. A jelentkezés módja

  4.1. A hallgatói nevezés lépései

  1. A pályamunkák előregisztrációja

  Az intézményi TDK-konferenciát követően a pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 36. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 4. pontjában említett e-mail megküldésétől számított 30 napon belül.

  FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent automatikusan nevezést a 36. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban kell a következő pontban leírt lépésekkel.

  1. A nevezés

  Nevezési időszak: 2022. szeptember 15. – 2023. január 25. (szerda) 16.00 óra (CET)

  A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

  • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  • A magyar nyelvű rezümé feltöltése. Amennyiben nem magyar anyanyelvű hallgató ad be pályamunkát angol nyelven, úgy a rezümét is angolul kell feltölteni
  • A szerző(k) és a témavezető által aláírt „Tételes szerzői hozzájárulás” elnevezésű dokumentum feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe.
  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatónak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése a 2. pontban leírtak szerint, továbbá a dokumentum szkennelése és feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe.
  • Az adatok kitöltését, a rezümé, a „Tételes szerzői hozzájárulás” elnevezésű dokumentum és az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum – amennyiben szükséges – feltöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd saját kezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
  • A hallgató(k) által saját kezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt – 2023. január 25. (szerda) 16.00 óra (CET) – követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

  1. A TDT-elnöknek átadandó dokumentum

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, saját kezű aláírással ellátott, 1 db papír alapú példányát (pályamunkánként 1 példány!) az intézményi TDT-elnök részére át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

  4.2. Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 36. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatónak a nevezés során az OTDT online rendszerben nyilatkozni kell abszolutóriuma megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan az abszolutóriumot, azt kell jelölni, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatónak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni PDF formátumban az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 36. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 36. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadáskor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

  A BA/BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 36. OTDK-ra benevezhető.

  A 36. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően, az MA/MSc/osztatlan képzés keretében megírt és az intézményi TDK-konferencia idején (amelyen a pályamunkával a szerző(k) jogosultságot szerzett/szereztek) már eljárásra bocsátott/megvédett szakdolgozat a 36. OTDK-ra nem nevezhető!

 • 5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 36. OTDK-hoz kapcsolódóan

  5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

  Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 36. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 3. pontja szerint.

  5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

  1. A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra).
  2. A Biológia Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerbe.
  3. A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként 1 db nevezési lap!). Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell összegyűjteni és tárolni a TDT-elnöknek.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  Az intézményi/kari TDT-elnök számára az OTDT online rendszerbe a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2023. január 30. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

  A Biológia Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésüket elutasítjuk.

  Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 • 6. A nevezési és a részvételi díj

  A nevezési és részvételi díjról a rendelkezésre álló források függvényében a későbbiekben születik döntés.

 • 7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

  A 36. OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíjak adhatók. Tagozatonként legfeljebb egy I. helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Biológia Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. A különdíjjal és a minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A szakmai elismerés további szabályozását a 36. OTDK központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Ennek részletei a 36. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket! 

Budapest, 2022. március 30.

Dr. Padisák Judit

Dr. Müller Viktor

egyetemi tanár

egyetemi docens

az OTDT Biológia Szakmai Bizottságának

elnöke

a 36. OTDK Biológia Szekciójának

ügyvezető társelnöke

Mellékletek:

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

A Biológia Szekció felhívása letölthető formátumban