Biológiai szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

  A rendezvény szervezője:

   

  Babeș-Bolyai Tudományegyetem

  Biológia és Geológia Kar

   

  Cím:

  400006 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Klinikák (Clinicilor) u. 5-7

  Telefon:

  +40-264-405301

  Honlap:

  http://bioge.ubbcluj.ro/hu

   

  A Szekció honlapjának címe: biotdk2021.conference.ubbcluj.ro

   

  A Szekció e-mail címe: biotdk2021@ubbcluj.ro

   

  A rendezvény időpontja: 2021. május 3-6.

   

  Ügyvezető elnök:

  Dr. Markó Bálint

   

  egyetemi tanár, rektorhelyettes

   

  Biológia és Geológia Kar

   

  Telefon: +40-753-411075

   

  E-mail: marko.balint@ubbcluj.ro

   

  Ügyvezető társelnök:

  Dr. Jakab Endre

   

  egyetemi adjunktus, dékánhelyettes

   

  Biológia és Geológia Kar

   

  Telefon: +40-745-934844

   

  E-mail: endre.jakab@ubbcluj.ro

   

  Ügyvezető titkár

  Dr. László Zoltán

   

  egyetemi docens, intézetigazgató

   

  Biológia és Geológia Kar

   

  Telefon: +40-742-496-330

   

  E-mail: laszlozoltan@gmail.com

   

   

  Ügyvezető társtitkár

  Dr. Vágási Csongor István

   

  egyetemi adjunktus

   

  Biológia és Geológia Kar

   

  Telefon: +40-745-696-967

   

  E-mail: csvagasi@gmail.com

   

  Hallgatói képviselő:

  Buryán Tünde

   

  egyetemi hallgató

   

  Kolozsvári Magyar Diákszövetség / Babeș-BolyaiTudományegyetem

   

  Telefon: +40-755-116249

   

  E-mail: buryan.tunde@kmdsz.ro

   

  Helyettes hallgatói képviselő:

  Pethő Csongor

   

  egyetemi hallgató

   

  Biológia és Geológia Kar

   

  Telefon: +40-758-867010

   

  E-mail: pethocsongor99@gmail.com

   

   

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, a Biológia Szakmai Bizottság, valamint a rendező Babeș-BolyaiTudományegyetem ezúton meghirdeti a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Biológia Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételekkel.

   

  A 35. OTDK Biológia Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 35. OTDK központi felhívása, valamint a Biológia Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

 • 2. Részvételi feltételek

  2.1. Részvételre jogosultak köre

   

  A 35. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 35. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

   

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 35. OTDK-n. Ennek részleteit a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza.

   

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 35. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 35. OTDK központi felhívása tartalmaz.

   

  2.2. Pályamunkákkal kapcsolatos követelmények és az értékelés

   

  Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza:

  • a pályamunkák és a rezümék[1] tartalmi és formai követelményeit;
  • az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait;
  • az írásbeli és a szóbeli értékelés szabályait.

   

  Szekció felhívásának 2. számú melléklete tartalmazza:

  • a tételes szerzői hozzájárulás kötelezően alkalmazandó mintáját.

   

  Szekció felhívásának 3. számú melléklete tartalmazza:

  • a pályamunka értékelésének részletes szempontjait.

   

  Szekció felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza:

  • a szóbeli értékelés részletes szempontjait.

     [1] rezümé = absztrakt/kivonat/összefoglaló

 • 3. Tagozatok, témakörök

  3.1. Tervezett tagozatok, témakörök

   

   

  • Állatélettan
  • Állatökológia
  • Állatszervezettan
  • Biofizika és szerkezeti biológia
  • Bioinformatika és rendszerbiológia
  • Biokémia
  • Biotechnológia
  • Etológia
  • Evolúció- és elméleti biológia
  • Faunisztika és állatföldrajz
  • Florisztika és cönológia
  • Genetika
  • Genomika és molekuláris diagnosztika
  • Hidrobiológia
  • Humánbiológia
  • Immunológia
  • Mikrobiológia
  • Molekuláris és sejtbiológia
  • Neurobiológia
  • Neurofiziológia
  • Növényélettan
  • Növényökológia
  • Növényszervezettan
  • Ökotoxikológia
  • Populációgenetika
  • Taxonómia, filogenetika
  • Természetvédelmi biológia
  • Tumorbiológia
  • Virológia
  • Viselkedésökológia

   

   

  A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet másodikként alkalmas pályamunkájuk bemutatására.

   

  3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

   

  A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza. A Biológia Szakmai Bizottság a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerző(k) a nevezés során megjelölt(ek). Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 dolgozat beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 dolgozatból legalább 5 bemutatásra kerül az OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat a Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes más szekciójába átirányítsa.

   

  A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Biológia Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2021. február 26-ig. A hallgatók a tagozatba sorolás ellen 2021. március 19-ig emelhetnek kifogást a szekció ügyvezető elnökének címzett, a szekció e-mail-címére (biotdk2021@ubbcluj.ro) elküldött, részletes indoklást tartalmazó levélben. A kifogás elbírálásáról a hallgató 2021. március 31-ig értesítést kap.

   

 • 4. A jelentkezés módja

  4.1. A hallgatói nevezés lépései

   

  1. A pályamunkák előregisztrációja

   

  Az intézményi TDK-konferenciát követően a pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 35. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 4. pontjában említett e-mail megküldésétől számított 30 napon belül.

  FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent nevezést az OTDK-ra, nevezni a nevezési időszakban kell, a következő pontban leírt lépésekkel.

   

  2. A nevezés

  Nevezési időszak: 2020. október 28. – 2021. január 29. (péntek) 23.59 óra (CET)

  A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

   

  • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  • A magyar nyelvű rezümé feltöltése. Amennyiben nem magyar anyanyelvű hallgató ad be pályamunkát angol nyelven, úgy a rezümét is angolul kell feltölteni.
  • A szerző(k) és a témavezető által aláírt Tételes szerzői hozzájárulás feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe.
  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése a 4.2. pontban leírtak szerint, továbbá a dokumentum scennelése, és feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe.
  • Az adatok kitöltését, a rezümé, a Tételes szerzői hozzájárulás és az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum – amennyiben szükséges – felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben. 
  • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd sajátkezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
  • A hallgató(k) által sajátkezű aláírással ellátott nevezési lap scennelése, feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.  

   

  A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

  a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

  VAGY

   

  b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum scennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt (2021. január 29. 23.59 óra, CET) követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

   

  3. A TDT-elnöknek átadandó dokumentum

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, sajátkezű aláírással ellátott egy papír alapú példányát (pályamunkánként egy példány!) az intézményi TDT-elnök részére át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

   

  4.2. Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

   

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 35. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatóknak a nevezés során az OTDT online rendszerében nyilatkozniuk kell abszolutóriumuk megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan abszolutóriumukat, azt kell jelölniük, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). A 2020 márciusa és 2021 januárja között jogosultságot szerző hallgatóknak az abszolutórium dátumához az OTDT online rendszerben a nevezés napját kell megadniuk. Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatóknak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni (PDF formátumban) az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 35. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 35. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadásakor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

   

  BA/BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 35. OTDK-ra benevezhető.

   

  35. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően az MA/MSc/osztatlan képzés keretében megírt és az intézményi TDK-konferencia idején (amelyen a pályamunkával a szerző(k) jogosultságot szerzett/szereztek) már eljárásra bocsátott/megvédett szakdolgozat a 35. OTDK-ra nem nevezhető!

   

 • 5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 35. OTDK-hoz kapcsolódóan

  5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

   

  Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 35. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 5. pontja szerint.

   

  5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

   

  • A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra.)

   

  • A Biológia Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak aláírása, scennelése és feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe.

   

  • A benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) által aláírt egy-egy példányának összegyűjtése és tárolása.

   

  Az intézményi és kari TDT-elnök számára az OTDT online rendszerbe a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő2021. február 8. (hétfő) 23.59 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

   

  A Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésüket elutasítjuk.

   

  Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 • 6. A nevezési és a részvételi díj

  A konferencia lebonyolítása a tudománypolitikáért felelős minisztérium támogatásával valósul meg, nevezési és részvételi díjat nem kell fizetni. A Szekcióban kizárólag akkor kérhető részvételi díj, ha a várhatóan bemutatandó pályamunkák száma 2021 februárjában a 2020 februárjában előzetesen bemutatásra tervezett pályamunkák számát több mint 20 %-kal meghaladja, és az OTDT Vezetői Értekezlete a részvételi díj igényét és annak összegét jóváhagyja.

 • 7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

  Az OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíjak adhatók. Tagozatonként legfeljebb egy első helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. Különdíj a minősített helyezésekhez is társítható, a különdíjjal és a minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma pedig összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A különdíjak szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Részletek a 35. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket! 

 

Budapest, 2019. december 6.

 

A szekció felhívás az OTDT 2020. június 22-i döntése alapján módosult.

 

 

 

Dr. Padisák Judit

Dr. Markó Bálint

egyetemi tanár

egyetemi tanár

az OTDT Biológia Szakmai Bizottságának

elnöke

a 35. OTDK Biológia Szekciójának

ügyvezető elnöke

 

Mellékletek:

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

Szekciófelhívás