Fizika Földtudományok és Matematika szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

  A rendezvény szervezője: 

  Pannon Egyetm

  Cím:

  8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

  Telefon:

  +36 88 624 000

  Honlap:

  https://uni-pannon.hu/

  A Szekció honlapjának címe: https://fifoma2023.uni-pannon.hu/
  A Szekció e-mail címe: fifoma2023@uni-pannon.hu
  A rendezvény időpontja: 2023. április 11-13.

  Ügyvezető elnök:

  Dr. Gelencsér András

   

  egyetemi tanár, rektor

   

  Telefon: +36 88 624 - 000 / 6055

   

  E-mail: gelencs@almos.uni-pannon.hu

  Ügyvezető titkár:

  Dr. Valiskó Mónika

   

  egyetemi docens

   

  Természettudományi központ, Mérnöki kar

   

  Telefon: +36 88 624 - 000 / 6043

   

  E-mail: valisko@almos.uni-pannon.hu

  Ügyvezető titkár:

  Dr. Tóth-Bodrogi Edit

   

  egyetemi docens

   

  Bio-, Környezet- és Vegyészmérnöki Kutató Fejlesztő Központ, Mérnöki kar

   

  Telefon: +36 88 624 - 000 / 4359

   

  E-mail: bodrogie@almos.uni-pannon.hu

  Hallgatói képviselő:

  György Péter
   

  egyetemi hallgató

   

  E-mail: gy.peti3486@gmail.com

  Helyettes hallgatói képviselő:

  Fábián Hajnalka

   

  egyetemi hallgató

   

  E-mail: fabianhajnalka@gmail.com

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, az OTDT Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottsága, valamint a rendező PAnnon Egyetem ezúton meghirdeti a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika Szekcióját az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

  A 36. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 36. OTDK központi felhívása, valamint a Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottság jelen felhívása és annak 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

 • 2. Részvételi feltételek

  2.1. Részvételre jogosultak köre

  a)

  A 36. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójában azok a pályamunkák és szerzőik (akik magyarországi vagy külhoni egyetemista, főiskolás vagy középiskolás önképzőkörösök) vehetnek részt, amelyek az OTDT által elismert

  • hazai felsőoktatási intézményi TDK-konferencián, vagy
  • határon túli TDK-konferencián, vagy
  • középiskolai diákkutatási versenyeken, országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a OTDK központi felhívás 4. számú melléklete tartalmazza)

  igazolják diákkutatási eredményeiket és a szakmai zsűri döntése alapján kvalifikációt szereznek a 36. OTDK-ra, és

  amely pályamunkák, továbbá a pályamunkák minden szerzője megfelelnek a 36. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletében foglalt részletes feltételeknek, és

  a pályamunkák kielégítik a Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció felhívásában és annak 1. számú mellékletében foglalt feltételeket, valamint

  a szerzők egyike sem volt az intézményi kvalifikációs TDK-konferencia napja előtt Doktori Iskola hallgatója.

  A pályamunkák részvételét a 36. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójában az OTDT Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottsága hagyja jóvá 2023. januári ülésén. A pályamunkák befogadását a fent felsorolt dokumentumokban foglalt szakmai és formai szempontok alapján dönti el.

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 36. OTDK-n. Ennek részleteit és a konferencia versenyében részt vevő középiskolásokra vonatkozó részletesebb leírást a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza.

  b)

  További magyarországi és külhoni középiskolások (akik a 36. OTDK-ra intézményi kvalifikációt nem szereztek, vagy nem is indultak felsőoktatási intézmény TDK-konferenciáján) számára a 36. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciója 2022 őszén pályázatot hirdet tudományos diákkutatási munkákat bemutató előadásokkal történő konferencia-részvételre, amelyek a Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciónak nem részei. A pályázaton egy középiskolai tanár és egy egyetemi kutató/oktató témavezetése mellett lehet indulni a konferencia honlapján megjelenő kiírásban megjelölt kategóriákban.

  2.2. A részvétel tartalmi és formai követelményei

  A Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza a pályamunkák és a rezümék tartalmi és formai követelményeit, az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait, a feltöltendő kiegészítő dokumentumok részletes leírását, továbbá a pályamunka és az előadás értékelésének a szempontjait. Kérjük, olvassa el a Szekció felhívásának 1. számú mellékletét!

  2.3. A pályamunkák tagozatokba történő beosztása

  Az OTDT Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottsága a beérkezett pályamunkákat azok témája és száma alapján legalább 6 db pályamunkát tartalmazó, lehetőleg hasonló témákat érintő tagozatokba osztja. Ehhez a csoportosításhoz a pályamunkák szerzői a nevezési folyamat során a nevezési időszakban, az OTDT online rendszerben segítségként megadják, hogy saját belátásuk szerinti pályamunkájukat melyik témakörben szeretnék bemutatni.

 • 3. Tagozatok/témakörök

  3.1 Tervezett témakörök 

  Fizika

  Földtudományok

  Anyagtudomány

  A környezettudomány földtudományi és földrajzi alkalmazásai

  Asztrofizika

  Alkalmazott földtudomány

  Atommagfizika

  Archeometria

  Részecskefizika, térelméletek

  Ásványtan

  Bio- és biológiai fizika

  Földtan, üledékkőzettan, szedimentológia

  Csillagászat

  Földtudományi kérdések műszaki alkalmazásokban

  Fizikatörténet

  Geofizika

  Klasszikus fizikai problémák

  Geoinformatika

  Komplex rendszerek fizikája

  Geomorfológia

  Környezetfizika

  Hidrogeológia, hidrogeográfia

  Kvantumoptika

  Karsztkutatás

  Modern kvantumfizikai problémák

  Környezettudatos módszerek szakmai vizsgálata, elemzése

  Lézerfizika

  Magmás- és metamorf kőzettan

  Nanoszerkezetek

  Megújuló energiaforrások

  Nehézion-fizika

  Meteorológia, klimatológia

  Optika

  Őslénytan

  Plazmafizika

  Planetológia

  Reaktorfizika

  Régészeti geológia

  Statisztikus fizika

  Szakmai örökségek

  Szilárdtestfizika

  Tájföldrajz

  Érdekes fizikai problémák, újszerű megoldási módszerek

  Távérzékelés

   

  Térképészet

  Matematika

  Természetvédelem

  Algebra

  Tudománytörténet

  Alkalmazott matematika

  Városökológia

  Analízis

  Érdekes földrajzi-földtudományi kérdések, újszerű megoldási módszerek

  Geometria és topológia

   

  Halmazelmélet és logika

  Társadalomföldrajz

  Kombinatorika

  Általános társadalomföldrajz

  Matematikatörténet

  Gazdaságföldrajz

  Multidiszciplináris matematika

  Népességföldrajz

  Operációkutatás

  Politikai földrajz

  Számelmélet

  Szociálgeográfia

  Statisztika

  Településföldrajz

  Valószínűségszámítás

  Terület- és településfejlesztés földrajza

  Érdekes matematikai problémák, újszerű megoldási módszerek

  Történeti földrajz

   

  Tudománytörténet

   

  Turizmusföldrajz

   

  A fenntarthatóság társadalomföldrajzi vonatkozásai

  3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

  A tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 db pályamunka beérkezése. A 36. OTDK végleges tagozatainak nevei nem lesznek szükségszerűen azonosak a témakörök neveivel. A témakörök a pályamunkák darabszámától függően összevonásra kerülhetnek. A tudománytörténeti és más határterületi tagozatok alszekcióktól függetlenül is összevonhatók. A rendező intézmény, valamint a Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottság fenntartja annak a jogát, hogy a Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat – a jelentkezést megköszönve – a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, másik szekciójába átirányítsa.

  A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottság hozza meg, amelyről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2023. február 8-ig.

 • 4. A jelentkezés módja

  Egy pályamunka négy lépésen keresztül jut el az OTDK részvételre: intézményi kvalifikáció, pályamunka feltöltése, nevezés – ennek része a rezümé és a kiegészítő fájlok feltöltése is – , valamint az intézményi jóváhagyás.

  1. Intézményi kvalifikáció: ezt a OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 4. pontjában megjelölt, az OTDT Titkársága által kiküldött e-mail, a kvalifikációs e-mail zárja le.
  2. A pályamunka feltöltése az OTDT online rendszerbe az intézményi TDK-konferencia és a kvalifikációs e-mail megérkezése után lehetséges. A feltöltés a kvalifikációs TDK-konferencia utáni időszakban történik, a kvalifikációs e-mailben közölt határidőkkel.

  FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent nevezést a 36. OTDK-ra, nevezni a nevezési időszakban kell a következő pontban leírt lépésekkel.

  1. A nevezés a nevezési időszakban

   2022. szeptember 15. – 2023. január 11. (szerda) 16.00 óra (CET) között történik.

   

  A nevezés részletesen a 36. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletében meghatározott lépésekből áll.

  Ez tartalmazza többek között:

  1. „Saját eredmény” elnevezésű kiegészítő dokumentum feltöltése, amely egy (1) oldalban a saját eredmények és a saját elvégzett munka tételes kifejtését tartalmazza. Bemutatja, hogy a szerző(k) milyen, a kötelező tananyagon túli tudományos módszerekben, kutatási kérdésekben mélyedtek el, és ennek során mi az, ami a saját munkájuk eredménye. Kérjük, hogy ezzel kapcsolatban olvassa el a Szekció felhívás 1. számú mellékletét.
  2. A mester- és osztatlan képzésben, ha az abszolutórium megszerzésének féléve egybeesik a kvalifikációs TDK-konferencia félévével, akkor a „Szakdolgozat különbség” elnevezésű kiegészítő dokumentum feltöltése, amit a Szekció felhívás 1. számú melléklete ír le részletesen (alapképzésben részt vevőkre ez nem vonatkozik), továbbá a szakdolgozat/diplomamunka[1] feltöltése az OTDT online rendszerben, kiegészítő fájlként.
  3. A mester- és osztatlan képzésben részt vevők esetén, ha az abszolutórium féléve egybeesik a nevezés félévével, de a kvalifikáció félévével nem – mert a kvalifikáció ezektől korábbi félévben történt – , akkor a szakdolgozatot/diplomamunkát nem kell feltölteni az OTDT online rendszerben.
  4. A végleges nevezési adatok megadása.
  5. A kvalifikált pályamunkák közül a 36. OTDK-n részt vevő pályamunkák kiválasztása, és
  6. a pályamunkák témaköreinek a megadása,
  7. a rezümé feltöltése az OTDT online rendszerben az ott leírtaknak megfelelően.
  8. Több pályamunkával induló szerzőknél a „TDK-különbség” elnevezésű kiegészítő dokumentum feltöltése (Szekció felhívás 1. számú mellékletének 4.3-as pontja),
  9. abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutórium hivatalos igazolásának feltöltése, valamint nyilatkozat az abszolutórium dátumáról az OTDT online rendszerben.
  10. A 2023. január 11-31. között abszolutóriumot szerző hallgatók esetén az OTDT online rendszerben tett nyilatkozat az abszolutórium megszerzéséről.
  11. A nevezés véglegesítése.
  1. A nevezés véglegesítése után a következő dokumentumokat át kell adni az intézményi/kari TDT-elnöknek:
   • A nevezési lap egy példányban kinyomtatva, aláírva. Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.
   • A mesterszakos vagy osztatlan képzésben a 2023. január 11. előtt abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos elektronikus dokumentum átadása az intézményi/kari TDT-elnöknek a OTDK központi felhívása 2. számú mellékletének 4.2-es pontjában leírtak szerint.

  A nevezés során feltöltendő dokumentumok pontos listáját táblázatos formában a Szekció felhívás 2. melléklete tartalmazza.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  A nevezés véglegesítésének határideje: 2023. január 11. (szerda) 16.00 óra (CET)

  Azoknak a hallgatóknak, akik e nevezési határidőt megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot pályamunkájukkal, és a kvalifikációs e-mail is 30 napon belül lesz elküldve számunkra, legkésőbb eddig a nevezési határidőig a nevezés véglegesítése előtt fel kell tölteni a pályamunkájukat az OTDT online rendszerbe.

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt – 2023. január 11. (szerda) 16.00 óra (CET) – követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

  4.1. Több TDK-pályamunkával nevező hallgató

  Ha egy hallgató több pályamunkával is nevezési jogot szerez a két OTDK közötti időszakban (35. és 36. OTDK) az intézményi/kari TDK-konferenciákon, akkor előfordulhat, hogy több pályamunka is ugyanazt a témakört kutatja. Egy azonos témakör kutatása során, egymás utáni TDK-konferenciákon bemutatott TDK-pályamunkákat továbbfejlesztett TDK formájában kell benevezni. Ilyen esetben az első feltöltött pályamunkát nem kell benevezni a 36. OTDK-ra, hanem a második kvalifikált pályamunkának, a továbbfejlesztett pályamunkának kell tartalmazni a teljes kutatási időszak összefoglalását.

  Amennyiben egy hallgató a 36. OTDK-n két vagy több pályamunkával indul, úgy a pályamunkák között lényegi eltérésnek kell lenni. A TDK-pályamunkák közti megkövetelt eltérés a pályamunkában célul kitűzött, és abban megvizsgált tudományos kérdések, problémák különbözősége. Ilyen esetben szükséges a „TDK-különbség” elnevezésű kiegészítő dokumentum feltöltése mindkét pályamunkához. Ebben a kiegészítő dokumentumban legalább egy (1) oldal terjedelemben, részletesen be kell mutatni és indokolni kell, hogy a TDK-pályamunkákban megvizsgált tudományos kérdések, problémák között milyen különbségek vannak, és ezek a különbségek milyen módszertani, vizsgálati, kutatásbeli különbségeket jelentenek. E feltétel arra az esetre is vonatkozik, ha az egy hallgató által benevezett pályamunkák közül egy, vagy több többszerzős.

  A Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottság a pályamunkák befogadásakor megvizsgálja a több pályamunkával nevező hallgatók pályamunkáinak esetét, és kezdeményezheti a pályamunkák összevonását a befogadás kritériumaként.

  4.2. Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző mesterképzéses, vagy osztatlan tanári képzésben részt vevő hallgatók (várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók) feladatai

  Azoknak a hallgatóknak, akik legkésőbb a 2022/2023-as tanév őszi félévében (2023. január 31-ig) mesterképzésen vagy osztatlan tanári képzésen abszolutóriumot szereztek vagy szereznek, a 36. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 4.2. pontja alapján kell eljárni. Kérjük, hogy olvassák el részletesen a hivatkozott pontot.

  Az érintett a hallgatóknak a következő extra dokumentumokat kell feltölteni az OTDT online rendszerbe a nevezés során, amelyek felsorolását a Szekció felhívás 2. számú melléklete tartalmazza:

  abszolutórium 2023. január 11. előtt megvan

  abszolutórium 2023. január 11-31. között lesz meg

  abszolutórium időpontjáról nyilatkozat az OTDT online rendszerben

  abszolutórium várható időpontjáról nyilatkozat az OTDT online rendszerben

  abszolutórium hivatalos igazolás feltöltése az OTDT online rendszerben

   

  kvalifikáció féléve = abszolutórium féléve, akkor a „Szakdol-gozat különbség” és a Szakdolgozat vagy diplomamunka végleges verziója kiegészítő fájlok feltöltése

  kvalifikáció féléve megelőzi az abszolutórium megszerzésének félévét, akkor nincs teendő

  kvalifikáció féléve = abszolutórium féléve, akkor a „Szakdol-gozat különbség” kiegészítő fájl és a  Szakdolgozat vagy diplomamunka aktuális verziója kiegészítő fájlok feltöltése

  kvalifikáció féléve megelőzi a 2022 őszi félévet, akkor nincs teendő

         

  MEGJEGYZÉS: Azoknak a hallgatóknak, akiknek a nevezés félévében (2022/2023. tanév őszi félév) még nincs mesterszakos vagy osztatlan képzésbeli abszolutóriuma, és ebben a félévben nem is lesz, ezeket az extra feladatokat nem kell teljesíteni. Számukra feltöltendő: pályamunka, rezümé, „Saját eredmény” elnevezésű kiegészítő dokumentum, és meg kell adni az OTDT online rendszerben a nevezési adatokat.

  A BA, BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 36. OTDK-ra benevezhető. Az alapképzésben megvédett szakdolgozatok alapján készített TDK-pályamunkák bemutathatók a mesterképzés alatt az intézményi TDK-konferenciákon, így a 36. OTDK-ra kvalifikációt szerezhetnek. Ebben az esetben kiegészítő dokumentumok nem szükségesek

  Az MA/MSc/osztatlan képzésben megírt, az intézményi TDK-konferencia idején már eljárásra bocsátott vagy megvédett szakdolgozatokkal/diplomamunkákkal tartalmilag megegyező pályamunkák nem mutathatók be a 36. OTDK-n.

  [1] A Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció felhívása a szakdolgozat és a diplomamunka kifejezéseket egységesen szakdolgozatként használja. Ennek jelentése mind a mesterszakot lezáró, mind az osztatlan képzést lezáró, a hallgató által készített írást magában foglalja.

 • 5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 36. OTDK-hoz kapcsolódóan

  5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

  Az intézményi TDK-konferencia jegyzőkönyveinek feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 36. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 5. pontja szerint.

  5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

  A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerben. A rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni a 36. OTDK-ra.

  A Fizika, Földtudományok és Matematika Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe,

  VAGY

  az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, elektronikus aláírással kell ellátni, majd feltölteni az OTDT online rendszerbe.

  A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti, és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként 1 db nevezési lap!). Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell összegyűjteni és tárolni a TDT-elnöknek.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2023. január 16. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

  A határidő után érkező és a Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

  Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 • 6. A nevezési és részvételi díj

  A nevezési és részvételi díjról a rendelkezésre álló források függvényében a későbbiekben születik döntés.

 • 7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

  A 36. OTDK-n kiosztható helyezések, különdíjak és jutalmak részletes szabályozását a 36. OTDK központi felhívásának 3. melléklete tartalmazza. A 36. OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy I. helyezést lehet kiosztani. A Fizika, Földtudományok és Matematika Szekcióban a minősített helyezések száma összesen maximum a Fizika, Földtudományok és Matematika Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. A különdíjjal és a minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át.

  A helyezésekhez és a különdíjakhoz – a Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottság hagyományait is figyelembe vevő előzetes állásfoglalása, és a főzsűri konkrét döntése alapján – jutalom is kapcsolható. Ez a jutalom lehet közvetlen anyagi érték nélküli (pl. publikációs lehetőség), vagy anyagi értékkel is rendelkező (pl. pénz-, tárgy- vagy szolgáltatási jutalom). Jutalom olyan hallgatónak is kiadható, aki nem ért el minősített helyezést vagy különdíjat.

 • 8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Ennek részletei a 36. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

Budapest, 2022. március 30.

Dr. Horváth Ákos

Dr. Gelencsér András

egyetemi docens

egyetemi tanár, rektor

az OTDT Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottságának elnöke

a 36. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójának ügyvezető elnöke

Mellékletek:

1. számú melléklet

2. számú melléklet

A Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció felhívása letölthető formátumban