Had- és Rendészettudományi Szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

  A rendezvény szervezője:

  Nemzeti Közszolgálati Egyetem

  Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

  Cím:           1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.

  Telefon:     06 (1) 432-9000

  Honlap:      https://hhk.uni-nke.hu/

  A Szekció honlapjának címe: https://otdk-hrt.uni-nke.hu/

  A Szekció e-mail címe: OTDK.HRT.HHK@UNI-NKE.HU

  A rendezvény időpontja: 2021. április 19-23.

  Ügyvezető elnök:         Dr. Krajnc Zoltán ezredes

                                        egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes,

                                        Nemzeti Közszolgálati Egyetem

                                        Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

                                        Telefon: 06 (1) 432-9000

                                        E-mail: krajnc.zoltan@uni-nke.hu

  Ügyvezető titkár:          Dr. Csengeri János főhadnagy

                                        egyetemi adjunktus

                                        Telefon: 06 (1) 432-9000

                                        E-mail: csengeri.janos@uni-nke.hu

  Hallgatói képviselő és

  online felelős:               Ondrék József

                                        PhD-hallgató

                                        Telefon: 06 (1) 432-9000

                                        E-mail: ondrek.jozsef@uni-nke.hu

  Helyettes hallgatói

  képviselő:                     Grajzel Sáron

                                        tisztjelölt

                                        E-mail: grajzel.saron@uni-nke.hu

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, a Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság, valamint a rendező Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara ezúton meghirdeti a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

   

  A 35. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 35. OTDK központi felhívása, valamint a Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

   

 • 2. Részvételi feltételek

  2.1. Részvételre jogosultak köre

   

  A 35. OTDK részvételre azok a hallgatók szerezhetnek jogosultságot, akik a XXXIV. OTDK nevezési időszakát követő és a 35. OTDK nevezési időpontját megelőző első fordulót jelentő minősítő (válogató) szakterületi, kari, intézményi tudományos/művészeti diákköri fórum (a továbbiakban intézményi TDK-konferencia) idején:

   

  • osztatlan;
  • BA/BSc;
  • MA/MSc képzésben;
  • BProf (Bachelor of Profession) képzésben;
  • felsőoktatási szakképzésben

   

  vettek részt, és megfelelnek a 35. OTDK központi felhívásban, valamint a Had- és Rendészettudományi Szekció felhívásában foglalt valamennyi követelménynek (részletek a 35. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

   

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Ennek részleteit a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza.

   

  A konferencián részt vehetnek olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (lásd: 35. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete) bizonyítják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolás diákok előadásai a témájuknak megfelelő szekcióba sorolódnak be, és ott a befogadó tagozatok belső rendjének megfelelően, az egyetemisták, főiskolások előadásaival azonos szabályok szerint kerülnek értékelésre, díjazásra.

   

  2.2. A részvétel formai követelményei, valamint a pályamunkák és előadások értékelése

   

  Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza a betartandó formai szabályokat és az értékelés elemeit a következők részletezésével:

   

  • Pályamunkák és a rezümék tartalmi és formai követelményei;
  • Idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályai;
  • A pályamunka és az előadás értékelésének szempontjai és szabályai.

   

   

 • 3. Tagozatok/témakörök

  3.1. Tervezett tagozatok/témakörök

  • ABV támogatás
  • Alkalmazott társadalomtudományok (etika, kommunikáció, pedagógia, pszichológia, szociológia)
  • Biztonság- és védelempolitika, -kultúra
  • Biztonságtechnika, biztonságtechnika-történet
  • Büntetés-végrehajtás
  • Civil-katonai együttműködés (CIMIC)
  • Fegyvernemek harcászata, nem háborús katonai műveletek
  • Gazdaságvédelem
  • Hadászat, katonai stratégia, katonai doktrínák
  • Hadijog, hadelmélet; rendészeti jog, a rendészet elmélete; védelmi igazgatás
  • Haditechnika, haditechnika-történet
  • Hadtörténelem, rendészettörténet és hagyományőrzés
  • Infokommunikációs rendszerek
  • Katasztrófa- és tűzvédelem
  • Katonai és rendészeti vezetés
  • Katonai és rendészeti logisztika
  • Katona-egészségügy és katasztrófa-orvostan
  • Katonai elektronika és robotika
  • Katonai és rendészeti kiképzés és sport
  • Kiberbiztonság, kibervédelem
  • Környezetvédelem és környezetbiztonság
  • Kriminalisztika
  • Kriminológia
  • Lélektani műveletek (PSYOPS)
  • Magánbiztonság
  • Migráció
  • Nemzetbiztonság
  • Nemzetközi kapcsolatok
  • Rendészet (közrendvédelem, közlekedésbiztonság és közlekedésrendészet, határrendészet, igazgatásrendészet, csapaterős tevékenység)
  • Rendészet az Európai Unióban
  • Rendészet és politika, kriminálpolitika
  • Rendészeti bűnmegelőzés
  • Vám-, adó- és jövedéki igazgatás
  • Vidék- és társadalombiztonság

  A fent felsorolt területeken belül nem kifejezetten hadtudományi vagy rendészettudományi témájú, de a Had- és Rendészettudományi Szekció tudományágaihoz kapcsolódó, így például a civil biztonság, védelem aspektusából elkészített társadalomtudományi, illetve interdiszciplináris (etika, kommunikáció, pedagógia, pszichológia, szociológia, ergonómia, IT stb.) dolgozatok is nevezhetők a Szekcióba. A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni.

   

  3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

   

  A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza. A Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerzők a nevezés során megjelöltek. Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában a központi felhívásban megadott legalább 6 dolgozat beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 dolgozatból legalább 5 bemutatásra kerül az OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat a Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

   

  A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2021. március 5-ig.

   

 • 4. A jelentkezés módja

  4.1. A hallgatói nevezés lépései

   

  4.1.1. A pályamunkák előregisztrációja

   

  Az intézményi TDK-konferenciát követően:

   

  Pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 35. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 4. pontban megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül. Azok a hallgatók, akik a 35. OTDK érintett szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig kell, hogy feltöltsék dolgozatukat az online rendszerbe.

   

  FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent nevezést a 35. OTDK-ra, nevezni a nevezési időszakban kell, a következő pontban leírt lépésekkel.

   

  4.1.2. A nevezés

   

  Nevezési időszak: 2020. október 28. – 2021. február 5. (péntek) 23.59 óra (CET)

   

  Nevezési határidő: 2021. február 5. (péntek) 23.59 óra (CET)

   

  A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

   

  • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  • A rezümé magyar és angol nyelven történő feltöltése.
  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése a 4.2. pontban leírtak szerint, továbbá a dokumentum scennelése, és feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe.
  • Szakdolgozat/diplomamunka feltöltése PDF formátumban (csak annak kötelező, akire vonatkozik a 4.3. pontban írottak szerint).
  • Nyilatkozat feltöltése (PDF formátumban) a szakdolgozat/diplomamunka és a TDK-pályamunka közti különbségről (csak annak kötelező, akire vonatkozik a 4.3. pontban írottak szerint).
  • Nyilatkozat feltöltése (PDF formátumban) a TDK-pályamunka szakdolgozatként/diplomamunkaként történő elfogadásáról (csak annak kötelező, akire vonatkozik a 4.3. pontban írottak szerint).
  • Az intézmény/kar megfelelő feladat- és hatáskörrel rendelkező rektorhelyettese/dékánhelyettese által kiállított okirat feltöltése (PDF formátumban) a TDK-pályamunka szakdolgozatként/diplomamunkaként történő elfogadásának igazolására (csak annak kötelező, akire vonatkozik a 4.3. pontban írottak szerint).
  • Az adatok kitöltését, a rezümé(k), az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum, valamint a további dokumentumok – amennyiben szükségesek – felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.A nevezési lap nyomtatása az OTDT online rendszerből, majd annak sajátkezű aláírása, scennelése, majd feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerben, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerben.
  • A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti, és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként egy nevezési lap!).  

   A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

    a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

    

   VAGY

   b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

   A hallgatók számára megadott nevezési határidőt (2021. február 5. [NAE1] 23.59 óra, CET) követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

    

   4.1.3. A TDT-elnöknek átadandó dokumentum

    A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, sajátkezű aláírással ellátott egy papír alapú példányát (pályamunkánként egy példány!) az intézményi TDT-elnök részére át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

    


  4.2. Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

   

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 35. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatóknak a nevezés során az OTDT online rendszerében nyilatkozniuk kell abszolutóriumuk megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan abszolutóriumukat, azt kell jelölniük, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). A 2020 márciusa és 2021 januárja között jogosultságot szerző hallgatóknak az abszolutórium dátumához az OTDT online rendszerben a nevezés napját kell megadniuk. Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatóknak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni (PDF formátumban) az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 35. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 35. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadásakor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

  A BA, BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 35. OTDK-ra benevezhető.

   

  4.3. Az MA/MSc/osztatlan képzésben megírt szakdolgozatok/diplomamunkák bemutatásának feltételei

   

  A 35. OTDK központi felhívása alapján a mesterképzésben (MA/MSc) vagy osztatlan képzésben elkészített szakdolgozat/diplomamunka OTDK-dolgozatként nem nyújtható be.

  Azon hallgatóknak, akik az intézményi TDK-konferencia félévében (amelyen a benevezett pályamunkájukkal jogosultságot kaptak a 35. OTDK-ra) osztatlan, MA vagy MSc képzésben vettek/vesznek részt és

   

  A) ugyanebben a félévben szerezték meg abszolutóriumukat (a továbbiakban: abszolutóriumot szerzett hallgató);

  VAGY

  B) a nevezés félévében megrendezett intézményi TDK-konferencián szereznek jogosultságot a 35. OTDK-ra, és ugyanabban a félévben várhatóan abszolutóriumukat is megszerzik (a továbbiakban a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgató) az OTDT online rendszerében nyilatkozatot kell tenniük az alábbi tartalommal (a három lehetőség közül kell az egyiket kiválasztani):

   

  a) Az abszolutórium megszerzésének félévében az intézményi TDK-konferencián bemutatott pályamunka a hallgató tanulmányi időszakában készült, érdemi része az utolsó félévet megelőzően. A szakdolgozat/diplomaterv témája a TDK-dolgozattal megegyezik, de azzal sem címében, sem tartalmában, sem pedig terjedelmében nem azonos;

   

  VAGY

   

  b) Az abszolutórium megszerzésének félévében az intézményi TDK-konferencián bemutatott pályamunka a hallgató tanulmányi időszakában készült, érdemi része az utolsó félévet megelőzően. A TDK-pályamunka témája a szakdolgozatéval/ diplomatervével nem azonos, így azzal sem címében, sem terjedelmében, sem tartalmában nem egyezik;

   

  VAGY

   

  c) A TDK-pályamunkát az intézményi szabályzatokban megfogalmazott lehetőséggel élve az intézményi/kari TDK-konferencia eredményeként, érdemei elismeréséül, kimagasló szakmai munkájáért fogadták el szakdolgozatként (az erről szóló igazolást a nevezéshez mellékelni szükséges).

   

  Amennyiben az abszolutóriumot szerzett/a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgató az a) vagy a b)pontot választja, úgy a nevezés során – összevetési lehetőségként – fel kell tölteni (PDF formátumban) a benyújtott szakdolgozatát/diplomatervét, ugyanis nem fogadható el olyan TDK-pályamunka, amely tantervi kötelezettségként készült.

   

  A TDK-pályamunkának és a szakdolgozatnak/diplomamunkának legalább a következőkben kell eltérnie:

   

  A hallgató által benyújtott OTDK-dolgozat legalább 70 %-ban eltér a hallgató által, az OTDK-n történő részvételi lehetőség elnyerésekor (az intézményi/kari TDK-konferencia időpontjában) fennállt hallgatói jogviszonya szerinti felsőoktatási intézményben, mesterképzésben/osztatlan képzésben készített (már benyújtott vagy benyújtás előtt álló) szakdolgozattól/diplomamunkától.

   

  A feltöltést az OTDT online rendszerében kell elvégezni. A rendszer a feltételeket automatikusan ellenőrzi. A nevezési adatok kitöltése során a hallgatóknak arra a kérdésre kell válaszolniuk, hogy: „A szakdolgozat/diplomaterv témája a TDK-dolgozatéval megegyezik”. A megfelelő válasz (igen; nem; és igen, és a TDK-konferencia eredményeként fogadták el szakdolgozatként) kiválasztását követően a válasz szerinti nyilatkozat a nevezés véglegesítése után a hallgató nevezési lapjára generálódik. Az abszolutóriumot szerzett és a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatóknak a nevezési lapjukat ezt követően a nyilatkozattal együtt ki kell nyomtatni, alá kell írni, illetve témavezetőjükkel alá kell íratniuk, majd scennelni és feltölteni (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe.

   

  Az osztatlan, MA vagy MSc képzésben abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatóknak az alább felsorolt dokumentumokat is fel kell tölteni (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe:

   

  • az a) és a b) változat megjelölése esetén nyilatkozat a hallgató(k) és a témavezető(k) által aláírva (majd scennelve) arról, hogy a pályázó által benyújtott OTDK-dolgozat legalább 70 %-ban eltér a hallgató(k) által, az OTDK-n történő részvételi lehetőség elnyerésekor (az intézményi/kari TDK-konferencia időpontjában) fennállt hallgatói jogviszony szerinti felsőoktatási intézményben, mesterképzésben/osztatlan képzésben készített (már benyújtott vagy benyújtás előtt álló) szakdolgozattól/diplomamunkától;

   

  • c) változat megjelölése esetén nyilatkozat a hallgató(k) és a témavezető(k) által aláírva arról, hogy a hallgató által benyújtott OTDK-dolgozat alapját képező TDK-dolgozatot az intézményi szabályzatokban megfogalmazott lehetőséggel élve az intézményi/kari TDK-konferencia eredményeként, érdemei elismeréséül, kimagasló szakmai munkájáért fogadták el szakdolgozatként/diplomamunkaként.

   

  A nyilatkozatot a hallgató(k) és témavezető(k) is köteles(ek) aláírni, valamint csatolni kell hozzá az intézmény/kar megfelelő feladat- és hatáskörrel rendelkező rektorhelyettese/dékánhelyettese által a fentiek igazolására kiállított okiratot. A dokumentumokat az OTDT online rendszerbe kell feltölteni.

   

  Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak fel kell tölteni az abszolutórium megszerzésének dátumát igazoló hivatalos dokumentumot az OTDT online rendszerbe.

 • 5. Az intézményi vagy kari TDT elnökök feladatai a 35. OTDK-hoz kapcsolódóan

   

  5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

   

  Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 35. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 3. pontja szerint.

   

  5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

   

  • A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (A nevezések automatikusan jóváhagyásra kerülnek, a TDT-elnöknek ezzel külön teendője csak akkor van, ha valamely pályamunka nevezését nem hagyja jóvá).
  • A Had- és Rendészettudományi Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása, annak sajátkezű aláírása, scennelése, majd feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerben, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerben.
  • A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti, és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként egy nevezési lap!).

   

  A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

   

   

  a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

   

  VAGY

   

   b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

   

   

   

  Az intézményi és kari TDT-elnök számára az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2021. február 10. (szerda) 23.59 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

   

   

  A Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

   

  Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

   

   

 • 6. A nevezési és a részvételi díj

  A konferencia lebonyolítása a tudománypolitikáért felelős minisztérium támogatásával valósul meg, nevezési és részvételi díjat nem kell fizetni. A Szekcióban kizárólag akkor kérhető részvételi díj, ha a várhatóan bemutatandó pályamunkák száma 2021 februárjában a 2020 februárjában előzetesen bemutatásra tervezett pályamunkák számát több mint 20%-kal meghaladja, és az OTDT Vezetői Értekezlete a részvételi díj igényét és annak összegét jóváhagyja.

 • 7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

  A 35. OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy első helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. Különdíj a minősített helyezésekhez is társítható, a különdíjjal és a minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma pedig összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50%-át. A különdíjak szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Részletek a 35. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

Szekciófelhívás

A Felhívás 1. számú melléklete

Pályamunka borítólap minta