Had- és Rendészettudományi Szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

  A rendezvény szervezője:

  Nemzeti Közszolgálati Egyetem
  Rendészettudományi Kar

  Cím:          1083 Budapest, Üllői út 82.
  Telefon:     06 (1) 432-9000
  Honlap:      https://rtk.uni-nke.hu/

  A Szekció honlapjának címe: https://rtk.uni-nke.hu/36-otdk-had-es-rendeszettudomanyi-szekcio/koszonto  
  A Szekció e-mail címe: rtk.36OTDK@uni-nke.hu
  A rendezvény időpontja: 2023. április 18-20.  

  Ügyvezető elnök:

  Dr. Mészáros Bence r. ezredes

   

  egyetemi docens, mb. tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, tanszékvezető

   

  Nemzeti Közszolgálati Egyetem

   

  Rendészettudományi Kar

   

  Telefon: 06 (1) 432-9000

   

  E-mail: rtk.36OTDK@uni-nke.hu

  Ügyvezető titkár:

  Dr. Kiss Tibor r. őrnagy

   

  egyetemi adjunktus

   

  Nemzeti Közszolgálati Egyetem

   

  Rendészettudományi Kar

   

  Telefon: 06 (1) 432-9000

   

  E-mail: kiss.tibor@uni-nke.hu

  Ügyvezető titkár-helyettes:

  Horváth Hermina tű. őrnagy

   

  egyetemi tanársegéd

   

  Nemzeti Közszolgálati Egyetem

   

  Rendészettudományi Kar

   

  Telefon: 06 (1) 432-9000

   

  E-mail: horvath.hermina@uni-nke.hu

    

  Hallgatói képviselő és online felelős:

  Gombos Lili

   

  tisztjelölt

   

  Telefon: 06 (1) 432-9000

   

  E-mail: gombos.lili@stud.uni-nke.hu

  Helyettes hallgatói képviselő:

  Végső Alexandra

   

  tisztjelölt

   

  Telefon: 06 (1) 432-9000

   

  E-mail: vegso.alexandra@stud.uni-nke.hu

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, a Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság, valamint a rendező Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara ezúton meghirdeti a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

  A 36. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 36. OTDK központi felhívása, valamint a Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza. 

 • 2. Részvételi feltételek

  2.1. Részvételre jogosultak köre

  A 36. OTDK-n való részvételre azok a hallgatók szerezhetnek jogosultságot, akik a 35. OTDK nevezési időszakát követő és a 36. OTDK nevezési időpontját megelőző első fordulót jelentő minősítő (válogató) szakterületi, kari, intézményi tudományos/művészeti diákköri fórum (a továbbiakban intézményi TDK-konferencia) idején:

  • osztatlan;
  • BA/BSc;
  • MA/MSc képzésben;
  • BProf (Bachelor of Profession) képzésben;
  • felsőoktatási szakképzésben

  vettek részt, és megfelelnek a 36. OTDK központi felhívásban, valamint a Had- és Rendészettudományi Szekció felhívásában foglalt valamennyi követelménynek (részletek a 36. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Ennek részleteit a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza.

  A konferencián részt vehetnek olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (lásd: 36. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete) bizonyítják kutatási eredményeiket, és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolás diákok előadásai a témájuknak megfelelő szekcióba sorolódnak be, és ott a befogadó tagozatok belső rendjének megfelelően, az egyetemisták, főiskolások előadásaival azonos szabályok szerint kerülnek értékelésre, díjazásra.

  2.2. A részvétel formai követelményei, valamint a pályamunkák és előadások értékelése

  A Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza a betartandó formai szabályokat és az értékelés elemeit a következők részletezésével:

  • Pályamunkák és a rezümék tartalmi és formai követelményei;
  • Idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályai;
  • A pályamunka és az előadás értékelésének szempontjai és szabályai.

  2.3. Más szekcióba benyújtott pályamunka nevezése

  A 36. OTDK központi felhívása értelmében egy pályamunka egy OTDK-ra csak egyszer, egy szekcióba nevezhető. Ennek megfelelően a Had- és Rendészettudományi Szekcióba nem nevezhető ugyanaz a pályamunka, amelyet másik szekcióba is neveztek. A Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság és az ügyvezetés a nevezések ellenőrzésekor megvizsgálja az egy szerző által nevezett több pályamunka közötti eltérést, és amennyiben lényegi és jelentős egyezést találnak, a szerző valamennyi pályamunkája kizárásra kerül. A fenti szabály nem zárja ki, hogy a Had- és Rendészettudományi Szekcióba ugyanazon szerző több, egymástól eltérő pályamunkával nevezzen.

 • 3. Tagozatok/témakörök

  3.1. Tervezett tagozatok/témakörök

  • ABV támogatás
  • Alkalmazott társadalomtudományok (etika, kommunikáció, pedagógia, pszichológia,

  szociológia)

  • Biztonság- és védelempolitika, -kultúra
  • Biztonságtechnika, biztonságtechnika-történet
  • Büntetés-végrehajtás
  • Civil-katonai együttműködés (CIMIC)
  • Fegyvernemek harcászata, nem háborús katonai műveletek
  • Gazdaságvédelem
  • Hadászat, katonai stratégia, katonai doktrínák
  • Hadijog, hadelmélet; rendészeti jog, a rendészet elmélete; védelmi igazgatás
  • Haditechnika, haditechnika-történet
  • Hadtörténelem, rendészettörténet és hagyományőrzés
  • Infokommunikációs rendszerek
  • Katasztrófa- és tűzvédelem
  • Katonai és rendészeti vezetés
  • Katonai és rendészeti logisztika
  • Katona-egészségügy és katasztrófa-orvostan
  • Katonai elektronika és robotika
  • Katonai és rendészeti kiképzés és sport
  • Kiberbiztonság, kibervédelem
  • Környezetvédelem és környezetbiztonság
  • Kriminalisztika
  • Kriminológia
  • Lélektani műveletek (PSYOPS)
  • Magánbiztonság
  • Migráció
  • Nemzetbiztonság
  • Nemzetközi kapcsolatok
  • Rendészet (közrendvédelem, közlekedésbiztonság és közlekedésrendészet, határrendészet, igazgatásrendészet, csapaterős tevékenység)
  • Rendészet az Európai Unióban
  • Rendészet és politika, kriminálpolitika
  • Rendészeti bűnmegelőzés
  • Vám-, adó- és jövedéki igazgatás
  • Vidék- és társadalombiztonság

  A fent felsorolt területeken belül nem kifejezetten hadtudományi vagy rendészettudományi témájú, de a Had- és Rendészettudományi Szekció tudományágaihoz kapcsolódó, így például a civil biztonság, védelem aspektusából elkészített társadalomtudományi, illetve interdiszciplináris (etika, kommunikáció, pedagógia, pszichológia, szociológia, ergonómia, IT, stb.) pályamunkák is nevezhetők a Had- és Rendészettudományi Szekcióba. A nevezés során a hallgatónak jelölni kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet még megfelelő, amelyben a pályamunkáját be kívánja mutatni.

  3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

  A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza. A Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság a beérkezett pályamunkák témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerző(k) a nevezés során megjelölt(ek). Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában a központi felhívásban megadott legalább 6 pályamunka beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 pályamunkából legalább 5 db bemutatásra kerül a 36. OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az 5 db-ot, az adott tagozat a Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Had- és Rendészettudományi Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat – a jelentkezést megköszönve – a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes más szekciójába átirányítsa.

  A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást legkésőbb 2023. március 10-ig.

 • 4. A jelentkezés módja

  4.1. A hallgatói nevezés lépései

  4.1.1. A pályamunkák előregisztrációja

  Az intézményi TDK-konferenciát követően a pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 36. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 4. pontjában megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül. Azoknak a hallgatóknak, akik a 36. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot a pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig fel kell tölteni a pályamunkájukat az OTDT online rendszerbe.

  FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent automatikusan nevezést a 36. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban kell a következő pontban leírt lépésekkel.

  4.1.2. A nevezés

  Nevezési időszak: 2022. szeptember 15. – 2023. január 11. (szerda) 16.00 óra (CET)

  Nevezési határidő: 2023. január 11. (szerda) 16.00 óra (CET)

  A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

  • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  • A rezümé magyar és angol nyelven történő feltöltése.
  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatónak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése a 4.2. pontban leírtak szerint, továbbá a dokumentum szkennelése és feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe.
  • Szakdolgozat/diplomamunka feltöltése PDF formátumban (csak annak kötelező, akire vonatkozik a 4.3. pontban írottak szerint).
  • Nyilatkozat feltöltése PDF formátumban a szakdolgozat/diplomamunka és a TDK- pályamunka közti különbségről (csak annak kötelező, akire vonatkozik a 4.3. B) pont a)-b) alpontban írottak szerint).
  • Nyilatkozat feltöltése PDF formátumban a TDK-pályamunka szakdolgozatként/diplomamunkaként történő elfogadásáról (csak annak kötelező, akire vonatkozik a 4.3. B) pont c) alpontban írottak szerint).
  • Az intézmény/kar megfelelő feladat- és hatáskörrel rendelkező rektorhelyettese/dékánhelyettese által kiállított okirat feltöltése PDF formátumban a TDK-pályamunka szakdolgozatként/diplomamunkaként történő elfogadásának igazolására (csak annak kötelező, akire vonatkozik a 4.3. B) pont c) alpontban írottak szerint).
  • Az adatok kitöltését, a rezümé(k), az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum, valamint a további dokumentumok – amennyiben szükségesek – felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap nyomtatása az OTDT online rendszerből, majd annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerbe.
  • A kinyomtatott és saját kezűleg aláírt nevezési lap átadása az intézményi TDT-elnök számára (pályamunkánként 1 nevezési lap!). Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt – 2023. január 11. (szerda) 16.00 óra (CET) – követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

  4.1.3. A TDT-elnöknek átadandó dokumentum

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, saját kezű aláírással ellátott, 1 db papír alapú példányát (pályamunkánként 1 példány!) az intézményi TDT-elnök részére át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

  4.2. Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 36. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatónak a nevezés során az OTDT online rendszerben nyilatkozni kell abszolutóriuma megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan az abszolutóriumot, azt kell jelölni, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatónak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni PDF formátumban az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 36. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 36. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadáskor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

  A BA/BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 36. OTDK-ra benevezhető.

  4.3. Az MA/MSc/osztatlan képzésben megírt szakdolgozatok/diplomamunkák bemutatásának feltételei

  A 36. OTDK központi felhívása alapján a mesterképzésben (MA/MSc) vagy osztatlan képzésben elkészített szakdolgozat/diplomamunka a 36. OTDK-ra pályamunkaként nem nyújtható be. Azon hallgatóknak, akik az intézményi TDK-konferencia félévében (amelyen a benevezett pályamunkájukkal jogosultságot kaptak a 36. OTDK-ra) osztatlan, MA vagy MSc képzésben vettek/vesznek részt és

  1. ugyanebben a félévben szerezték meg abszolutóriumukat (a továbbiakban: abszolutóriumot szerzett hallgató);

  VAGY

  1. a nevezés félévében megrendezett intézményi TDK-konferencián szereznek jogosultságot a 36. OTDK-ra, és ugyanabban a félévben várhatóan abszolutóriumukat is megszerzik (a továbbiakban a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgató), az OTDT online rendszerében nyilatkozatot kell tenniük az alábbi tartalommal (a három lehetőség közül kell az egyiket kiválasztani):
   1. Az abszolutórium megszerzésének félévében az intézményi TDK-konferencián bemutatott pályamunka érdemi része a hallgató tanulmányi időszakában, az utolsó félévet megelőzően készült el. A szakdolgozat/diplomamunka témája a TDK-pályamunkával megegyezik, de azzal sem címében, sem tartalmában, sem pedig terjedelmében nem azonos;

   VAGY

   1. b) Az abszolutórium megszerzésének félévében az intézményi TDK-konferencián bemutatott pályamunka érdemi része a hallgató tanulmányi időszakában, az utolsó félévet megelőzően készült el. A TDK-pályamunka témája a szakdolgozatéval/diplomamunkáéval nem azonos, így azzal sem címében, sem terjedelmében, sem tartalmában nem egyezik;

   VAGY

   1. c) A TDK-pályamunkát az intézményi szabályzatokban megfogalmazott lehetőséggel élve az intézményi/kari TDK-konferencia eredményeként, annak érdemei elismeréséül, kimagasló szakmai munkájáért fogadták el szakdolgozatként/diplomamunkaként (az erről szóló igazolást a nevezéshez mellékelni szükséges).

  Amennyiben az abszolutóriumot szerzett/a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgató az a) vagy a b) pontot választja, úgy a nevezés során – összevetési lehetőségként – fel kell tölteni PDF formátumban a benyújtott szakdolgozatát/diplomamunkáját, ugyanis nem fogadható el olyan TDK-pályamunka, amely tantervi kötelezettségként készült.

  A TDK-pályamunkának és az MA/MSc/osztatlan képzésben megírt szakdolgozatnak/diplomamunkának legalább a következőkben kell eltérnie:

  A hallgató által a 36. OTDK-ra benyújtott pályamunka legalább 50 %-ban eltér a hallgató által, az OTDK-n történő részvételi lehetőség elnyerésekor (az intézményi/kari TDK-konferencia időpontjában) fennállt hallgatói jogviszonya szerinti felsőoktatási intézményben mesterképzésben/osztatlan képzésben készített (már benyújtott vagy benyújtás előtt álló) szakdolgozattól/diplomamunkától.

  A feltöltést az OTDT online rendszerben kell elvégezni. A rendszer a feltételeket automatikusan ellenőrzi. A nevezési adatok kitöltése során a hallgatónak arra a kérdésre kell válaszolni, hogy: „A szakdolgozat/diplomamunka témája a TDK-dolgozatéval megegyezik”. A megfelelő válasz (igen; nem; valamint igen, és a TDK-konferencia eredményeként fogadták el szakdolgozatként) kiválasztását követően a válasz szerinti nyilatkozat a nevezés véglegesítése után a hallgató nevezési lapjára generálódik. Az abszolutóriumot szerzett és a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatónak a nevezési lapját ezt követően a nyilatkozattal együtt ki kell nyomtatni, alá kell írni, illetve a nyilatkozatot témavezetőjükkel alá kell íratni, majd azt szkennelni és feltölteni PDF formátumban az OTDT online rendszerbe.

  Az osztatlan, MA vagy MSc képzésben abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatónak az alább felsorolt dokumentumokat is fel kell tölteni PDF formátumban az OTDT online rendszerbe:

  • az a) és a b) változat megjelölése esetén nyilatkozat a hallgató(k) és a témavezető(k) által aláírva (majd szkennelve) arról, hogy a hallgató(k) által a 36. OTDK-ra benyújtott pályamunka legalább 50 %-ban eltér a hallgató(k) által, az OTDK-n történő részvételi lehetőség elnyerésekor (az intézményi/kari TDK-konferencia időpontjában) fennállt hallgatói jogviszony szerinti felsőoktatási intézményben, mesterképzésben/osztatlan képzésben készített (már benyújtott vagy benyújtás előtt álló) szakdolgozattól/diplomamunkától;
  • a c) változat megjelölése esetén nyilatkozat a hallgató(k) és a témavezető(k) által aláírva arról, hogy a hallgató(k) által a 36. OTDK-ra benyújtott pályamunka alapját képező TDK-pályamunkát az intézményi szabályzatokban megfogalmazott lehetőséggel élve az intézményi/kari TDK-konferencia eredményeként, érdemei elismeréséül, kimagasló szakmai munkájáért fogadták el szakdolgozatként/diplomamunkaként.

  A nyilatkozatot a hallgató(k) és témavezető(k) is köteles(ek) aláírni, valamint csatolni kell hozzá az intézmény/kar megfelelő feladat- és hatáskörrel rendelkező rektorhelyettese/dékánhelyettese által a fentiek igazolására kiállított okiratot. A dokumentumokat az OTDT online rendszerbe kell feltölteni.

  Az abszolutóriumot szerzett hallgatónak fel kell tölteni az abszolutórium megszerzésének dátumát igazoló hivatalos dokumentumot az OTDT online rendszerbe.

 • 5. Az intézményi vagy kari TDT elnökök feladatai a 36. OTDK-hoz kapcsolódóan

  5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

  Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 36. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 3. pontja szerint.

  5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

  • A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében. (A nevezések automatikusan jóváhagyásra kerülnek, a TDT-elnöknek ezzel külön teendője csak akkor van, ha valamely pályamunka nevezését nem hagyja jóvá.)
  • A Had- és Rendészettudományi Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerbe.
  • A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti, és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként 1 db nevezési lap!). Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell összegyűjteni és tárolni a TDT-elnöknek.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  Az intézményi és kari TDT-elnök számára az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2023. január 16. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

  A Had- és Rendészettudományi Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

  Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 • 6. A nevezési és a részvételi díj

  A nevezési és részvételi díjról a rendelkezésre álló források függvényében a későbbiekben születik döntés.

 • 7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

  A 36. OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a bemutatott pályamunkák szekció szinten legfeljebb harmada részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, annak figyelembevételével, hogy tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat I. helyezést. A Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság támogatása esetén a Szekció Főzsűri a helyezéseket rangban követő különdíjakat adományozhat. A helyezett és a különdíjas pályamunkák száma nem haladhatja meg a Had- és Rendészettudományi Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A szakmai elismerés további szabályozását a 36. OTDK központi felhívásának 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Ennek részletei a 36. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók. A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 10. (szerda)

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

Budapest, 2022. március 30.

Dr. Padányi József

Dr. Mészáros Bence

vezérőrnagy, egyetemi tanár

r. ezredes, egyetemi docens

az OTDT Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottságának elnöke

a 36. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

Melléklet:

1. számú melléklet

1. számú függelék: Minta a pályamunka borítójához

A Had- és Rendészettudományi Szekció felhívása letölthető formátumban