Had- és Rendészettudományi Szekció

 

1. Általános információk, rendezők

 

A rendezvény szervezője:

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

 

Cím: 1101 Bp., Hungária krt. 9-11.

Telefon: +36 1 432 9000

Honlap: https://hhk.uni-nke.hu/

 

A Szekció honlapjának címe: https://otdk-hrt.uni-nke.hu/

 

A Szekció e-mail címe: otdk.hrt.hhk@uni-nke.hu

 

A rendezvény időpontja: 2025. április 22–24.

 

 

Ügyvezető elnök: Dr. Krajnc Zoltán ezredes
  egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem
  Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
  Telefon: +36 1 432 9000
  e-mail: Krajnc.Zoltan@uni-nke.hu 
Ügyvezető titkár: Dr. habil. Szente-Varga Mónika
  egyetemi docens, Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke 
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem
  Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
  Telefon: +36 1 432 9000
  e-mail: Szente-Varga.Monika@uni-nke.hu
Ügyvezető titkár-helyettes: Dr. Karlovitz János Tibor
  egyetemi docens
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem
  Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
  Telefon: +36 1 432 9000
  e-mail: Karlovitz.Janos.Tibor@uni-nke.hu 
Hallgatói képviselő és online felelős: Fülöp Dóra 
  doktorandusz hallgató
  Telefon: +36 1 432 9000/29157
  e-mail: Fulop.Dora@uni-nke.hu
Helyettes hallgatói képviselő: Palkovics Vivien 
  hallgató főtörzsőrmester
  Telefon: +36 1 432 9000
  e-mail: palkovics.vivien@uni-nke.hu 

 

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az OTDT Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara ezúton meghirdeti a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

A 37. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 37. OTDK központi felhívása, valamint a Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

 

2. Részvételi feltételek

 

2.1. Részvételre jogosultak köre

 

A 37. OTDK-n való részvételre azok a hallgatók szerezhetnek jogosultságot, akik a 36. OTDK nevezési időszakát követő és a 37. OTDK nevezési időpontját megelőző első fordulót jelentő minősítő (válogató) szakterületi, kari, intézményi tudományos/művészeti diákköri fórum (a továbbiakban intézményi TDK-konferencia) idején:

        osztatlan;

        BA/BSc;

        MA/MSc képzésben;

        BProf (Bachelor of Profession) képzésben;

        felsőoktatási szakképzésben

 

vettek részt, és megfelelnek a 37. OTDK központi felhívásban, valamint a Had- és Rendészettudományi Szekció felhívásában foglalt valamennyi követelménynek (részletek a 37. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

 

Azon hallgatók, akik mesterképzés/osztatlan képzés keretében szerzett végzettséggel rendelkeznek, és további diplomájuk megszerzése érdekében folytatott tanulmányaik mellett doktori képzés keretében is tanulmányokat és kutatásokat folytatnak, vagy már megszerezték a doktori képzés végén az abszolutóriumot, illetve disszertációjukat megvédték, vagy korábban már tudományos fokozatot szereztek, nem vehetnek részt a 37. OTDK Had- és Rendészettudományi szekciójában.

 

A külhoni egyetemek és főiskolák önképzőkörösei a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 37. OTDK-n. Ennek részleteit a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza.

 

A konferencián részt vehetnek olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (lásd: 37. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete) bemutatják kutatási eredményeiket, és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolás diákok előadásai a témájuknak megfelelő szekcióba sorolódnak be, és ott a befogadó tagozatok belső rendjének megfelelően, az egyetemisták, főiskolások előadásaival azonos szabályok szerint kerülnek értékelésre, díjazásra.

A BA, BSc képzés során folyamatos TDK-munka keretében keletkezett szakdolgozat/diplomamunka, amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek, és akár a BA/BSc képzés, akár az azt követő MA/MSc képzés idején intézményi TDK-konferencián bemutatásra és ott OTDK delegálásra került, a 37. OTDK-ra benevezhető. 

 

2.2. A részvétel formai követelményei, valamint a pályamunkák és előadások értékelése

 

A Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza a betartandó formai szabályokat és az értékelés elemeit a következők részletezésével:

        pályamunkák és a rezümék tartalmi és formai követelményei;

        idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályai;

        a pályamunka és az előadás értékelésének szempontjai és szabályai.

 

2.3. Más szekcióba benyújtott pályamunka nevezése

 

A 37. OTDK központi felhívása értelmében egy pályamunka egy OTDK-ra csak egyszer, egy szekcióba nevezhető. Ennek megfelelően a Had- és Rendészettudományi Szekcióba nem nevezhető ugyanaz a pályamunka, amelyet másik szekcióba is neveztek. A Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság és az ügyvezetés a nevezések ellenőrzésekor megvizsgálja az egy szerző által nevezett több pályamunka közötti eltérést, és amennyiben lényegi és jelentős egyezést találnak, a szerző valamennyi pályamunkája kizárásra kerül. A fenti szabály nem zárja ki, hogy a Had- és Rendészettudományi Szekcióba ugyanazon szerző több, egymástól eltérő pályamunkával nevezzen.

 

3. Tagozatok/témakörök

 

3.1. Tervezett tagozatok/témakörök

 

        ABV támogatás

        Alkalmazott társadalomtudományok (etika, kommunikáció, pedagógia, pszichológia,

szociológia)

        Biztonság- és védelempolitika, -kultúra

        Biztonságtechnika, biztonságtechnika-történet

        Büntetés-végrehajtás

        Civil-katonai együttműködés (CIMIC)

        Fegyvernemek harcászata, nem háborús katonai műveletek

        Gazdaságvédelem

        Hadászat, katonai stratégia, katonai doktrínák

        Hadijog, hadelmélet; rendészeti jog, a rendészet elmélete; védelmi igazgatás

        Haditechnika, haditechnika-történet

        Hadtörténelem, rendészettörténet és hagyományőrzés

        Infokommunikációs rendszerek

        Katasztrófa- és tűzvédelem

        Katonai és rendészeti vezetés

        Katonai és rendészeti logisztika

        Katona-egészségügy és katasztrófa-orvostan

        Katonai elektronika és robotika

        Katonai és rendészeti kiképzés és sport

        Kiberbiztonság, kibervédelem

        Környezetvédelem és környezetbiztonság

        Kriminalisztika

        Kriminológia

        Lélektani műveletek (PSYOPS)

        Magánbiztonság

        Migráció

        Nemzetbiztonság

        Nemzetközi kapcsolatok

        Regionális biztonság

        Rendészet (közrendvédelem, közlekedésbiztonság és közlekedésrendészet,

határrendészet, igazgatásrendészet, csapaterős tevékenység)

        Rendészet az Európai Unióban

        Rendészet és politika, kriminálpolitika

        Rendészeti bűnmegelőzés

        Vám-, adó- és jövedéki igazgatás

        Vidék- és társadalombiztonság

 

A fent felsorolt területeken belül nem kifejezetten hadtudományi vagy rendészettudományi témájú, de a Had- és Rendészettudományi Szekció tudományágaihoz kapcsolódó, így például a civil biztonság, védelem aspektusából elkészített társadalomtudományi, illetve interdiszciplináris (etika, kommunikáció, pedagógia, pszichológia, szociológia, ergonómia, IT stb.) pályamunkák is nevezhetők a Had- és Rendészettudományi Szekcióba. A nevezés során a hallgatónak jelölni kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet még megfelelő, amelyben a pályamunkáját be kívánja mutatni.

 

3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

 

A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza. A Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság a beérkezett pályamunkák témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerző(k) a nevezés során megjelölt(ek). Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában a központi felhívásban megadott legalább 6 pályamunka beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 pályamunkából legalább 5 db bemutatásra kerül a 37. OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az 5 db-ot, az adott tagozat a Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Had- és Rendészettudományi Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat – a jelentkezést megköszönve – a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes más szekciójába átirányítsa.

 

A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Had- és Rendészettudományi Szakmai Bizottság hozza meg, amelyről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást legkésőbb 2025. március 14-ig.

 

4. A jelentkezés módja

 

4.1. A hallgatói nevezés lépései

 

4.1.1. A pályamunkák előregisztrációja

 

Az intézményi TDK-konferenciát követően a pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 37. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 4. pontjában megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül. Azoknak a hallgatóknak, akik a 37. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot a pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig fel kell tölteniük a pályamunkájukat az OTDT online rendszerbe.

 

FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent automatikusan nevezést a 37. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban kell, a következő pontban leírt lépésekkel.

 

4.1.2. A nevezés

 

Nevezési időszak: 2024. október 15. – 2025. január 15. 16.00 óra (CET)

 

Nevezési határidő: 2025. január 15. 16.00 óra (CET)

 

A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

        A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.

        A rezümé magyar és angol nyelven történő feltöltése. (Nem magyar anyanyelvű hallgatók esetében kizárólag angolul szükséges feltölteni a rezümét.)

        Szakdolgozat/diplomamunka feltöltése PDF formátumban (csak annak kötelező, akire vonatkozik a 4.2. pontban írottak szerint).

     Nyilatkozat feltöltése PDF formátumban a szakdolgozat/diplomamunka és a TDK- pályamunka közti különbségről (csak annak kötelező, akire vonatkozik a 4.2. pont a)-b) alpontban írottak szerint).

 Nyilatkozat feltöltése PDF formátumban a TDK-pályamunka szakdolgozatként/diplomamunkaként történő elfogadásáról (csak annak kötelező, akire vonatkozik a 4.2. pont c) alpontban írottak szerint).

    Az intézmény/kar megfelelő feladat- és hatáskörrel rendelkező rektorhelyettese/dékánhelyettese által kiállított okirat feltöltése PDF formátumban a TDK-pályamunka szakdolgozatként/diplomamunkaként történő elfogadásának igazolására (csak annak kötelező, akire vonatkozik a 4.2. pont c) alpontban írottak szerint).

        Az adatok kitöltését, a rezümé(k), valamint a további dokumentumok – amennyiben szükségesek – felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.

        A nevezési lap nyomtatása az OTDT online rendszerből, majd annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerbe.

 

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

 

a) az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

VAGY

 

b)     a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

 

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt – 2025. január 15. 16.00 óra (CET) – követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

 

4.2. Az MA/MSc/osztatlan képzésben megírt szakdolgozatok/diplomamunkák bemutatásának feltételei

 

A 37. OTDK központi felhívása alapján a mesterképzésben (MA/MSc) vagy osztatlan képzésben elkészített szakdolgozat/diplomamunka a 37. OTDK-ra pályamunkaként nem nyújtható be. Azon hallgatóknak, akik az intézményi TDK-konferencia félévében (amelyen a benevezett pályamunkájukkal jogosultságot kaptak a 37. OTDK-ra) osztatlan, MA vagy MSc képzésben vettek/vesznek részt és

 

A) ugyanebben a félévben szerezték meg abszolutóriumukat (a továbbiakban: abszolutóriumot szerzett hallgató);

VAGY

 

B) a nevezés félévében megrendezett intézményi TDK-konferencián szereznek jogosultságot a 37. OTDK-ra, és ugyanabban a félévben várhatóan abszolutóriumukat is megszerzik (a továbbiakban a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgató),

 

az OTDT online rendszerében nyilatkozatot kell tenniük az alábbi tartalommal (a három lehetőség közül kell az egyiket kiválasztani):

 

a) Az abszolutórium megszerzésének félévében az intézményi TDK-konferencián bemutatott pályamunka érdemi része a hallgató tanulmányi időszakában, az utolsó félévet megelőzően készült el. A szakdolgozat/diplomamunka témája a TDK-pályamunkával megegyezik, de azzal sem címében, sem tartalmában, sem pedig terjedelmében nem azonos;

 

VAGY

 

b) Az abszolutórium megszerzésének félévében az intézményi TDK-konferencián bemutatott pályamunka érdemi része a hallgató tanulmányi időszakában, az utolsó félévet megelőzően készült el. A TDK-pályamunka témája a szakdolgozatéval/diplomamunkáéval nem azonos, így azzal sem címében, sem terjedelmében, sem tartalmában nem egyezik;

 

VAGY

 

c) A TDK-pályamunkát az intézményi szabályzatokban megfogalmazott lehetőséggel élve az intézményi/kari TDK-konferencia eredményeként, annak érdemei elismeréséül, kimagasló szakmai munkájáért fogadták el szakdolgozatként/diplomamunkaként (az erről szóló igazolást a nevezéshez mellékelni szükséges).

 

Amennyiben az abszolutóriumot szerzett/a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgató az a) vagy a b) pontot választja, úgy a nevezés során – összevetési lehetőségként – fel kell tölteni PDF formátumban a benyújtott szakdolgozatát/diplomamunkáját, ugyanis nem fogadható el olyan TDK-pályamunka, amely tantervi kötelezettségként készült.

 

A TDK-pályamunkának és az MA/MSc/osztatlan képzésben megírt szakdolgozatnak/diplomamunkának legalább a következőkben kell eltérnie:

 

A hallgató által a 37. OTDK-ra benyújtott pályamunka legalább 50%-ban eltér a hallgató által, az OTDK-n történő részvételi lehetőség elnyerésekor (az intézményi/kari TDK-konferencia időpontjában) fennállt hallgatói jogviszonya szerinti felsőoktatási intézményben mesterképzésben/osztatlan képzésben készített (már benyújtott vagy benyújtás előtt álló) szakdolgozattól/diplomamunkától.

 

A feltöltést az OTDT online rendszerben kell elvégezni. A rendszer a feltételeket automatikusan ellenőrzi. A nevezési adatok kitöltése során a hallgatónak arra a kérdésre kell válaszolni, hogy: „A szakdolgozat/diplomamunka témája a TDK-dolgozatéval megegyezik”. A megfelelő válasz (igen; nem; valamint igen, és a TDK-konferencia eredményeként fogadták el szakdolgozatként/diplomamunkaként) kiválasztását követően a válasz szerinti nyilatkozat a nevezés véglegesítése után a hallgató nevezési lapjára generálódik. Az abszolutóriumot szerzett és a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatónak a nevezési lapját ezt követően a nyilatkozattal együtt ki kell nyomtatni, alá kell írni, illetve a nyilatkozatot témavezetőjükkel alá kell íratni, majd azt szkennelni és feltölteni PDF formátumban az OTDT online rendszerbe.

 

Az osztatlan, MA vagy MSc képzésben abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatónak az alább felsorolt dokumentumokat is fel kell tölteniük PDF formátumban az OTDT online rendszerbe:

 

      az a) és a b) változat megjelölése esetén nyilatkozat a hallgató(k) és a témavezető(k) által aláírva (majd szkennelve) arról, hogy a hallgató(k) által a 37. OTDK-ra benyújtott pályamunka legalább 50%-ban eltér a hallgató(k) által, az OTDK-n történő részvételi lehetőség elnyerésekor (az intézményi/kari TDK-konferencia időpontjában) fennállt hallgatói jogviszony szerinti felsőoktatási intézményben, mesterképzésben/osztatlan képzésben készített (már benyújtott vagy benyújtás előtt álló) szakdolgozattól/diplomamunkától;

 

  a c) változat megjelölése esetén nyilatkozat a hallgató(k) és a témavezető(k) által aláírva arról, hogy a hallgató(k) által a 37. OTDK-ra benyújtott pályamunka alapját képező TDK-pályamunkát az intézményi szabályzatokban megfogalmazott lehetőséggel élve az intézményi/kari TDK-konferencia eredményeként, érdemei elismeréséül, kimagasló szakmai munkájáért fogadták el szakdolgozatként/diplomamunkaként.

 

A nyilatkozatot a hallgató(k) és témavezető(k) is köteles(ek) aláírni, valamint csatolni kell hozzá az intézmény/kar megfelelő feladat- és hatáskörrel rendelkező rektorhelyettese/dékánhelyettese által a fentiek igazolására kiállított okiratot. A dokumentumokat az OTDT online rendszerbe kell feltölteni.

 

5. Az intézményi vagy kari TDT elnök feladatai a 37. OTDK-hoz kapcsolódóan

 

5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

 

Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 37. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 3. pontja szerint.

 

5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

 

      A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében. (A nevezések automatikusan jóváhagyásra kerülnek, a TDT-elnöknek ezzel külön teendője csak akkor van, ha valamely pályamunka nevezését nem hagyja jóvá.)

 

      A Had- és Rendészettudományi Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, elektronikus aláírással kell ellátni, majd feltölteni az OTDT online rendszerbe.

 

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

 

a)  az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

VAGY

 

b)     a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

 

Az intézményi és kari TDT-elnökök számára az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2025. január 20.  16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

 

A Had- és Rendészettudományi Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

 

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 

6. A nevezési és a részvételi díj

 

A 37. OTDK nevezési és részvételi díjairól a támogatások rendelkezésre állásának függvényében a későbbiekben születik döntés.

 

7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és zsűri különdíjak

 

Az OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a bemutatott pályamunkák szekció szinten legfeljebb harmada részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, annak figyelembevételével, hogy szakmai tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat első helyezést. A szekció főzsűrik a pályaművek közül azokat, amelyek helyezést nem érnek el, de a tagozati zsűrik szakmai értékeik alapján elismerésre érdemesnek találják, és az értékelés alapján közvetlenül a helyezett pályamunkák után következnek, a zsűri különdíjával ismerhetik el. A helyezett és a zsűri különdíjában részesülő pályamunkák szerzői valamennyien megkapják a helyezésért vagy a zsűri különdíjáért járó oklevelet.

 

A helyezett és a zsűri különdíjával elismert pályamunkák száma szekció szinten összesen nem haladhatja meg a szekcióban bemutatott pályamunkák számának 50%-át. A díjak további szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 

8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

 

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Ennek részletei a 37. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók. A pályázat benyújtásának határideje: 2025. május 14.

 

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

 

 

Budapest, 2024. április 9.

 

 

 

Dr. Padányi József

Dr. Krajnc Zoltán

vezérőrnagy, egyetemi tanár

ezredes, egyetemi tanár

az OTDT Had- és Rendészettudományi
Szakmai Bizottságának elnöke

a 37. OTDK Had- és Rendészettudományi
Szekciójának ügyvezető elnöke

 

 


Melléklet:

1. számú melléklet

1. számú függelék: Minta a pályamunka borítójához

A Had- és Rendészettudományi Szekció felhívása letölthető formátumban