Humán Tudományi Szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

  A rendezvény szervezője:

  Miskolci Egyetem

  Bölcsészettudományi Kar 

   

  Cím: 3515 Miskolc, Egyetemváros

  Telefon: 06 (46) 565- 111 

  Honlap: http://uni-miskolc.hu/

   

  A Szekció honlapjának címehotdk2021.uni-miskolc.hu

   

  A Szekció e-mail címehotdk2021@uni-miskolc.hu

   

  A rendezvény időpontja: 2021. április 14-16.

   

  Ügyvezető elnök:                               Dr. Tasi Réka

                                                              egyetemi docens

                                                              Magyar Irodalomtudományi Tanszék

                                                              Telefon:06 (46) 565-111 / 2120

                                                              E-mail: tasi.reka@uni-miskolc.hu

   

  Ügyvezető titkár:                              Rada János

                                                             egyetemi tanársegéd

                                                             Új- és Jelenkor-történeti és Hadtörténeti Tanszék

                                                             Telefon: 06 (46) 565-111 / 2135

                                                             E-mail: rada.janos@uni-miskolc.hu

   

  Hallgatói képviselő:                         Kőrösi Ferenc

                                                             egyetemi hallgató 

                                                             Telefon: 06 (46) 565-111 / 2171

                                                             E-mail: kferenc1998@hotmail.com

   

  Helyettes hallgatói képviselő:         Elek Zsófia

                                                            egyetemi hallgató

                                                            Telefon: 06 (30) 2618-108

                                                            E-mail: elek.zsofi1999@gmail.com

   

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, a Humán Tudományi Szakmai Bizottság, valamint a rendező intézmény, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara ezúton hirdeti meg a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

   

  A 35. OTDK Humán Tudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 35. OTDK központi felhívása, valamint a Humán Tudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

   

 • 2. Részvételi feltételek

  2.1 Részvételre jogosultak köre 

   

  Azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) lehetnek a 35. OTDK résztvevői, amelyek és akik megfelelnek a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 35. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

   

  A külhoni egyetemisták és főiskolások a magyarországi hallgatókkal azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 35. OTDK versenyen. Ennek részleteit a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza.

   

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 35. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket, és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 35. OTDK központi felhívása tartalmaz.

   

  A konferenciára nevezett és elfogadott pályamunkákat – az előzetes írásbeli bírálatot követően – személyesen, szóban be kell mutatni a 35. OTDK szekcióülésein. Az OTDK nyelve a magyar. A hallgatóknak a rezümét abban az esetben is magyar nyelven kell benyújtaniuk, ha a pályamunka idegen nyelvű. A szóbeli fordulón pedig az előadást magyar vagy legalább részben magyar nyelven kell megtartaniuk. A határon túli, nem magyar nyelvű felsőoktatásban tanuló hallgatók pályamunkájukat angol nyelven is benyújthatják. Az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait a Szekció felhívásának 2. számú melléklete tartalmazza.

   

  2.2 A benyújtott pályamunka tartalmi követelményei

   

  A pályamunkának eredeti, saját kutatáson alapuló tudományos műnek kell lennie.

   

  A pályamunka és az előadás értékelésének szempontjai a Szekció felhívásának 1. számú mellékletében kerültek meghatározásra.

   

  A pályamunkákkal és a rezümékkel kapcsolatos további tartalmi és formai követelményeket, valamint az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait a Szekció felhívásának 2. számú melléklete tartalmazza.

 • 3. Tagozatok/témakörök

  3.1 Tervezett tagozatok/témakörök

  1. Fordítástudomány

  2. Irodalomelmélet

  3. Magyar irodalom- és kultúratudomány

  4. Modern nyelvek irodalma és kultúrája

  5. Művészettörténet

  6. Néprajz

  7. Nyelvtudomány

  8. Ókortudomány – Klasszika-filológia

  9. Orientalisztika

  10. Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány

  11. Régészet 

  12. Színháztudomány

  13. Történettudomány

  14. Vizuális kultúra

   

  A nevezés során a hallgatóknak meg kell jelölniük, hogy pályamunkájukat mely tagozatban kívánják mutatni. A Humán Tudományi Szakmai Bizottság dönt a dolgozatok tagozati besorolásáról.

   

  3.2 A végleges tagozatok kialakításának szabályai

   

  A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza. A Humán Tudományi Szakmai Bizottság a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján tagozatokat összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki. Önálló tagozat akkor indítható, ha az adott témában legalább 6 pályamunka minimum két intézményből érkezik azzal a további feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 dolgozatból legalább 5 bemutatásra kerül az OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat a Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A Szakmai Bizottság fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

   

  A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Humán Tudományi Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2021. április 9-ig.

 • 4. A jelentkezés módja

  4.1. A hallgatói nevezés lépései

   

  1. A pályamunkák előregisztrációja

   

  Az intézményi TDK-konferenciát követően:

   

  A pályamunka feltöltésének (PDF formátumban) és a szekció kiválasztásának a 35. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 4. pontjában megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül meg kell történnie. Azok a hallgatók, akik a nevezési határidőt (2021. január 11.) megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián szereznek részvételi jogosultságot, legkésőbb a nevezési határidőig kell, hogy feltöltsék dolgozatukat az OTDT online rendszerben.

   

  FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent automatikus OTDK nevezést. A nevezés menete a következő:

   

  2. A nevezés

  Nevezési időszak: 2020. október 28. – 2021. január 11. (hétfő) 23.59 óra (CET)

  Nevezési határidő: 2021. január 11. (hétfő) 23.59 óra (CET)

  A hallgatók feladatai ebben az időszakban:  

  • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  • Rezümé feltöltése a jelen felhívás 2.1. pontja szerint.
  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése a 35. OTDK központi felhívása 2. számú mellékletének 4.2. pontjában leírtak szerint, majd a dokumentum scennelése, és feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe.
  • A dékáni hivatal/tanulmányi hivatal/osztály igazolásának feltöltése (PDF formátumban) a TDK-pályamunka szakdolgozatként/diplomamunkaként történő elfogadásáról (arról, hogy az intézményi TDK-konferencia megelőzte a TDK-dolgozat szakdolgozatként/diplomamunkaként történő benyújtását, ami kifejezetten az intézményi TDK-konferencia eredménye).
  • Az adatok kitöltését, a rezümé, valamint az egyéb dokumentumok – amennyiben szükségesek – felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd sajátkezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
  • A hallgató(k) által sajátkezű aláírással ellátott nevezési lap scennelése, feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

  A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

   a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

  VAGY

   b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum scennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

   

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt (2021. január 11. 23.59 óra, CET) követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

   

  3. A nevezés kiegészítése, a TDT-elnöknek átadandó dokumentum

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, sajátkezű aláírással ellátott egy papír alapú példányát (pályamunkánként egy példány!) az intézményi TDT-elnök részére át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

   

 • 5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai:

  5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

   

  Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 35. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 5. pontja szerint.

   

  5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően

   

  •      A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (A nevezések automatikusan jóváhagyásra kerülnek, a TDT-elnöknek ezzel külön teendője csak akkor van, ha valamely pályamunka nevezését nem hagyja jóvá).

  •     A Humán Tudományi Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása, annak sajátkezű aláírása, scennelése, majd feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerben, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerben.

  • A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti, és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként egy nevezési lap!).

    

    

   A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

    a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

    

   VAGY

   b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

    

   Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerbe a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2021. január 14. (csütörtök) 23.59 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

   Az egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

    

 • 6. A nevezések befogadása

  A 35. OTDK-n csak az OTDT Titkárságára és a szekciót rendező intézményhez időben benyújtott és általuk elfogadott, formailag megfelelő nevezés alapján lehet részt venni. A nevezés elfogadásáról az OTDT, az érintett szakmai bizottság és a szekciót rendező intézmény közösen dönt, melyről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül elektronikusan kapnak értesítést. A nevezések befogadását, elutasítását és a hiánypótlások bekérését a küldő intézmények TDT elnökei/felelősei az OTDT online rendszerében követhetik nyomon.

 • 7. A pályamunkák írásbeli és szóbeli értékelése

  A benyújtott pályamunkákat két bíráló értékeli írásban. Az írásbeli bírálat célja, hogy a hallgató által elért önálló tudományos eredményeket megvizsgálja, és pontokkal, valamint a tartalmi részeket érdemben kifejtő szöveges értékeléssel visszajelzést adjon. Az írásbeli bírálat online szempontrendszerét az OTDT tudományterületi szakmai bizottságai határozzák meg, amelyet a Szekció felhívás 1. számú melléklete tartalmaz.

 • 8. A 35. OTDK-n kiosztható elismerések

  Az OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy első helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Szekcióban bemutatott pályamunkák számának harmada lehet. Különdíj a minősített helyezésekhez is társítható, a különdíjjal és a minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma pedig összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A különdíjak szabályozását a 35. OTDK központi felhívásának 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 9. A Pro Scientia Aranyérem pályázat

  A konferencia szekcióüléseit követően a tagozatok első helyezettjei – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázhatnak a Pro Scientia Aranyéremre, az intézmények pedig a tehetséggondozásban tartósan kiemelkedő oktatóikat jelölhetik a Mestertanár Aranyérem kitüntetésre (Részletek a 35. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.)

   

 • 10. Nevezési és részvételi díja

  A konferencia lebonyolítása a tudománypolitikáért felelős minisztérium támogatásával valósul meg, nevezési és részvételi díjat nem kell fizetni. A Szekcióban kizárólag akkor kérhető részvételi díj, ha a várhatóan bemutatandó pályamunkák száma 2021 februárjában a 2020 februárjában előzetesen bemutatásra tervezett pályamunkák számát több mint 20%-kal meghaladja, és az OTDT Vezetői Értekezlete a részvételi díj igényét és annak összegét jóváhagyja.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

 

 

Budapest, 2019. december 6.

 

A szekció felhívás az OTDT 2020. június 22-i döntése alapján módosult.

 

 

 

Dr. Borsodi Csaba

Dr. Tasi Réka

egyetemi docens

egyetemi docens

az OTDT Humán Tudományi

a 35. OTDK Humán Tudományi

Szakmai Bizottságának elnöke

Szekciójának ügyvezető elnöke

 

 

Mellékletek:

1. számú melléklet

2. számú melléklet

Szekciófelhívás