Humán Tudományi Szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

  A rendezvény szervezője:
  Károli Gáspár Református Egyetem
  Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

  Cím: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.
  Telefon: +36 (1) 808-9180
  Honlap: https://btk.kre.hu/

  A Szekció honlapjának címe: https://hotdk2023.kre.hu/
  A Szekció e-mail címe: hotdk2023@kre.hu
  A rendezvény időpontja: 2023. április 12-14.

  Ügyvezető elnök

  Dr. Furkó Péter

   

  egyetemi tanár

   

  Anglisztika Intézet

   

  Angol Nyelvészeti Tanszék

   

  Telefon: +36 (1) 872-1741

   

  E-mail: furko.peter@kre.hu

  Ügyvezető titkár:

  Dr. Bölcskei Andrea

   

  egyetemi docens

   

  Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

   

  Magyar Nyelvtudományi Tanszék

   

  Telefon: +36 (1) 872-1708

   

  E-mail: bolcskei.andrea@kre.hu

  Hallgatói képviselő:

  Pinczési Botond

   

  egyetemi hallgató

   

  Telefon: +36 (1) 872-1708

   

  E-mail: pinczesibotond@gmail.com

  Helyettes hallgatói képviselő:

  Pap Rebeka

   

  egyetemi hallgató

   

  E-mail: paprebeka@gmail.com

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, a Humán Tudományi Szakmai Bizottság, valamint a rendező intézmény, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara ezúton meghirdeti a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekcióját az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

  A 36. OTDK Humán Tudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 36. OTDK központi felhívása, valamint a Humán Tudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

 • 2. Részvételi feltételek

  2.1 Részvételre jogosultak köre

  Azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) lehetnek a 36. OTDK résztvevői, amelyek és akik megfelelnek a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 36. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

  A külhoni egyetemisták és főiskolások a magyarországi hallgatókkal azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 36. OTDK-n. Ennek részleteit a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza.

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 36. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket, és a 36. OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 36. OTDK központi felhívása tartalmaz.

  A 36. OTDK-ra nevezett és elfogadott pályamunkákat – az előzetes írásbeli bírálatot követően – személyesen, szóban be kell mutatni a tagozati üléseken. Az OTDK nyelve a magyar. A hallgatóknak a rezümét abban az esetben is magyar nyelven kell benyújtani, ha a pályamunka idegen nyelvű. Az előadást a magyar anyanyelvű hallgatóknak magyar, vagy részben magyar nyelven kell megtartani, kivéve, ha nem magyar nyelvű képzésben vesznek részt, illetve olyan szakon tanulnak, ahol ez nem feltétlenül indokolt (pl.: idegen nyelv szakok), akkor a hallgató eldöntheti, hogy kíván-e részben magyarul előadni. A magyar felsőoktatási intézményekben hallgatói státusszal rendelkező nem magyar anyanyelvű hallgatók angolul, vagy  amennyiben az indokolt (pl.: idegen nyelvű szakok), a szaknak megfelelő nyelven, is benyújthatják pályamunkájukat és megtarthatják előadásukat. A határon túli, nem magyar nyelvű felsőoktatásban tanuló hallgatók pályamunkájukat angol nyelven, illetve amennyiben ez indokolt, a szaknak megfelelő nyelven (pl.: idegen nyelvű szakok) is benyújthatják, és előadásukat angolul, magyarul vagy a benyújtott pályamunka nyelvén is megtarthatják.  A hallgató minden esetben jelezze a nevezés során az OTDT online rendszerben a megjegyzés rovatban, hogy milyen nyelven kívánja előadását megtartani. Az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait a Szekció felhívásának 2. számú melléklete tartalmazza.

  2.2 A benyújtott pályamunka tartalmi követelményei

  A pályamunkának eredeti, saját kutatáson alapuló tudományos műnek kell lenni.

  A pályamunka és az előadás értékelésének szempontjai a Szekció felhívásának 1. számú mellékletében kerültek meghatározásra.

  A pályamunkákkal és a rezümékkel kapcsolatos további tartalmi és formai követelményeket, valamint az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait a Szekció felhívásának 2. számú melléklete tartalmazza.

 • 3. Tagozatok/témakörök

  3.1 Tervezett tagozatok/témakörök

  1. Fordítástudomány
  2. Irodalomelmélet
  3. Magyar irodalom- és kultúratudomány
  4. Modern nyelvek irodalma és kultúrája
  5. Művészettörténet
  6. Néprajz
  7. Nyelvtudomány
  8. Ókortudomány – Klasszika-filológia
  9. Orientalisztika
  10. Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány
  11. Régészet
  12. Színháztudomány
  13. Történettudomány
  14. Vizuális kultúra

  A nevezés során a hallgatónak meg kell jelölni, hogy pályamunkáját mely tagozatban kívánja bemutatni. A Humán Tudományi Szakmai Bizottság dönt a pályamunka végleges tagozati besorolásáról.

  3.2 A végleges tagozatok kialakításának szabályai

  A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza. A Humán Tudományi Szakmai Bizottság a beérkezett pályamunkák témája és száma alapján tagozatokat összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki. Önálló tagozat akkor indítható, ha az adott témában legalább 6 pályamunka minimum két intézményből érkezik, azzal a további feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 pályamunkából legalább 5 db bemutatásra kerül a 36. OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az 5 db-ot, az adott tagozat a Humán Tudományi Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A Humán Tudományi Szakmai Bizottság fenntartja annak a jogát, hogy a Humán Tudományi Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat – a jelentkezést megköszönve – a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes más szekciójába átirányítsa.

  A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Humán Tudományi Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást legkésőbb 2023. április 9-ig.

 • 4. A jelentkezés módja

  4.1. A hallgatói nevezés lépései

  1. A pályamunkák előregisztrációja

  Az intézményi TDK-konferenciát követően a pályamunka feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, valamint a szekció kiválasztása a 36. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 4. pontjában megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül. Azoknak a hallgatóknak, akik a Humán Tudományi Szekció nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi/kari TDK-konferencián szereznek részvételi jogosultságot a 36. OTDK-ra, legkésőbb a nevezési határidőig fel kell tölteni a pályamunkájukat az OTDT online rendszerbe.

  FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent automatikus nevezést a 36. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban kell a következő pontban leírt lépésekkel.

  1. A nevezés

  Nevezési időszak: 2022. szeptember 15. – 2023. január 11. (szerda) 16.00 óra (CET)

  Nevezési határidő: 2023. január 11. (szerda) 16.00 óra (CET)

  A hallgatók feladatai ebben az időszakban

  • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  • Rezümé feltöltése a jelen felhívás 2.1. pontja szerint.
  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése a OTDK központi felhívása 2. számú mellékletének 4.2. pontjában leírtak szerint, majd a dokumentum szkennelése és feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe.
  • A dékáni hivatal / tanulmányi hivatal / osztály igazolásának feltöltése PDF formátumban a TDK-pályamunka szakdolgozatként / diplomamunkaként történő elfogadásáról (arról, hogy az intézményi TDK-konferencia megelőzte a TDK-pályamunka szakdolgozatként / diplomamunkaként történő benyújtását, ami kifejezetten az intézményi TDK-konferencia eredménye).
  • Az adatok kitöltését, a rezümé, valamint az egyéb dokumentumok – amennyiben szükségesek – felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd saját kezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
  • A hallgató(k) által saját kezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt – 2023. január 11. (szerda) 16.00 óra (CET) – követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

  1. A nevezés kiegészítése, a TDT-elnöknek átadandó dokumentum

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, saját kezű aláírással ellátott, 1 db papír alapú példányát (pályamunkánként 1 példány!) az intézményi/kari TDT-elnök részére át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

   

 • 5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai:

  5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően

  Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 36. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 3. pontja szerint.

  5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően

  • A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (A nevezések automatikusan jóváhagyásra kerülnek, a TDT-elnöknek ezzel külön teendője csak akkor van, ha valamely pályamunka nevezését nem hagyja jóvá).
  • A Humán Tudományi Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerbe.
  • A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként 1 db nevezési lap!). Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell összegyűjteni és tárolni a TDT-elnöknek.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  Az intézményi/kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerbe a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2023. január 16. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

  Az egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 • 6. A nevezések befogadása

  A 36. OTDK-n csak az OTDT Titkárságára és a szekciót rendező intézményhez időben benyújtott és általuk elfogadott, formailag megfelelő nevezés alapján lehet részt venni. A nevezés elfogadásáról az OTDT, a Humán Tudományi Szakmai Bizottság és a Humán Tudományi Szekciót rendező intézmény közösen dönt, amelyről a hallgatók az OTDT online rendszeren keresztül elektronikusan kapnak értesítést. A nevezések befogadását, elutasítását és a hiánypótlások bekérését a küldő intézmények TDT-elnökei/felelősei az OTDT online rendszerben követhetik nyomon.

 • 7. A pályamunkák írásbeli és szóbeli értékelése

  A benyújtott pályamunkákat két bíráló értékeli írásban. Az írásbeli bírálat célja, hogy a hallgató által elért önálló tudományos eredményeket megvizsgálja, és pontokkal, valamint a tartalmi részeket érdemben kifejtő szöveges értékeléssel visszajelzést adjon. Az írásbeli bírálat szempontrendszerét az OTDT Humán Tudományi Szakmai Bizottsága határozta meg, amelyet a Szekció felhívás 1. számú melléklete tartalmaz.

 • 8. A 36. OTDK-n kiosztható elismerések

  A 36. OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy I. helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Humán Tudományi Szekcióban bemutatott pályamunkák számának harmada lehet. A különdíjjal és a minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50%-át. A szakmai elismerés további szabályozását a 36. OTDK központi felhívásának 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 9. A Pro Scientia Aranyérem pályázat

  A konferencia szekcióüléseit követően a tagozatok első helyezettjei – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázhatnak a Pro Scientia Aranyéremre, az intézmények pedig a tehetséggondozásban tartósan kiemelkedő oktatóikat jelölhetik a Mestertanár Aranyérem kitüntetésre Ennek részletei a 36. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

 • 10. Nevezési és részvételi díja

  A nevezési és részvételi díjról a rendelkezésre álló források függvényében a későbbiekben születik döntés.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

Budapest, 2022. március 30.

Dr. Borsodi Csaba

Dr. Furkó Péter

egyetemi docens

egyetemi tanár

az OTDT Humán Tudományi

a 36. OTDK Humán Tudományi

Szakmai Bizottságának elnöke

Szekciójának ügyvezető elnöke

Mellékletek:

1. számú melléklet