Humán Tudományi Szekció

1. Általános információk, rendezők

 

A rendezvény szervezője:

 

Szegedi Tudományegyetem

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

 

Cím: 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

Telefon: +36 (62) 546-357

Honlap: https://arts.u-szeged.hu/

 

A Szekció honlapjának címe: https://u-szeged.hu/hotdk2025

 

A Szekció e-mail címe: hotdk2025@szte.hu

 

A rendezvény időpontja: 2025. április 15-17.

 

 

Ügyvezető elnök: Prof. Dr. Szilágyi Zsófia DSc
  egyetemi tanár
  Magyar Nyelvi- és Irodalmi Intézet
  Magyar Irodalmi Tanszék
  E-mail: szilagyi.zsofia@hung.u-szeged.hu
   
Ügyvezető titkár: Dr. Apjok Vivien
  egyetemi tanársegéd
  Társadalomtudományi Intézet
  Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
  E-mail: apjok.vivien@szte.hu
   
Hallgatói képviselő: Keresztény Csenge
  PhD hallgató
  E-mail: csenge.kereszteny@gmail.com
   
Helyettes hallgatói képviselő: Vojnics-Rogics Réka
  PhD hallgató
  E-mail: rekavojnics@gmail.com

 

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az OTDT Humán Tudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező intézmény, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara, ezúton meghirdeti a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekcióját az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

 

A 37. OTDK Humán Tudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 37. OTDK központi felhívása, valamint a Humán Tudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

 

2. Részvételi feltételek

 

2.1. Részvételre jogosultak köre

 

Azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) lehetnek a 37. OTDK résztvevői, amelyek és akik megfelelnek a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 37. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

 

A külhoni egyetemek és főiskolák önképzőkörösei a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 37. OTDK-n. Ennek részleteit a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza.

 

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 37. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) bemutatják kutatási eredményeiket, és a 37. OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 37. OTDK központi felhívása tartalmaz.

 

A BA, BSc képzés során folyamatos TDK-munka keretében keletkezett szakdolgozat/diplomamunka, amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek, és akár a BA/BSc képzés, akár az azt követő MA/MSc képzés idején intézményi TDK-konferencián bemutatásra és ott OTDK delegálásra került, a 37. OTDK-ra benevezhető.

 

2.2. A benyújtott pályamunka tartalmi követelményei

 

A pályamunkának eredeti, saját kutatáson alapuló tudományos műnek kell lennie, amelyet a pályázó a graduális képzési időszak alatt készített, és amellyel a graduális képzés időszakában az intézményi TDK-konferencián nevezési jogosultságot szerzett a 37. OTDK-ra.

 

A 37. OTDK nyelve a 37. OTDK központi felhívása értelmében a magyar. A szóbeli bemutatás az idegen nyelvű tagozatokban magyar és a tagozatnak megfelelő idegen nyelven is történhet, de a Humán Tudományi Szekció szervezői fenntartják maguknak azt a jogot, hogy egy adott tagozat bemutatási nyelvét meghatározzák. Az idegen nyelvű szóbeli bemutatás szándékát a nevezés során jelezni kell az OTDT online rendszerben.

 

A 37. OTDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül. Ezeket a Humán Tudományi Szakmai Bizottság által létrehozott háromtagú különbizottság értékeli. Nyomatékosan felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét, hogy a plágium semmilyen formában nem megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások sem idézhetők (önplágium tilalma). A szerzői jogokat bizonyítottan sértő pályamunkákat – a nevező intézmény egyidejű értesítésével – az OTDT kizárja a 37. OTDK-ról.

 

A mesterséges intelligencia alapú rendszerek (MI) fejlesztésében bekövetkezett robbanásszerű fejlődés a tudományos kutatómunka, ennek megfelelően a tudományos diákköri tevékenység területén is jelentős változásokhoz vezethet. A Humán Tudományi Szekció elvárja, hogy az MI rendszerek alkalmazása felelősségteljes, etikus és transzparens módon történjen. Az MI által generált szövegek felhasználása esetén is a pályázó felel a pályamunka szövegében szereplő tévedésekért, továbbá a tartalom és következtetések helyességéért, a szöveg valóságtartalmáért. A beadott pályamunka csak akkor fogadható el a pályázó önálló teljesítményeként, amennyiben a szöveg érdemi része valóban és egyértelműen önálló munkavégzés eredménye. A pályázónak az általa benyújtott pályamunkában az adott tudományterület által megkövetelt módon dokumentálnia kell, hogy azok elkészítése során milyen célból és hogyan támaszkodott MI alapú rendszerek használatára, és pontosan mely tartalomrészek származnak ilyen forrásból. Az MI alapú rendszerekkel való visszaélés megítélésében a Humán Tudományi Szakmai Bizottság a plágiuméval azonos módon jár el, az önálló munkavégzés ellenőrzésére szükséges és ésszerű módszereket és eljárásokat alkalmaz.

 

A pályamunka és az előadás értékelésének szempontjai a Szekció felhívásának 1. számú mellékletében kerültek meghatározásra.

 

A pályamunkákkal és a rezümékkel kapcsolatos további tartalmi és formai követelményeket, valamint az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait a Szekció felhívásának 2. számú melléklete tartalmazza.

 

3. Tagozatok/témakörök

 

3.1. Tervezett tagozatok/témakörök

 

1. Filmtudomány

2. Fordítástudomány

3. Gyermek- és ifjúsági irodalom és kultúra

4. Irodalomelmélet

5. Magyar irodalom- és kultúratudomány

6. Modern nyelvek irodalma és kultúrája

7. Művészettörténet

8. Néprajz

9. Nyelvtudomány

10. Ókortudomány – Klasszika-filológia

11. Orientalisztika

12. Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány

13. Régészet

14. Színháztudomány

15. Történettudomány

16. Vizuális kultúra

 

A nevezés során a hallgatónak meg kell jelölnie, hogy pályamunkáját mely tagozatban kívánja bemutatni. A Humán Tudományi Szakmai Bizottság dönt a pályamunka végleges tagozati besorolásáról.

 

3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

 

A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza. A Humán Tudományi Szakmai Bizottság a beérkezett pályamunkák témája és száma alapján tagozatokat összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki. Önálló tagozat akkor indítható, ha az adott témában legalább 6 pályamunka minimum két intézményből érkezik, azzal a további feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 pályamunkából legalább 5 db bemutatásra kerül a 37. OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az 5 dolgozatot, az adott tagozat a Humán Tudományi Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A Humán Tudományi Szakmai Bizottság fenntartja annak a jogát, hogy a Humán Tudományi Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat – a jelentkezést megköszönve – a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes más szekciójába átirányítsa.

 

A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Humán Tudományi Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást legkésőbb 2025. március 28-ig.

 

4. A jelentkezés módja

 

4.1. A hallgatói nevezés lépései

 

4.1.1. A pályamunkák előregisztrációja

 

Az intézményi TDK-konferenciát követően a pályamunka feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, valamint a szekció kiválasztása a 37. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 4. pontjában megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül. Azoknak a hallgatóknak, akik a Humán Tudományi Szekció nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi/kari TDK-konferencián szereznek részvételi jogosultságot a 37. OTDK-ra, legkésőbb a nevezési határidőig fel kell tölteniük a pályamunkájukat az OTDT online rendszerbe.

 

FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent automatikus nevezést a 37. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban kell a következő pontban leírt lépésekkel.

 

4.1.2. A nevezés

 

Nevezési időszak: 2024. október 15. – 2025. január 15. (szerda) 16.00 óra (CET)

 

Nevezési határidő: 2025. január 15. (szerda) 16.00 óra (CET)

 

A hallgatók feladatai ebben az időszakban

 

·        A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.

·        Rezümé feltöltése a jelen felhívás 2. sz. melléklete szerint.

·    Az adatok kitöltését, a rezümé, valamint az egyéb dokumentumok – amennyiben szükségesek – felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.

·    A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd saját kezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.

·     A hallgató(k) által saját kezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

 

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

 

a)  az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

VAGY

 

b)   a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

 

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt – 2025. január 15. (szerda) 16.00 óra (CET) – követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

 

5. Az intézményi TDT-elnök feladatai

 

5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően

 

Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 37. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 3. pontja szerint.

 

5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően

 

· A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (A nevezések automatikusan jóváhagyásra kerülnek, a TDT-elnöknek ezzel külön teendője csak akkor van, ha valamely pályamunka nevezését nem hagyja jóvá).

 

· A Humán Tudományi Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerbe.

 

 

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

 

a)  az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

VAGY

 

b)   a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

 

Az intézményi/kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerbe a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2025. január 20. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

 

Az egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 

6. A nevezések befogadása

 

A 37. OTDK-n csak az OTDT Titkárságára és a szekciót rendező intézményhez időben benyújtott és általuk elfogadott, formailag megfelelő nevezés alapján lehet részt venni. A nevezés elfogadásáról az OTDT, a Humán Tudományi Szakmai Bizottság és a Humán Tudományi Szekciót rendező intézmény közösen dönt, amelyről a hallgatók az OTDT online rendszeren keresztül elektronikusan kapnak értesítést. A nevezések befogadását, elutasítását és a hiánypótlások bekérését a küldő intézmények TDT-elnökei/felelősei az OTDT online rendszerben követhetik nyomon.

 

7. A pályamunkák írásbeli és szóbeli értékelése

 

A benyújtott pályamunkákat két bíráló értékeli írásban. Az írásbeli bírálat célja, hogy a hallgató által elért önálló tudományos eredményeket megvizsgálja, és pontokkal, valamint a tartalmi részeket érdemben kifejtő szöveges értékeléssel visszajelzést adjon. Az írásbeli bírálat szempontrendszerét az OTDT Humán Tudományi Szakmai Bizottsága határozta meg, amelyet a Szekciófelhívás 1. számú melléklete tartalmaz.

 

8. A 37. OTDK-n kiosztható helyezések és zsűri különdíjak

 

Az OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a bemutatott pályamunkák szekció szinten legfeljebb harmada részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, annak figyelembevételével, hogy szakmai tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat első helyezést. A szekció főzsűrik a pályaművek közül azokat, amelyek helyezést nem érnek el, de a tagozati zsűrik szakmai értékeik alapján elismerésre érdemesnek találják, és az értékelés alapján közvetlenül a helyezett pályamunkák után következnek, a zsűri különdíjával ismerhetik el. A helyezett és a zsűri különdíjában részesülő pályamunkák szerzői valamennyien megkapják a helyezésért vagy a zsűri különdíjáért járó oklevelet.

 

A helyezett és a zsűri különdíjával elismert pályamunkák száma szekció szinten összesen nem haladhatja meg a szekcióban bemutatott pályamunkák számának 50%-át. A díjak további szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 

9. A Pro Scientia Aranyérem pályázat

 

A konferencia szekcióüléseit követően a tagozatok első helyezettjei – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázhatnak a Pro Scientia Aranyéremre, az intézmények pedig a tehetséggondozásban tartósan kiemelkedő oktatóikat jelölhetik a Mestertanár Aranyérem kitüntetésre Ennek részletei a 37. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

 

10. Nevezési és részvételi díj

 

A 37. OTDK nevezési és részvételi díjairól a támogatások rendelkezésre állásának függvényében a későbbiekben születik döntés.

 

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

 

 

Budapest, 2024. április 9.

 

 

 

Prof. Dr. Pete László

Prof. Dr. Szilágyi Zsófia

egyetemi tanár

egyetemi tanár

az OTDT Humán Tudományi

a 37. OTDK Humán Tudományi

Szakmai Bizottságának elnöke

Szekciójának ügyvezető elnöke

 

Mellékletek:

1. számú melléklet

2. számú melléklet

A Humán Tudományi Szekció felhívása letölthető formátumban