Informatikatudományi Szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

   

  A rendezvény szervezője:

   

  Eötvös Loránd Tudományegyetem

  Informatikai Kar

   

  Cím:

  1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C

  Telefon:

  +36 (1) 372-2500

  Honlap:

  https://www.inf.elte.hu/

   

  A Szekció honlapjának címe: http://www.inf.elte.hu/otdk2021

   

  A Szekció e-mail címe: otdk2021@inf.elte.hu

   

  A rendezvény időpontja: 2021. március 30. – április 1.

   

  Ügyvezető elnök:

  Dr. Tóth Melinda

   

  egyetemi docens

   

  ELTE Informatikai Kar 

   

  Telefon: +36 (1) 372-2500 / 8480

   

  E-mail: otdk2021-elnok@inf.elte.hu

   

  Ügyvezető társelnök:

  Dr. Horváth Zoltán

   

  egyetemi tanár, dékán

   

  ELTE Informatikai Kar

   

  Telefon: +36 (1) 372-2500 / 8660

   

  E-mail: otdk2021-tarselnok@inf.elte.hu

   

  Ügyvezető titkár:

  Kerek Ágnes

   

  dékáni hivatal vezetője

   

  ELTE Informatikai Kar

   

  Telefon: +36 (1) 372-2500 / 8039

   

  E-mail: otdk2021-titkar@inf.elte.hu

   

  Hallgatói képviselő:

  Tóth Gabriella

   

  PhD-hallgató

   

  ELTE Informatikai Kar

   

  Telefon: +36 (1) 372-2500 / 8480

   

  E-mail: otdk2021-hallgatoi@inf.elte.hu

   

  Helyettes hallgatói képviselő:

  Bálint Csaba

   

  PhD-hallgató

   

  ELTE Informatikai Kar

   

  Telefon: +36 (1) 372-2500 / 8502

   

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, az OTDT Informatikatudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara ezúton meghirdeti a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatikatudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

   

  A 35. OTDK Informatikatudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 35. OTDK központi felhívása,valamint az OTDT Informatikatudományi Szakmai Bizottsága jelen felhívása és melléklete tartalmazza.

   

  Az Informatikatudományi Szekció, mint a 35. OTDK 16 szekciójának egyike, interdiszciplináris szekció, az informatika területén elért új eredmények fóruma.

   

  • Fő célja az, hogy közös lehetőséget adjon a különböző szakágakban tanuló informatikus specialistáknak ─ így például a programtervező-, mérnök-, műszaki-, gazdasági- és agrárinformatikusoknak, bionikusoknak ─ önálló kutatási eredményeik bemutatására.
  • Az Informatikatudományi Szekció az informatika tudomány legkülönbözőbb területeihez kapcsolódó, az informatika elméleteinek, eszközeinek és módszereinek fejlesztéséhez hozzájáruló pályamunkákat várja.

   

  A konferencia megrendezését egy, a tudományterület neves kutatóiból és oktatóiból álló Programbizottság segíti, tagjait a konferencia ügyvezető elnöke kéri fel, munkájában az OTDT Informatikatudományi Szakmai Bizottságának elnöke segíti. A Programbizottság feladata a bírálatok kiosztásának, a bírálatok minőségének felügyelete, az anomáliák kiszűrése, javaslattétel a tagozatok beosztására, dolgozatok OTDK-konferencián való részvételére, valamint a szekciók közötti átirányításokra.

 • 2. Részvételi feltételek

  2.1. Részvételre jogosultak köre

   

  A 35. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 35. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

   

  Az Informatikatudományi Szekcióba jelentkező hallgató nevezésével magára kötelezőnek tekinti a Magyar Tudományos Akadémia tudományetikai kódexét (Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlésének 25/2010. (V. 4.) számú határozata), és kijelenti, hogy kutatási tevékenysége során eszerint járt el.

   

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 35. OTDK-n. Ennek részleteit a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza.

   

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 35. OTDK központi felhívás 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket, és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatosan részletesebb leírást a 35. OTDK központi felhívása tartalmaz.

  A részvétel elsősorban erkölcsi elismerés, olyan lehetőség, amely alkalmat ad a hallgatóság és a szakmai zsűri előtti érvelésre, vitára, véleménycserére, tapasztalatgyűjtésre, továbbá felkészíti a hallgatókat a szakterület hazai és külföldi konferenciáin való szereplésre, a saját és mások munkájának, előadásának értékelése révén pedig megerősítést, további ösztönzést adhat a kutatómunkához.

   

  2.2. A részvétel formai követelményei, valamint a pályamunkák és előadások értékelése

   

  Az Informatikatudományi Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza a betartandó formai szabályokat és az értékelés elemeit a következők részletezésével:

   

  • Pályamunkák és rezümék tartalmi és formai követelményei.
  • Idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályai.
  • A pályamunka és az előadás értékelésének szempontjai.
 • 3. Tagozatok/témakörök

  3.1. Témakörök

  A nevezés során a hallgatóknak az ACM Classification (https://dl.acm.org/ccs/ccs_flat.cfm) alapján meg kell jelölniük sorrendben, hogy mely három témakörbe tartozik leginkább a pályamunka. A tématerület kiválasztásánál a pályamunka fontosnak tartott, új eredményeit célszerű figyelembe venni. A tagozatokba történő besorolás a megadott témakörök figyelembe vételével történik majd.

  3.2. A tagozatok kialakításának szabályai

  A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza. A konferencia tagozatait az Informatikatudományi Szekcióhoz tartozó témakörök figyelembe vételével, a tagozatokban megjelenő széles körű intézményi részvétel és az egyenletes pályamunkaszám biztosítása alapján alakítja ki az Informatikatudományi Szekció Programbizottsága. Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 dolgozat beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 dolgozatból legalább 5 bemutatásra kerül az OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat a Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A Programbizottság fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

  A tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az OTDT Informatikatudományi Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb egy hónappal a konferencia kezdete előtt.

 • 4. A jelentkezés módja

  4.1. A hallgatói nevezés lépései

  1. A pályamunkák előregisztrációja

   

  Az intézményi TDK-konferenciát követően: a pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 35. OTDK központi felhívás 2. számú melléklet 4. pontban megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül.

   

  FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent nevezést az OTDK-ra, nevezni a nevezési időszakban kell, a következő pontban leírt lépésekkel.

   

  2. A nevezés

   

  A nevezési időszak: 2020. október 28. – 2021. január 13. szerda 23.59 óra (CET)

  A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

   

  • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  • A rezümé feltöltése. Magyarul beszélni tudó hallgatónak magyar nyelvű, magyarul nem beszélő hallgatónak angol nyelvű rezümét kell feltölteni.
  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése a 4.2. pontban leírtak szerint (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum.), továbbá a dokumentum scennelése, és feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe.
  • Kiegészítő dokumentum feltöltése PDF formátumban (engedélyezett, de nem kötelező).
  • Az adatok kitöltését, a rezümé, valamint a további szükséges dokumentumok feltöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd sajátkezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
  • A hallgató(k) által sajátkezű aláírással ellátott nevezési lap scennelése, feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

   

   

  A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

   a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

  VAGY

  b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum scennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

   

   

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt (2021. január 13. 23.59 óra, CET) követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

   

  3. A nevezés kiegészítése, a TDT-elnöknek átadandó dokumentumok

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, sajátkezű aláírással ellátott egy papír alapú példányát (pályamunkánként egy példány!) az intézményi TDT-elnök részére át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

   

  4.2. Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 35. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatóknak a nevezés során az OTDT online rendszerében nyilatkozniuk kell abszolutóriumuk megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan abszolutóriumukat, azt kell jelölniük, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). A 2020 márciusa és 2021 januárja között jogosultságot szerző hallgatóknak az abszolutórium dátumához az OTDT online rendszerben a nevezés napját kell megadniuk. Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatóknak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni (PDF formátumban) az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 35. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 35. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadásakor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

  A BA/BSc/BProf képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc/BProf képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 35. OTDK-ra benevezhető. Az MA, MSc és osztatlan képzés keretében az intézményi TDK-konferencián bemutatott és az OTDK-ra jogot szerzett TDK-dolgozat az intézményi TDK-konferencia után ugyanazon MA/MSc/osztatlan képzésben szakdolgozatként, diplomamunkaként, diplomatervként elfogadtatható vagy eljárásra bocsájtható (az intézményi szabályozásnak megfelelően), és ettől függetlenül a későbbiekben az OTDK-ra nevezhető.

 • 5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 35. OTDK-hoz kapcsolódóan

  5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

   

  Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 35. OTDK központi felhívás 2. számú melléklet 5. pontja szerint.

   

  5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

   

   

   

  A) A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra).

  B) Az Informatikatudományi Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak sajátkezű aláírása, scennelése, majd feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerben, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerben.

   

   

  C)    A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti, és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként egy nevezési lap!).

   

   

   

   

  A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

   

   

   

  a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

   

  VAGY

   

   

   

  b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

   

   

   

  Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerbe a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2021. január 18. (hétfő) 23.59 óra (CET).

   

   

   

  E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

   

   

   

  A Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

   

   

   

  Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

   

 • 6. A nevezési és a részvételi díj

  A konferencia lebonyolítása a tudománypolitikáért felelős minisztérium támogatásával valósul meg, nevezési és részvételi díjat nem kell fizetni. A Szekcióban kizárólag akkor kérhető részvételi díj, ha a várhatóan bemutatandó pályamunkák száma 2021 februárjában a 2020 februárjában előzetesen bemutatásra tervezett pályamunkák számát több mint 20%-kal meghaladja, és az OTDT Vezetői Értekezlete a részvételi díj igényét és annak összegét jóváhagyja.

  A nevezési és részvételi díjak befizetésének módjáról a Szekció rendezői a honlapon adnak tájékoztatást, továbbá e-mail-ben is értesítik az érintett intézmények TDT-elnökeit.

 • 7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

  Az OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy első helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. Különdíj a minősített helyezésekhez is társítható, a különdíjak száma pedig összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A különdíjak szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. (Részletek a 35. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket! 

 

 

Budapest, 2019. december 6.

 

A szekció felhívás az OTDT 2020. június 22-i döntése alapján módosult.

 

 

 

Dr. Kozsik Tamás

Dr. Tóth Melinda

egyetemi docens

egyetemi docens

az OTDT Informatikatudományi Szakmai Bizottságának elnöke

a 35. OTDK Informatikatudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

 

 

Melléklet:

1. számú melléklet

Szekciófelhívás