Informatikatudományi Szekció

1. Általános információk, rendezők

 

A rendezvény szervezője:

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 

Cím: 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. I és Q épületek

Telefon: 06 (1) 463-3581

Honlap: https://vik.bme.hu/

 

A Szekció honlapjának címe: https://otdk25.vik.bme.hu

 

A Szekció e-mail címe: otdk25@vik.bme.hu

 

A rendezvény időpontja: 2025. április 23–25.

 

 

Ügyvezető elnök:

Dr. Németh Géza

egyetemi tanár, BME VIK

Telefon: +36 (1) 463-3883

E-mail: otdk_elnok2025@vik.bme.hu

 

Ügyvezető társelnök:

Dr. Charaf Hassan

dékán, egyetemi tanár, BME VIK

Telefon: +36 (1) 463-3969

E-mail: otdk_tarselnok2025@vik.bme.hu

 

Ügyvezető titkár:

 

Bartalis Mátyás

tanszéki mérnök, kari TDT-titkár, BME VIK

Telefon: +36 (1) 463-3437

 

Dr. Molnár Vince

adjunktus, BME VIK

Telefon: +36 (1) 463-3598

E-mail: otdk_titkar2025@vik.bme.hu

 

Hallgatói képviselő:

 

 

 

 

 

Helyettes hallgatói képviselő:

Bajczi Levente

PhD hallgató

BME VIK

E-mail: otdk_hallgatoi2025@vik.bme.hu

 

 

Szatmáry Zoltán

Hallgató, BME VIK HK tanulmányi munkacsoport

E-mail: otdk_hallgatoi2025@vik.bme.hu

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az OTDT Informatikatudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező BME VIK ezúton meghirdeti a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatikatudományi Szekcióját az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

 

A 37. OTDK Informatikatudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 37. OTDK központi felhívása, valamint az OTDT Informatikatudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása és melléklete tartalmazza.

 

Az Informatikatudományi Szekció, mint a 37. OTDK 16 szekciójának egyike, interdiszciplináris szekció, az informatika területén elért új eredmények fóruma.

Fő célja az, hogy közös lehetőséget adjon a különböző szakágakban tanuló informatikus specialistáknak – így például a programtervező, mérnök, műszaki, gazdaság- és agrárinformatikusoknak, bionikusoknak – önálló kutatási eredményeik bemutatására.

Az Informatikatudományi Szekció az informatikatudomány legkülönbözőbb területeihez kapcsolódó, az informatika elméleteinek, eszközeinek és módszereinek fejlesztéséhez hozzájáruló pályamunkákat várja.

A konferencia megrendezését egy, a tudományterület neves kutatóiból és oktatóiból álló Programbizottság segíti, amelynek munkájában az OTDT Informatikatudományi Szakmai Bizottságának tagjai vesznek részt. A Programbizottság feladata a bírálatok kiosztásának, valamint a bírálatok minőségének felügyelete, az anomáliák kiszűrése, javaslattétel a tagozatok beosztására, pályamunkák 37. OTDK-n való részvételére, valamint a szekciók közötti átirányításokra.

 

2. Részvételi feltételek

2.1. Részvételre jogosultak köre 
 

A 37. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 37. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

Az Informatikatudományi Szekcióba jelentkező hallgató – a nevezésével – magára kötelezőnek tekinti a Magyar Tudományos Akadémia tudományetikai kódexét (a Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése 25/2010. (V. 4.) számú határozatát https://mta.hu/data/dokumentumok/hatteranyagok/tudomanyetikai_bizottsag/tudomanyetikai_kodex_kgy_20100504.pdf), és kijelenti, hogy kutatási tevékenysége során eszerint járt el. Amennyiben a kutatási téma kutatásetikai engedélyhez kötött, abban az esetben a küldő intézmény felelőssége ezek betartatása.

 

A külhoni egyetemek és főiskolák önképzőkörösei a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 37. OTDK-n. Ennek részleteit a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza.

 

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 37. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) bemutatják kutatási eredményeiket, és a 37. OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatosan részletesebb leírást a 37. OTDK központi felhívása tartalmaz.

 

A BA, BSc képzés során folyamatos TDK-munka keretében keletkezett szakdolgozat/diplomamunka, amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek, és akár a BA/BSc képzés, akár az azt követő MA/MSc képzés idején intézményi TDK-konferencián bemutatásra és ott OTDK delegálásra került, a 37. OTDK-ra benevezhető.

 

A részvétel elsősorban erkölcsi elismerés, olyan lehetőség, amely alkalmat ad a hallgatóság és a szakmai zsűri előtti érvelésre, vitára, véleménycserére, tapasztalatgyűjtésre, továbbá felkészíti a hallgatókat a szakterület hazai és külföldi konferenciáin való szereplésre, a saját és mások munkájának, előadásának értékelése révén pedig megerősítést, további ösztönzést adhat a kutatómunkához.

 

2.2. A részvétel formai követelményei, valamint a pályamunkák és előadások értékelése
 

Az Informatikatudományi Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza a betartandó formai szabályokat és az értékelés elemeit, a következők részletezésével:

 

·        Pályamunkák és rezümék tartalmi és formai követelményei.

·        Idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályai.

·        A pályamunka és az előadás értékelésének szempontjai.

 

2.3 Felhasznált eszközök és kutatásetikai kérdések
 

A dolgozathoz felhasznált mesterséges intelligencia alapú eszközöket (pl. ChatGPT, Copilot, stb.) és azok felhasználási módját (pl. nyelvhelyesség korrigálás, ábra vagy kódgenerálás) a vonatkozó függelékben dokumentálni kell. A függeléket a dolgozathoz hozzáfűzheti az, aki a felhívás megjelenése előtt szerzett részvételi jogot!

A dolgozathoz felhasznált adatok forrását és publikussági szintjét dokumentálni kell. A dolgozat és az abban közölt adatok publikusnak tekintendők.

 

3. Tagozatok/témakörök
 
3.1. Témakörök
 

Nevezéskor a hallgatóknak meg kell jelölniük egyet – amelyik a legmegfelelőbb –, az alábbi témakörök közül. A témakör kiválasztásánál a pályamunka fontosnak tartott informatikához kötődő új eredményeit kell figyelembe venni.

 

1.     Algoritmusok

2.     Beszéd- és nyelvfeldolgozás

3.     Formális módszerek

4.     Formális nyelvek

5.     Hardver

6.     Hálózatok

7.     Jelfeldolgozás

8.     Képfeldolgozás

9.     Kiberbiztonság

10.  Matematikai módszerek

11.  Mesterséges intelligencia interdiszciplináris alkalmazásai

12.  Mesterséges intelligencia algoritmusai

13.  Statisztika

14.  Számítógépes grafika

15.  Számítógépes látás

16.  Szoftvertechnológia

17.  Ipari alkalmazások

18.  Egyéb

 

A rezümében a hallgatónak a vezetőtanárokkal közösen, az ACM Classification alapján meg kell jelölni sorrendben, hogy mely három témakörbe tartozik leginkább a pályamunka.

A tagozatokba történő besorolás a megadott témakör, illetve az ACM besorolások figyelembevételével történik.

 

3.2. A tagozatok kialakításának szabályai

 

A konferencia tagozatait az Informatikatudományi Szekcióhoz tartozó fenti tématerületek figyelembevételével, a tagozatokban megjelenő széles körű intézményi részvétel és az egyenletes pályamunkaszám biztosítása alapján alakítja ki az Informatikatudományi Szekció Programbizottsága. A Programbizottság fenntartja annak a jogát, hogy az Informatikatudományi Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat – a jelentkezést megköszönve – a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes más szekciójába átirányítsa.

A tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az OTDT Informatikatudományi Szakmai Bizottság hozza meg, amelyről a hallgatók az OTDT online rendszeren keresztül kapnak tájékoztatást legkésőbb egy hónappal a konferencia kezdete előtt.

 

4. A jelentkezés módja

4.1. A hallgatói nevezés lépései
 
4.1.1. A pályamunkák előregisztrációja
 

Az intézményi TDK-konferenciát követően a pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 37. OTDK központi felhívás 2. számú melléklet 4. pontban megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül.

FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent automatikusan nevezést a 37. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban kell a következő pontban leírt lépésekkel.

 

4.1.2. A nevezés

 

Nevezési időszak: 2024. október 15. – 2025. január 15. (szerda) 16.00 óra (CET)

A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

  • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  • A rezümé feltöltése. A magyar anyanyelvű hallgatóknak magyar nyelvű rezümét kell feltölteni, a nem magyar anyanyelvű hallgatók pedig választhatnak, hogy magyar vagy angol nyelven töltik fel a rezümét.
  • Az adatok kitöltését és a rezümé feltöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd saját kezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
  • A hallgató(k) által saját kezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

 

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

 

a)   az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

VAGY

b)     a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

 

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt – 2025. január 15. (szerda) 16.00 óra (CET) – követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

 

5. Az intézményi TDT-elnök feladatai a 37. OTDK-hoz kapcsolódóan

 

5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követő feladatok

 

Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 37. OTDK központi felhívásának 2. számú melléklete 3. pontja szerint.

 

5.2. A hallgatók nevezési határidejét követő feladatok

 

·   A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerben (a nevezések automatikusan jóváhagyásra kerülnek, a TDT-elnöknek ezzel külön teendője csak akkor van, ha valamely pályamunka nevezését nem hagyja jóvá).

·      Az Informatikatudományi Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerben, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, elektronikus aláírással kell ellátni, majd feltölteni az OTDT online rendszerbe.

 

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

 

a)  az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

VAGY

 

b)     a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

 

Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerbe a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2025. január 20. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

A határidő után érkező, és az Informatikatudományi Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 

6. A nevezési és a részvételi díj

 

A 37. OTDK nevezési és részvételi díjairól a támogatások rendelkezésre állásának függvényében a későbbiekben születik döntés.

 

7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és zsűri különdíjak
 
Az OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a bemutatott pályamunkák szekció szinten legfeljebb harmada részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, annak figyelembevételével, hogy szakmai tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat első helyezést. A szekció főzsűrik a pályaművek közül azokat, amelyek helyezést nem érnek el, de a tagozati zsűrik szakmai értékeik alapján elismerésre érdemesnek találják, és az értékelés alapján közvetlenül a helyezett pályamunkák után következnek, a zsűri különdíjával ismerhetik el. A helyezett és a zsűri különdíjában részesülő pályamunkák szerzői valamennyien megkapják a helyezésért vagy a zsűri különdíjáért járó oklevelet.

A helyezett és a zsűri különdíjával elismert pályamunkák száma szekció szinten összesen nem haladhatja meg a szekcióban bemutatott pályamunkák számának 50%-át. A díjak további szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 

8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

 

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Ennek részletei a 37. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

 

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

 

Budapest, 2024. április 9.

 

 

 

Dr. Kozsik Tamás

Dr. Németh Géza

egyetemi docens

egyetemi tanár

az OTDT Informatikatudományi
Szakmai Bizottságának elnöke

a 37. OTDK Informatikatudományi Szekciójának
Ügyvezető elnöke

 

 

Melléklet:

1. számú melléklet

Az Informatika Tudományi Szekció felhívása letölthető formátumban