Kémiai és Vegyipari Szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

  A rendezvény szervezője:
  Szegedi Tudományegyetem
  Természettudományi és Informatikai Kar

  Cím:

  6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1.

  Telefon:

  06 (62) 54-4615

  Honlap:

  http://sci.u-szeged.hu/chem/

  A szekció hivatalos honlapjának címe: http://sci.u-szeged.hu/otdk36kemia/
  A szekció e-mail címe: otdk36kemia@sci.u-szeged.hu
  A rendezvény időpontja: 2023. április 12-15.

  Ügyvezető elnök:

  Dr. Horváth Dezső

   

  egyetemi tanár

   

  Telefon: 06 (62) 544-614

   

  E-mail: horvathd@chem.u-szeged.hu

   

  Honlap: http://www.staff.u-szeged.hu/~horvathd/indexh.html

  Ügyvezető társelnök:

  Dr. Kukovecz Ákos

   

  egyetemi tanár

   

  Telefon: 06 (62) 544-620

   

  E-mail: kakos@chem.u-szeged.hu

   

  Honlap:  http://www.staff.u-szeged.hu/~kakos/

  Ügyvezető titkár:

  Dr. Jakusch Tamás

   

  egyetemi adjunktus

   

  Telefon: 06 (62) 34-3579

   

  E-mail: jakusch@chem.u-szeged.hu

   

  Honlap: http://www.staff.u-szeged.hu/~jakusch/

  Szervező Bizottság elnöke:

  Dr. Mernyák Erzsébet

   

  egyetemi adjunktus

   

  Telefon: 06 (62) 544-277

   

  E-mail: bobe@chem.u-szeged.hu

  Hallgatói képviselő:

  Seres László

   

  egyetemi hallgató

   

  E-mail: seres.laszlo@stud.u-szeged.hu

  Helyettes hallgatói képviselő:

  Kajner Gyula

   

  egyetemi hallgató

   

  E-mail: kajner.gyula@stud.u-szeged.hu

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), a Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság, valamint a rendező Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karának Kémiai Intézete ezúton meghirdeti a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Kémiai és Vegyipari Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

  A 36. OTDK Kémiai és Vegyipari Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 36. OTDK központi felhívása, valamint az OTDT Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottságának jelen felhívása tartalmazza.

 • 2. Részvételi feltételek

  2.1 Részvételre jogosultak köre

  A 36. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 36. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországi képzésben résztvevőkkel azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 36. OTDK-n. Ennek részleteit a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza.

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 36. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket, és a 36. OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 36. OTDK központi felhívása tartalmaz.

  2.2 A benyújtott pályamunka tartalmi követelményei

  Az OTDK nyelve a 36. OTDK központi felhívásának értelmében a magyar. A beküldött TDK-pályamunka, illetve a pályamunka bemutatásának nyelve magyar. Nem magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatók angol nyelven is benyújthatják pályamunkájukat, illetve megtarthatják előadásukat. Titkosított pályamunka nem nevezhető.

  A Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza a következőket:

  • pályamunka és rezümé (absztrakt) tartalmi és formai követelményei,
  • a pályamunka és az értékelés szempontjai.
 • 3. Tagozatok

  3.1 Tervezett tagozatok

  1. Analitikai kémia: mintaelőkészítés
  2. Analitikai kémia: elválasztástechnika
  3. Analitikai kémia: alkalmazott spektroszkópia
  4. Analitikai kémia: kemometria
  5. Szerves kémia: biológiailag aktív molekulák szintézise
  6. Szerves kémia: heterogén katalízis
  7. Szerves kémia: homogén katalízis
  8. Szerves kémia: szenzormolekulák szintézise
  9. Szerves kémia: új szintézismódszerek és optimalizálásuk
  10. Biokémia
  11. Biotechnológia
  12. Élelmiszer-kémia
  13. Szervetlen kémia
  14. Anyagtudomány
  15. Koordinációs kémia
  16. Bioszervetlen kémia
  17. Elméleti kémia
  18. Kémiai informatika
  19. Kémiai szakmódszertan
  20. Fizikai kémia: termodinamika
  21. Fizikai kémia: kinetika
  22. Fizikai kémia: spektroszkópia
  23. Elektrokémia
  24. Katalízis
  25. Kolloid- és makromolekuláris kémia
  26. Polimerkémia és polimertechnológia
  27. Kémiai technológia
  28. Nukleáris tudományok
  29. Környezeti kémia és környezettechnológia

  A nevezés során a hallgatónak jelölni kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve – ezen kívül – mely további tagozat lehet még megfelelő, amelyben a pályamunkáját be kívánja mutatni.

  3.2 A végleges tagozatok kialakításának szabályai

  Az OTDT Kémiai és Vegyipari Szekció Szakmai Bizottsága a beérkezett pályamunkák témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerző(k) a nevezés során megjelölt(ek). Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 pályamunka beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 pályamunkából legalább 5 db bemutatásra kerül a 36. OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az 5 db-ot, az adott tagozat a Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Kémiai és Vegyipari Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat – a jelentkezést megköszönve – a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes más szekciójába átirányítsa.

  A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az OTDT Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottsága hozza meg, és erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2023. február 28-ig.

 • 4. A jelentkezés módja

  A) A hallgatói nevezés lépései

  A.1) A pályamunkák előregisztrációja

  Az intézményi TDK-konferenciát követően a szekció kiválasztása és a pályamunka feltöltése a 36. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 4. pontban megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül.

  A pályamunkával kapcsolatos formai és tartalmi követelményeket a Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza.

  FIGYELEM! A pályamunka feltöltése még nem jelent automatikusan nevezést a 36. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban lehet, a 4.A.2) pontban részletezett módon, az ott megjelölt időszakban.

  A.2) A nevezés

  Nevezési időszak: 2022. szeptember 15.2023. január 11. (szerda) 16.00 óra (CET)

  • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  • Rezümé feltöltése. A összefoglaló feltöltési felületén öt, a dolgozat címében nem szereplő kulcsszó megadása.
  • A rezümére vonatkozó leírást a Szekció felhívásának 1. számú melléklete
  • A 2020/2021. tanév II. félévében, valamint a 2021/2022. tanévben jogosultságot szerzett hallgatók lehetőséget kapnak, hogy rövid jegyzék formájában új kísérletes eredményt nem tartalmazó, kiegészítő adatokat tartalmazó dokumentumot töltsenek fel az OTDT online rendszerébe (új irodalmi adat, új következtetés) kiegészítő dokumentumként, PDF formátumban. A dokumentum elnevezése: Pályamunka aktualizálási megjegyzések.
  • A hallgatóknak lehetőségük van a nevezés során javaslatot tenni a bíráló személyére.
  • Az adatok kitöltését, az összefoglalók és a további szükséges dokumentumok (abszolutóriumot szerzett hallgatóknak: abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentum másolata és a Témavezető indoklása) feltöltését követően a nevezést véglegesíteni kell az OTDT online rendszerben.

  A hallgató(k) által sajátkezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY AVDH elektronikus aláírással, vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe. A kézzel aláírt nevezési lap egy példányát 2023. január 13-ig (péntek) el kell juttatni az intézményi/kari TDK-felelősnek.

  A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt – 2023. január 11. (szerda) 16.00 óra (CET) – követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

  A.3) Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók nevezése

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 36. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatónak a nevezés során az OTDT online rendszerben nyilatkozni kell abszolutóriuma megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan az abszolutóriumot, azt kell jelölni, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatóknak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni PDF formátumban az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 2.1. pontnak megfelelően – a 36. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadáskor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

  A BA/BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 36. OTDK-ra benevezhető.

  Az egyetemi, főiskolai tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok, szemináriumi dolgozatok, továbbá az osztatlan képzésben, MSc képzésben résztvevők esetében az intézményi TDK-konferencia idején már eljárásra bocsátott vagy megvédett szakdolgozatokkal / diplomamunkákkal tartalmilag megegyező TDK-pályamunkák – tekintettel arra, hogy azok nem tartoznak a felsőoktatási önképzés fogalomkörébe – a 36. OTDK-ra nem nyújthatók be.

  Az osztatlan/MA/MSc képzés keretében abszolutóriumot szerzett, vagy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók esetében kérjük a Témavezető indoklása (Szekció felhívásának 2. számú melléklete) elnevezésű dokumentum feltöltését, amely bizonyítja, hogy az jelentős mértékben valóban tantervi elfoglaltságon kívül született munka.

  A.4) A hallgatók által az intézményi/kari TDK-felelősnek átadandó dokumentumok

  Az OTDT online rendszerből kinyomtatott és a hallgató által aláírt nevezési lap egy példánya, kivéve az AVDH elektronikus aláírással, vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott nevezési lap.

  Az intézményi/kari TDK-felelősök számára elkészített dokumentum átadásának határideje: 2023. január 13. (péntek)

  B) Az intézményi/kari TDK-felelős feladatai

  B.1) Az intézményi TDK-konferenciát követő két héten belül az intézményi TDK-konferencia dokumentációjának – beleértve az intézményi TDK-konferenciáról készült hivatalos jegyzőkönyvet – eljuttatása az OTDT Titkárságára a 36. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletének 3. pontja szerint.

  B.2) A hallgatói nevezést követően:

  B.2.1 A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerben. A rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni a 36. OTDK-ra.

  B.2.2 Az aláírt és kinyomtatott nevezési lapok összegyűjtése és tárolása.

  B.2.3 A jóváhagyott nevezésekről szekciónként az összesítő jegyzék egy példányban történő nyomtatása és aláírása, majd elektronikus (szkennelt; PDF) formában történő feltöltése az OTDT online rendszerébe, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, elektronikus (AVDH vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum) aláírással kell ellátni, majd feltölteni az OTDT online rendszerben.

  Az intézményi/kari TDK-felelős által az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2023. január 16. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

  Az egyénileg beküldött nevezés érvénytelen!

 • 5. A nevezési és a részvételi díj

  A nevezési és részvételi díjról a rendelkezésre álló források függvényében a későbbiekben születik döntés.

 • 6. Pandémiaval kapcsolatos előírások és óvintézkedések

  A szervezők fenntartják annak jogát, hogy amennyiben a szervező intézményben (SZTE TTIK) az országosnál szigorúbb előírások érvényesek (pl. maszkviselés, oltottság), akkor ezeket a konferencia időtartama alatt a résztvevők (előadók, zsűritagok, szakmai bizottság tagjai) számára is kötelezővé tegyék. Amennyiben az egyes előadók számára ez nem elfogadható, alternatívaként az online formában történő bemutatás lehetőségét a Kémiai és Vegyipari Szekció rendezői biztosítani tudják a 36. OTDK központi felhívásában leírt eljárást követően.

 • 7. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  A 36. OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy I. helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet.  A különdíjjal és a minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A szakmai elismerés további szabályozását a 36. OTDK központi felhívásának 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Ennek részletei a 36. OTDK központi felhívás 5. számú mellékletében olvashatók.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és tanáraikat!

Budapest, 2022. március 30.

Skodáné Dr. Földes Rita

Dr. Horváth Dezső

egyetemi tanár

egyetemi tanár

az OTDT Kémiai és Vegyipari Szakmai Bizottságának elnöke

a 36. OTDK Kémiai és Vegyipari Szekciójának ügyvezető elnöke

Mellékletek:

1. számú melléklet

2. számú melléklet: Témavezető indoklása

3. számú melléklet: TDK-templat – hagyományos

4. számú melléklet: TDK-templat – képernyőre optimalizált

A Kémiai és Vegyipari Szekció felhívása letölthető formátumban