Műszaki Tudományi Szekció

 

 

1. Általános információk, rendezők

A rendezvény szervezője: 

Debreceni Egyetem

Műszaki Kar

 

Cím:

4028 Debrecen, Ótemető utca 2-4.

Telefon:

+ 36 52 415-155

Honlap:

https://eng.unideb.hu

 

A Szekció honlapjának címe: eng.unideb.hu/otdk37

A Szekció e-mail címe: otdk.muszaki@eng.unideb.hu

A Szekció telefonszáma: +36 52 415-155

A rendezvény időpontja: 2025. április 23–25.

  

Ügyvezető elnök:

Prof. Dr. Husi Géza, egyetemi tanár, dékán

E-mail: husigeza@eng.unideb.hu

Ügyvezető társelnökök:

Prof. Dr. Kocsis Imre, egyetemi tanár, tudományos dékánhelyettes

E-mail: kocsisi@eng.unideb.hu

 

Prof. Dr. Lakatos Ákos, egyetemi tanár, tanszékvezető

E-mail: alakatos@eng.unideb.hu

Ügyvezető titkárok:

Dr. Bodnár Ildikó, főiskolai tanár

E-mail: bodnari@eng.unideb.hu

 

Dr. Mankovits Tamás, egyetemi docens, tanszékvezető

E-mail: tamas.mankovits@eng.unideb.hu

 

Dr. Szodrai Ferenc, egyetemi docens

E-mail: szodrai@eng.unideb.hu

Szervező bizottság titkára:

Dr. Kulcsár Balázs, egyetemi docens

E-mail: kulcsarb@eng.unideb.hu

Hallgatói képviselő:

Molnár József, DEHDK Alelnök

E-mail: stoky08@freemail.hu

Helyettes hallgatói képviselő:

Herdon Balázs, DEMK HÖK Elnök

E-mail: hbali03@mailbox.unideb.hu

  

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az OTDT Műszaki Tudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Debreceni Egyetem Műszaki Kara ezúton meghirdeti a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett. A 37. OTDK Műszaki Tudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 37. OTDK központi felhívása, valamint az OTDT Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.  

 

A tervezett határidők:

 

Feladat

Határidő

Nevezés

2024. október 15. – 2025. január 15.

Az intézményi (kari) TDK-felelősök számára elkészített dokumentum átadása

2025. január 17.

OTDT dokumentum feltöltési határidő

2025. január 20.

Tagozati beosztás megküldése SzB-nek

2025. február 14.

SzB tagozati beosztás jóváhagyása,

2025. február 24.

Pályamunka besorolásról értesítés OTDT-n keresztül

2025. február 26.

Szerzői kifogások

2025. február 28.

Besorolás véglegesítés, bírálók felkérése

2025. március 3.

Bírálatok beérkezése

2025. április 1.

2. kör bírálatok határideje

2025. április 8.

Bírálatok hallgatóknak történő kiküldése

2025. április 14.

 

2. Részvételi feltételek
 
2.1. Részvételre jogosultak köre

 

A 37. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 37. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).  

A külhoni egyetemek és főiskolák önképzőkörösei a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 37. OTDK-n. Ennek részleteit a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza. A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 37. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) bemutatják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza.

A BA, BSc képzés során folyamatos TDK-munka keretében keletkezett szakdolgozat/diplomamunka, amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek, és akár a BA/BSc képzés, akár az azt követő MA/MSc képzés idején intézményi TDK-konferencián bemutatásra és ott OTDK delegálásra került, a 37. OTDK-ra benevezhető.

  

2.2. A részvétel formai követelményei, valamint a pályamunkák és előadások értékelése

 

A Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza a betartandó formai szabályokat és az értékelés elemeit a következők részletezésével:

  • Pályamunkák és a rezümék tartalmi és formai követelményei
  • Idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályai.
  • A pályamunka és az előadás értékelésének szempontjai és szabályai.
3. Tagozatok/témakörök

 

3.1. Tervezett tagozatok/témakörök

     1.          Additív technológiák

     2.          Alkalmazott számítástechnika

     3.          Anyagtudomány, anyagvizsgálat

     4.          Áramlástan

     5.          Egészségtudomány

     6.          Elektronika, villamos méréstechnika, telekommunikáció

     7.          Elektronikai és számítástechnikai eszközök, beágyazott rendszerek

     8.          Elektrotechnika, villamos energetika

     9.          Építés, épületszerkezetek és mérnöki szerkezetek

  10.          Építészet és építészettörténet

  11.          Épületgépészet

  12.          Geotechnika, geodézia, műszaki földtudomány

  13.          Gépészeti energetika, hőtan

  14.          Gyártástechnológia

  15.          Géptervezés, számítógéppel segített tervezés

  16.          Ipari termék- és formatervezés

  17.          Járműmérnöki tudományok

  18.          Környezetmérnöki tudományok

  19.          Kötéstechnológiák és vizsgálataik

  20.          Közlekedéstudomány

  21.          Mechatronika, biomechatronika, robotika

  22.          Mesterséges intelligencia alkalmazása

  23.          Műszaki logisztika

  24.          Műszaki mechanika

  25.          Műszaki menedzsment

  26.          Numerikus módszerek

  27.          Polimertechnika

  28.          Rendszer- és irányítástechnika

  29.          Urbanisztika és településtudományok

  30.          Víztudomány

 

A nevezés során a hallgatóknak meg kell jelölniük, hogy a pályamunkájuk alapján melyik tagozatot találják a legmegfelelőbbnek, illetve melyik további tagozat lehet még megfelelő a dolgozatuk bemutatására.

 

3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

 

A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza. A Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki (így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerzők a nevezés során megjelöltek). Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 db dolgozat azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 db dolgozatból legalább 5 db bemutatásra kerül a 37. OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az 5 db-ot, az adott tagozat a Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Műszaki Tudományi Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat – a jelentkezést megköszönve – átirányítsa a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába.

Az előzetes tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2025. február 26-ig. A szerzők kifogással élhetnek a pályamunka elsődleges tagozatba sorolása ellen 2025. február 28-ig a Műszaki Tudományi Szekció központi e-mail címére küldött kérelemmel és a módosítási javaslat megadásával. A szervezők – figyelembe véve a behatárolt szervezési lehetőségeket – eljárnak a kérelemben rögzítettekben és értesítik a szerzőt. A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság hozza meg legkésőbb 2025. március 3-ig.

 

4. A jelentkezés módja
 
4.1. A hallgatói nevezés lépései
 
4.1.1. A pályamunkák előregisztrációja

Az intézményi TDK-konferenciát követően a pályamunka feltöltésére és a szekció kiválasztására a 37. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletének 4. pontban megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül van lehetőség. Azoknak a hallgatóknak, akik a 37. OTDK Műszaki Tudományi Szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot a pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig fel kell tölteni pályamunkájukat az OTDT online rendszerbe. FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent automatikusan nevezést a 37. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban kell a következő pontban leírt lépésekkel. Egy pályamunka a 37. OTDK-ra csak egyszer, egy szekcióba nevezhető!

 

4.1.2. A nevezés

Nevezési időszak: 2024. október 15. – 2025. január 15. (szerda) 16 óra

Nevezési határidő: 2025. január 15. (szerda) 16 óra

 

A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

  • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  • A rezümé feltöltése. Amennyiben nem magyar anyanyelvű hallgató ad be pályamunkát angol nyelven, úgy az ő esetében angol nyelven kell a rezümét feltölteni.
  • Az adatok kitöltését, a rezümé és – amennyiben szükséges – egyéb dokumentumok feltöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd sajátkezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
  • A hallgató(k) által sajátkezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

 

a)     az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

 

VAGY

b)     a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

 

 

5. Az intézményi TDT-elnök feladatai a 37. OTDK-hoz kapcsolódóan
 
5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

 

Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 37. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletének 3. pontja szerint.

 

 

5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:
 
  • A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerben (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni a 37. OTDK-ra).
  • Műszaki Tudományi Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek elektronikus aláírással történő ellátása, majd PDF formátumú feltöltése az OTDT online rendszerébe.

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

 

a)     az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

 

VAGY

 

b)     a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

 

Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerbe a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2025. január 20. 16.00 óra. E határidőt követően az OTDT online rendszerében nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges. A Műszaki Tudományi Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül. Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 

6. A nevezési és a részvételi díj

 

A 37. OTDK nevezési és részvételi díjairól a támogatások rendelkezésre állásának függvényében a későbbiekben születik döntés.

 

7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és zsűri különdíjak

 

Az OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a bemutatott pályamunkák szekció szinten legfeljebb harmada részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, annak figyelembevételével, hogy szakmai tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat első helyezést. A szekció főzsűrik a pályaművek közül azokat, amelyek helyezést nem érnek el, de a tagozati zsűrik szakmai értékeik alapján elismerésre érdemesnek találják, és az értékelés alapján közvetlenül a helyezett pályamunkák után következnek, a zsűri különdíjával ismerhetik el. A helyezett és a zsűri különdíjában részesülő pályamunkák szerzői valamennyien megkapják a helyezésért vagy a zsűri különdíjáért járó oklevelet.

A helyezett és a zsűri különdíjával elismert pályamunkák száma szekció szinten összesen nem haladhatja meg a szekcióban bemutatott pályamunkák számának 50%-át. A díjak további szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 

8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása
 

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Ennek részletei a 37. OTDK központi felhívás 5. számú mellékletében olvashatók.

Hívunk és várunk minden a tudományterület iránt elhivatott hallgatót, akik a kiemelkedő tudományos munkájukkal hozzájárulnak a műszaki tudomány hírnevének, elismertségének növeléséhez. Várjuk a szakterület jeles képviselőit és kutatóit, hogy magas színvonalú szakmai véleményükkel segítség a fiatalabb nemzedék tudományos pályájának kibontakozását.

 

 

Budapest, 2024. április 9. 

 

 

 

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence

egyetemi tanár

az OTDT Műszaki Tudományi
Szakmai Bizottságának elnöke

Prof. Dr. Husi Géza

egyetemi tanár

a 37. OTDK Műszaki Tudományi
Szekciójának ügyvezető elnöke

 

Melléklet:

1. számú melléklet

A Műszaki Tudományi Szekció felhívása letölthető formátumban