Orvos - és Egészségtudományi Szekció

1. Általános információk, rendezők

A rendezvény szervezője:

Pécsi Tudományegyetem

Általános Orvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Egészségtudományi Kar

Cím:

7622 Pécs, Szigeti út. 12.

Telefonszám:

06 72 536 000

 

A Szekció honlapjának címe: https://otdk.pte.hu/

A Szekció e-mail címe: tdk@aok.pte.hu

A rendezvény időpontja: 2025. április 22–25.

 

Ügyvezető elnök:

Prof. Dr. Pintér Erika

 

intézetigazgató egyetemi tanár

 

 

Ügyvezető társelnök:

Prof. Dr. Figler Mária

 

egyetemi tanár

 

 

Ügyvezető társelnök:

Dr. Horváth Györgyi

 

egyetemi docens

 

 

Ügyvezető titkár:

Dr. Garami András

 

egyetemi docens

 

 

Ügyvezető titkár:

Dr. Hock Márta

 

egyetemi docens

 

 

Ügyvezető titkár:

Dr. Nagy Ákos

 

egyetemi docens

 

 

TDK-koordinátor:

Dr. Pytel Bence

 

egyetemi tanársegéd

 

 

TDK-koordinátor:

Dr. Vida Róbert

 

egyetemi adjunktus

 

 

TDK-koordinátor:

Sántics-Kajos Luca

 

PhD-hallgató

 

 

TDK-ügyintéző:

Kovács Judit

 

 

Hallgatói képviselő:

Bodó Angelika

 

egyetemi hallgató, TDK-titkár

 

 

Helyettes hallgatói képviselő:

Shubail Sarah

 

egyetemi hallgató

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ezúton meghirdeti a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Orvos- és Egészségtudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

A 37. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 37. OTDK központi felhívása, valamint az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottságának jelen felhívása tartalmazza.

 

2. Részvételi feltételek

2.1. Részvételre jogosultak köre

A 37. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 37. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében). Az előadás megtartására egy szerző jogosult, aki a munkát az intézményi konferencián előadta, és első díj elnyerése esetén ez a szerző jogosult Pro Scientia Aranyéremre pályázni. Egy pályamunkának/előadásnak legfeljebb két szerzője és két témavezetője lehet. Egy hallgató csak egy elsőszerzős pályamunkával szerepelhet.

A külhoni egyetemek és főiskolák önképzőkörösei a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 37. OTDK-n. Ennek részleteit a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza.

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 37. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) bemutatják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 37. OTDK központi felhívása tartalmaz.

A BA, BSc képzés során folyamatos TDK-munka keretében keletkezett szakdolgozat/diplomamunka, amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek, és akár a BA/BSc képzés, akár az azt követő MA/MSc képzés idején intézményi TDK-konferencián bemutatásra és ott OTDK delegálásra került, a 37. OTDK-ra benevezhető.

2.2. Részvételi kvóták (később kerülnek meghatározásra)

Orvostudományi osztatlan képzések:

 

Debreceni Egyetem

előadás

Pécsi Tudományegyetem

előadás

Semmelweis Egyetem

előadás

Szegedi Tudományegyetem

előadás

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

előadás

Állatorvostudományi Egyetem

előadás

 

Egészségtudományi kétciklusú képzések:

 

Debreceni Egyetem

előadás

Miskolci Egyetem

előadás

Pécsi Tudományegyetem

előadás

Semmelweis Egyetem

előadás

Szegedi Tudományegyetem

előadás

Széchenyi István Egyetem

előadás

Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kar

előadás

 

Határon túli jelentkezők kvótája:

előadás

2.3. A rezümé (összefoglaló) tartalmi és formai követelményei

A nevezés során feltöltendő rezümé (összefoglaló) tartalmi és formai követelményeit a Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza.

 

3. Tagozatok/témakörök

3.1. Tervezett tagozatok/témakörök

Elméleti orvostudományok

Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia

Biofizika

Bioinformatika, számítógépes modellezés

Biokémia

Elektrofiziológia

Élettan, kórélettan

Farmakológia

Funkcionális molekuláris és celluláris képalkotás

Genetika, genomika

Kísérletes immunológia, mikrobiológia

Kísérletes onkológia, jelátvitel

Molekuláris biológia

Patológia, hisztológia, igazságügyi orvostan

Sejtbiológia, sejtélettan

 

Klinikai orvostudományok

 

Konzervatív orvostudományok

Endokrinológia, nefrológia, gasztroenterológia

Gyermekgyógyászat, infektológia, pulmonológia

Kardiovaszkuláris medicina (kardiológia, szívsebészet)

Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina

Klinikai immunológia, reumatológia, bőrgyógyászat

Laboratóriumi medicina, klinikai mikrobiológia

Neurológia, neurovaszkuláris medicina, pszichiátria

Onkológia, sugárterápia, hematológia-hemosztazeológia

 

Operatív orvostudományok

Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás

Fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet, urológia, szülészet-nőgyógyászat

Kísérletes sebészet, kísérletes aneszteziológia

Mellkasi- hasi- és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet

Traumatológia, ortopédia, idegsebészet

 

Gyógyszertudományok

Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet

Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia

Gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás

 

Fogorvostudományok

 

Egészségtudományok

Ápolástudomány

Egészségpszichológia, egészségfejlesztés

Egészségügyi szervezés és menedzsment, egészségbiztosítás, egészségpolitika, egészségügyi informatika

Fizioterápia és rehabilitáció

Megelőző orvostan és népegészségtan, epidemiológia

Orvosi laboratóriumi diagnosztika, és diagnosztikai képalkotás

Sürgősségi ellátások

Szülésznő és védőnő

Táplálkozástudomány (dietetika és élelmiszer-tudomány)

A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni. A szervezők ettől függetlenül fenntartják a jogot egy másik tagozatba való átsorolásra.

3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza. Az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottsága a beérkezett nevezések témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerzők a nevezés során megjelöltek. Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 dolgozat beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 dolgozatból legalább 5 bemutatásra kerül az OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat a Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottsága hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2025. március 24-ig.

 

4. A jelentkezés módja

4.1. A hallgatói nevezés lépései

Nevezési időszak: 2024. október 15. – 2025. február 19. 16.00 óra (CET)

A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

    • A nevezéshez kapcsolódó adatok kitöltése.
    • A rezümé feltöltése.
    • Az adatok kitöltését és a rezümé felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
    • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd sajátkezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
    • A hallgató(k) által sajátkezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

VAGY 

b)     a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt (2025. február 19. 16.00 óra, CET) követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

 

5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 37. OTDK-hoz kapcsolódóan

5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 37. OTDK központi felhívása 2. számú mellékletének 5. pontja szerint.

5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

A)  A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra.).

B)  Az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióba benevezett pályamunkák (előadások) és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak sajátkezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerben, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerben.

A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

VAGY 

b)     a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2025. február 24. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

A Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 

6. A nevezési és a részvételi díj

A 37. OTDK nevezési és részvételi díjairól a támogatások rendelkezésre állásának függvényében a későbbiekben születik döntés.

 

 

 

7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és zsűri különdíjak

Az OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a bemutatott pályamunkák szekció szinten legfeljebb harmada részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, annak figyelembevételével, hogy szakmai tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat első helyezést. A szekció főzsűrik a pályaművek közül azokat, amelyek helyezést nem érnek el, de a tagozati zsűrik szakmai értékeik alapján elismerésre érdemesnek találják, és az értékelés alapján közvetlenül a helyezett pályamunkák után következnek, a zsűri különdíjával ismerhetik el. A helyezett és a zsűri különdíjában részesülő pályamunkák szerzői valamennyien megkapják a helyezésért vagy a zsűri különdíjáért járó oklevelet.

 

A helyezett és a zsűri különdíjával elismert pályamunkák száma szekció szinten összesen nem haladhatja meg a szekcióban bemutatott pályamunkák számának 50%-át. A díjak további szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 

 

8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák előadó (első) szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Részletek a 37. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

 

Budapest, 2024. április 9.

 

 

 

Dr. Mátyus László

Dr. Pintér Erika

egyetemi tanár

egyetemi tanár

az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottságának elnöke

a 37. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

 

 

Melléklet:

1. számú melléklet

Az Orvos- és Egészségtudományi Szekció felhívása letölthető formátumban