Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

  A rendezvény szervezője:

  Pécsi Tudományegyetem
  Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar  

  Cím:

  7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

  Telefon:

  +36 (72) 503-600

  Honlap:

  www.btk.pte.hu

  A Szekció honlapjának címe: https://otdk.pte.hu/pepak-szekcio
  A Szekció e-mail címe: otdk2023.ppak@pte.hu
  A rendezvény időpontja: 2023. április 11-13. 

  Ügyvezető elnök:

  Prof. Dr. Péley Bernadette

   

  egyetemi tanár

   

  Telefon: +36 (30) 176-6180

   

  E-mail: peley.bernadette@pte.hu

  Ügyvezető társelnök:

  Dr. Teleki Szidalisz Ágnes

   

  egyetemi adjunktus

   

  Telefon: +36 (30) 121-2899

   

  E-mail: teleki.szidalisz@pte.hu

  Ügyvezető titkár:

  Dr. Bandi Szabolcs Ajtony

   

  egyetemi tanársegéd

   

  Telefon: +36 (30) 264-6568

   

  E-mail: bandi.szabolcs@pte.hu

  Hallgatói képviselő:

  Molnár Gabriella

   

  egyetemi hallgató

   

  E-mail: molnar23mg@gmail.com

  Helyettes hallgatói képviselő:

  Lázár Anetta

   

  egyetemi hallgató

   

  E-mail: lazar.anetta@gmail.com

  Alszekció elnökök:

  Pedagógia:

  Dr. Dezső Renáta Anna

   

  egyetemi adjunktus

   

  E-mail: dezso.renata@pte.hu

  Pszichológia:

  Dr. Zsidó András Norbert

   

  egyetemi adjunktus

   

  E-mail: zsido.andras@pte.hu

  Andragógia:

  Dr. habil. Németh Balázs

   

  egyetemi docens

   

  E-mail: nemeth.balazs@pte.hu

  Könyvtártudomány:

  Dr. habil. Varga Katalin

   

  egyetemi docens

   

  E-mail: varga.katalin3@pte.hu

  Az ügyvezetés alszekciókhoz kötődő koordinátorai:

  Pedagógia:

  Maisch Patrícia

   

  egyetemi tanársegéd

   

  E-mail: maisch.patricia@pte.hu

  Pszichológia:

  Dr. Bandi Szabolcs Ajtony

   

  egyetemi tanársegéd

   

  E-mail: bandi.szabolcs@pte.hu

  Andragógia:

  Dr. habil. Bajusz Klára

   

  egyetemi docens

   

  E-mail: bajusz.klara@pte.hu

  Könyvtártudomány:

  Dr. Egervári Dóra

   

  egyetemi adjunktus

   

  E-mail: egervari.dora@pte.hu

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, az OTDT Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kara ezúton meghirdeti a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

  A 36. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 36. OTDK központi felhívása, valamint az OTDT Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottságának jelen felhívása tartalmazza.

 • 2. Részvételi feltételek

  2.1. Részvételre jogosultak köre

  A 36. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 36. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 36. OTDK-n. Ennek részleteit a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza.

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 36. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket, és a 36. OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 36. OTDK központi felhívása tartalmaz.

  2.2. Pályamunkákkal kapcsolatos követelmények és az értékelés

  A Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza:

  • A pályamunkák és a rezümék tartalmi és formai követelményeit
  • Az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait
  • A pályamunka és az előadás értékelésének szempontjait
 • 3. Tagozatok/témakörök

  3.1. Tervezett tagozatok/témakörök

  1. A PEDAGÓGIAI ALSZEKCIÓBA a neveléselméleti, nevelésfilozófiai, oktatáselméleti (didaktika), nevelés- és iskolatörténeti, összehasonlító pedagógiai, szociálpedagógiai, gyermekvédelmi, köz- és felsőoktatás-politikai, oktatás-gazdaságtani, oktatásjogi, oktatásigazgatási és nevelésszociológiai kutatásokat feldolgozó dolgozatokat várjuk, valamint a tágabb értelemben vett, interdiszciplináris kapcsolatrendszerében értelmezhető gyógypedagógia elméleti és történeti témaköreit tárgyaló pályamunkákat.

  Nem tartoznak a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióba a döntően szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai), illetve oktatástechnológiai (oktatástechnikai) indíttatású és tartalmú pályamunkák, amelyekkel a 36. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójába lehet nevezni.

  1. A PSZICHOLÓGIAI ALSZEKCIÓBA az általános lélektan, fejlődéslélektan, pedagógiai pszichológia, szociálpszichológia, személyiségpszichológia, klinikai- és egészségpszichológia, sportpszichológia és egyéb alkalmazott pszichológia témákból várunk dolgozatokat.
  1. AZ ANDRAGÓGIAI ALSZEKCIÓBA az alábbi témájú dolgozatokat várjuk: az andragógia pedagógiai és pszichológiai kérdései, felnőttképzés, felnőttoktatás, felnőtt nevelés, közművelődés, élethosszig tartó tanulás, művelődésszociológia, közösségszervezés, esztétikai tudatformálás és nevelés, vezetéselmélet és intézményrendszer, emberierőforrás-tanácsadó, kulturális mediátor, kulturális turizmus, múzeumi mediáció, művelődéselmélet, művelődéspolitika, kommunikációelmélet (kivéve a kifejezetten matematikai, ismeretelméleti, szociológiai munkákat) művelődéstörténet (kivéve a nyelvészeti, néprajzi, vallásfilozófiai, tudománytörténeti, zenei dolgozatokat).
  1. A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ALSZEKCIÓBA az alábbi témájú dolgozatokat várjuk: könyv-, könyvtár- és nyomdászattörténet, sajtótörténet, a művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai, olvasáskutatás (olvasáspszichológia, olvasáspedagógia, olvasásszociológia), könyvtárpedagógia, a gyűjteményszervezés, formai és tartalmi feltárás, tájékoztató munka, könyvtári menedzsment, a könyvtár szociális funkciói. A könyvtár mint az élethosszig tartó tanulás egyik színtere. A könyvtárügy aktuális kérdései.

  A nevezés során a hallgatóknak be kell jelölniük, hogy a felkínált tagozatok közül melyik lenne számukra a legmegfelelőbb, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni, illetve mely tagozat(ok)ba tartják szintén befogadhatónak a pályamunkát.

  A végleges tagozatok kialakításának szabályai

  A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza. Az OTDT Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottsága a beérkezett pályamunkák témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerző(k) a nevezés során megjelöltek. Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 pályamunka beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 pályamunkából legalább 5 db bemutatásra kerül a 36. OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az 5 db-ot, az adott tagozat a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat – a jelentkezést megköszönve – a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes más szekciójába átirányítsa.

  A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az OTDT Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottsága hozza meg, amelyről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb a konferencia kezdetét megelőző két héttel.

 • 4. A jelentkezés módja

  4.1. A hallgatói nevezés lépései

  1. A pályamunkák előregisztrációja

  Az intézményi TDK-konferenciát követően a pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 36. OTDK központi felhívás 2. számú melléklet 4. pontjában jelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül. Azoknak a hallgatóknak, akik a 36. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot a pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig fel kell tölteni a pályamunkájukat az OTDT online rendszerbe.

  FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent automatikusan nevezést a 36. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban kell a következő pontban leírt lépésekkel.

  1. A nevezés

  Nevezési időszak: 2022. szeptember 15. – 2023. január 11. (szerda) 16.00 óra (CET)

  A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

  • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  • A magyar nyelvű rezümé feltöltése. Amennyiben a pályamunka szerzői nem magyar anyanyelvűek, a rezümét angolul is feltölthetik. Ha a szerzők legalább 50 %-a magyar anyanyelvű, akkor a rezümét magyar nyelven kell feltölteni.
  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan az abszolutóriumot, azt kell jelölni, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek) beszerzése a 4.2. pontban leírtak szerint, továbbá a dokumentum szkennelése és feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe.
  • Az adatok kitöltését, a rezümé és az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum – amennyiben szükséges – felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd saját kezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
  • A hallgató(k) által saját kezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.
  1. A TDT-elnöknek átadandó dokumentum

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, saját kezű aláírással ellátott, 1 db papír alapú példányát (pályamunkánként egy példány!) az intézményi/kari TDT-elnök részére át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt – 2023. január 11. (szerda) 16.00 óra (CET) – követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

  4.2. Abszolutóriumot szerzett hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 36. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatónak a nevezés során az OTDT online rendszerben nyilatkozni kell abszolutóriuma megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan az abszolutóriumot, azt kell jelölni, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatóknak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni PDF formátumban az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 36. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 36. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadáskor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

  A BA, BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK- konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat/diplomamunka – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletben foglalt követelményeknek – a 36. OTDK-ra benevezhető.

  Az MA/MSc/osztatlan képzésben megírt szakdolgozatok/diplomamunkák nevezési feltételeit a 36. OTDK központi felhívás 2. számú melléklete szabályozza.

 • 5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 36. OTDK-hoz kapcsolódóan

  5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

  Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 36. OTDK központi felhívása 2. számú mellékletének 3. pontja szerint.

  5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

  A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra.)

  A Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióban benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe.

  A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként 1 db nevezési lap!). Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat a TDT-elnöknek nem kell összegyűjteni és tárolni.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátuma fogadható el.

  Az intézményi/kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2023. január 16. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

  A Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül. Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 • 6. A nevezési és a részvételi díj

  A nevezési és részvételi díjról a rendelkezésre álló források függvényében a későbbiekben születik döntés.

 • 7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

  A 36. OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy I. helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. A különdíjjal és minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A szakmai elismerés további szabályozását a 36. OTDK központi felhívásának 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Ennek részletei a 36. OTDK központi felhívásának 5 számú mellékletében olvashatók.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

Budapest, 2022. március 30.

Dr. Gáspár Mihály

Dr. Péley Bernadette

főiskolai tanár

egyetemi tanár

az OTDT Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottságának

elnöke

a 36. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai,

Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

Melléklet:

1. számú melléklet

A Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció felhívása letölthető formátumban