Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció

 

 

1. Általános információk, rendezők

 

A rendezvény szervezője:

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Honlap: www.ppk.elte.hu

Pedagógiai és Pszichológiai Intézet – Szombathely

Cím: 9700, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

 

A Szekció honlapjának címe: otdk2025.ppk.elte.hu

 

A Szekció email címe: otdk2025@ppk.elte.hu

 

A rendezvény időpontja: 2025. április 22–24.

 

 

Ügyvezető elnök:                        Prof. Dr. Zsolnai Anikó

                                                    egyetemi tanár

                                                    E-mail: dekan@ppk.elte.hu

 

Ügyvezető társelnök:                  Dr. Pachner Orsolya

                                                    egyetemi adjunktus

                                                    Telefon: +36209888870

                                                    E-mail: pachner.orsolya@ppk.elte.hu

 

Ügyvezető titkár:                         Simon Adél Csenge

                                                    egyetemi tanársegéd

                                                    E-mail: simon.adel.csenge@ppk.elte.hu

 

Hallgatói képviselő:                     Bede Melinda

                                                    E-mail: bedemeli@student.elte.hu

 

Helyettes hallgatói képviselő:     Tóth Laura Luca

                                                    E-mail: tothl00@student.elte.hu

 

Pedagógiai alszekció

Alszekció elnök:                          Langerné Dr. Buchwald Judit

                                                    habilitált egyetemi docens

                                                    E-mail: buchwald.judit@ppk.elte.hu

 

Koordinátor:                                Dr. Velics Gabriella

                                                    egyetemi docens

                                                    E-mail: velics.gabriella@ppk.elte.hu

 

Pszichológia alszekció

Alszekció elnök:                          Pergelné Dr. Remete Eszter

                                                    egyetemi adjunktus

                                                    E-mail: pergelne.remete.eszter@ppk.elte.hu

 

Koordinátor:                                Simon Adél Csenge

                                                    egyetemi tanársegéd

                                                    E-mail: simon.adel.csenge@ppk.elte.hu

 

Andragógia alszekció

Alszekció elnök:                          Kispálné Dr. Horváth Mária

                                                    SRPSZK főigazgató, pedagógiai szakértő

                                                    E-mail: kispalne.horvath.maria@srpszkk.elte.hu

 

Koordinátor:                                Dr. Vincze Szilvia

                                                    egyetemi docens

                                                    E-mail: vincze.szilvia@ppk.elte.hu

 

Könyvtártudomány alszekció

Alszekció elnök:                          Prof. Dr. Kiszl Péter

                                                    egyetemi tanár

                                                    E-mail: kiszl.peter@btk.elte.hu

 

Koordinátor:                                Dr. Senkei-Kis Zoltán

                                                    egyetemi adjunktus

                                                    E-mail: senkei-kis.zoltan@btk.elte.hu

 

Szakmai bizottság elnöke:          Dr. Veres-Székely Anna

                                                    egyetemi tanár

                                                    E-mail: szekely.anna@ppk.elte.hu

 

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az OTDT Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara ezúton meghirdeti a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

A 37. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 37. OTDK központi felhívása, valamint az OTDT Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottságának jelen felhívása tartalmazza.

 

2. Részvételi feltételek

 

2.1. Részvételre jogosultak köre

A 37. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 37. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

A külhoni egyetemek és főiskolák önképzőkörösei a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 37. OTDK-n. Ennek részleteit a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza.

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 37. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) bemutatják kutatási eredményeiket, és a 37. OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 37. OTDK központi felhívása tartalmaz.

A BA, BSc képzés során folyamatos TDK-munka keretében keletkezett szakdolgozat/diplomamunka, amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek, és akár a BA/BSc képzés, akár az azt követő MA/MSc képzés idején intézményi TDK-konferencián bemutatásra és ott OTDK delegálásra került, a 37. OTDK-ra benevezhető.

 

2.2. Pályamunkákkal kapcsolatos követelmények és az értékelés

A Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza:

-        A pályamunkák és a rezümék tartalmi és formai követelményeit

-        Az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait

-        A pályamunka és az előadás értékelésének szempontjait

 

3. Tagozatok/témakörök

 

3.1. Tervezett tagozatok/témakörök

A. A PEDAGÓGIAI ALSZEKCIÓBA a neveléselméleti, nevelésfilozófiai, oktatáselméleti (didaktika), nevelés- és iskolatörténeti, összehasonlító pedagógiai, szociálpedagógiai, gyermekvédelmi, köz- és felsőoktatás-politikai, oktatás-gazdaságtani, oktatásjogi, oktatásigazgatási és nevelésszociológiai kutatásokat feldolgozó dolgozatokat várjuk, valamint a tágabb értelemben vett, interdiszciplináris kapcsolatrendszerében értelmezhető gyógypedagógia elméleti és történeti témaköreit tárgyaló pályamunkákat.

Nem tartoznak a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióba a döntően szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai), illetve oktatástechnológiai (oktatástechnikai) indíttatású és tartalmú pályamunkák, amelyekkel a 37. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójába lehet nevezni.

 

B. A PSZICHOLÓGIAI ALSZEKCIÓBA az általános lélektan, fejlődéslélektan, pedagógiai pszichológia, szociálpszichológia, személyiségpszichológia, klinikai pszichológia, egészségpszichológia, sportpszichológia, munka- és szervezet pszichológia és egyéb alkalmazott pszichológia témákból várunk dolgozatokat.

 

C. AZ ANDRAGÓGIAI ALSZEKCIÓBA az alábbi témájú dolgozatokat várjuk: az andragógia pedagógiai és pszichológiai kérdései, felnőttképzés, felnőttoktatás, felnőttnevelés, közművelődés, élethosszig tartó tanulás, művelődésszociológia, közösségszervezés, esztétikai tudatformálás és nevelés, vezetéselmélet és intézményrendszer, emberierőforrás-tanácsadó, kulturális mediátor, kulturális turizmus, múzeumi mediáció, művelődéselmélet, művelődéspolitika, kommunikációelmélet (kivéve a kifejezetten matematikai, ismeretelméleti, szociológiai munkákat), művelődéstörténet (kivéve a nyelvészeti, néprajzi, vallásfilozófiai, tudománytörténeti, zenei dolgozatokat).

 

D. A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ALSZEKCIÓBA az alábbi témájú dolgozatokat várjuk: könyv-, könyvtár- és nyomdászattörténet, sajtótörténet, a művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai, olvasáskutatás (olvasáspszichológia, olvasáspedagógia, olvasásszociológia), könyvtárpedagógia, a gyűjteményszervezés, formai és tartalmi feltárás, tájékoztató munka, könyvtári menedzsment, a könyvtár szociális funkciói. A könyvtár mint az élethosszig tartó tanulás egyik színtere. A könyvtárügy aktuális kérdései.

A nevezés során a hallgatóknak be kell jelölniük, hogy a felkínált tagozatok közül melyik lenne számukra a legmegfelelőbb, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni, illetve mely tagozat(ok)ba tartják szintén befogadhatónak a pályamunkát.

 

3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza. Az OTDT Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottsága a beérkezett pályamunkák témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerző(k) a nevezés során megjelöltek. Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 pályamunka beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 pályamunkából legalább 5 db bemutatásra kerül a 37. OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az 5 db-ot, az adott tagozat a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat – a jelentkezést megköszönve – a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes más szekciójába átirányítsa.

A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az OTDT Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottsága hozza meg, amelyről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb két héttel a konferencia kezdetét megelőzően.

 

4. A jelentkezés módja

 

4.1. A hallgatói nevezés lépései

4.1.1. A pályamunkák előregisztrációja

Az intézményi TDK-konferenciát követően a pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 37. OTDK központi felhívás 2. számú melléklet 4. pontjában jelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül. Azoknak a hallgatóknak, akik a 37. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot a pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig fel kell tölteni a pályamunkájukat az OTDT online rendszerbe.

FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent automatikusan nevezést a 37. OTDK-ra.

Nevezni a nevezési időszakban kell, a következő pontban leírt lépésekkel.

 

4.1.2. A nevezés

Nevezési időszak: 2024. október 15. – 2025. január 08. (szerda) 16.00 óra (CET)

 

A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

· A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.

· A magyar nyelvű rezümé feltöltése. Amennyiben a pályamunka szerzői nem magyar anyanyelvűek, a rezümét angolul is feltölthetik. Ha a szerzők legalább 50 %-a magyar anyanyelvű, akkor a rezümét magyar nyelven kell feltölteni.

· Az adatok kitöltését és a rezümé felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.

· A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd saját kezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.

· A hallgató(k) által saját kezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

 

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

 

a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

VAGY

 

b)     a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

 

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt – 2025. január 08. (szerda) 16.00 óra (CET) – követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

 

5. Az intézményi TDT-elnök feladatai a 37. OTDK-hoz kapcsolódóan

 

5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 37. OTDK központi felhívás 2. számú melléklete szerint.

 

5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

A)  A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra.)

 

B)  A Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióban benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerben, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, elektronikus aláírással kell ellátni, majd feltölteni az OTDT online rendszerbe.

 

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

 

a)  az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

VAGY

 

b)     a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

 

Az intézményi/kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2025. január 13. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

A Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül. Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 

6. A nevezési és a részvételi díj

A 37. OTDK nevezési és részvételi díjairól a támogatások rendelkezésre állásának függvényében a későbbiekben születik döntés.

 

7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

Az OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a bemutatott pályamunkák szekció szinten legfeljebb harmada részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, annak figyelembevételével, hogy szakmai tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat első helyezést. A szekció főzsűrik a pályaművek közül azokat, amelyek helyezést nem érnek el, de a tagozati zsűrik szakmai értékeik alapján elismerésre érdemesnek találják, és az értékelés alapján közvetlenül a helyezett pályamunkák után következnek, a zsűri különdíjával ismerhetik el. A helyezett és a zsűri különdíjában részesülő pályamunkák szerzői valamennyien megkapják a helyezésért vagy a zsűri különdíjáért járó oklevelet.

A helyezett és a zsűri különdíjával elismert pályamunkák száma szekció szinten összesen nem haladhatja meg a szekcióban bemutatott pályamunkák számának 50%-át. A díjak további szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 

8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Ennek részletei a 37. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

 

Budapest, 2024. április 9.

 

 

Dr. Veres-Székely Anna

Dr. Zsolnai Anikó

egyetemi tanár

egyetemi tanár 

OTDT Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottságának elnöke

a 37. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

 

Melléklet:

1. számú melléklet

A Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció felhívása letölthető formátumban