Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció

 

 

1. Általános információk, rendezők

 

A rendezvény szervezője:

Károli Gáspár Református Egyetem
Pedagógiai Kar

 

Cím:

2750 Nagykőrös, Hősök tere. 5.

Telefon:

+36 53 350 885

Honlap:

https://pk.kre.hu/

 

A Szekció honlapjának címe: https://pk.kre.hu/otdk2025ttt/

 

A Szekció e-mail-címe: pk.otdk2025ttt@kre.hu

 

A rendezvény időpontja: 2025. április 14–16.

 

Ügyvezető elnök:

Prof. Dr. Pap Ferenc

 

egyetemi tanár, dékán, tanszékvezető

 

Telefon: +36-53-350-885

 

E-mail:  pk.dekan@kre.hu

 

Ügyvezető társelnök:

Dr. Tóth Etelka

 

főiskolai tanár, dékánhelyettes, tanszékvezető

 

Telefon: +36-70-257-38-72

 

E-mail:  toth.etelka@kre.hu

 

Ügyvezető titkár:

Kovács Tibor

 

egyetemi tanársegéd

 

Telefon: +36-30-586-79-96

 

E-mail: kovacs.tibor@kre.hu

 

Ügyvezető titkár:

Dr. Bárdos Dóra

 

dékáni és dékánhelyettesi asszisztens

 

Telefon: +36-30-258-07-61

 

E-mail: bardos.dora@kre.hu

 

Hallgatói képviselő:

Varga Orsolya

 

E-mail:  X044C3@kre.hu

 

Helyettes hallgatói képviselő:

Zsohár Kata

 

E-mail: GIOG44@kre.hu

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az OTDT a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar ezúton meghirdeti a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióját.

 

A Szekcióban való részvétel és nevezés feltételeit a 37. OTDK központi felhívása, valamint az OTDT Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottságának jelen felhívása tartalmazza.

 

2. Részvételi feltételek

 

2.1. Részvételre jogosultak köre

 

A 37. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 37. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

 

Amennyiben a pályamunka többszerzős, az csak abban az esetben mutatható be, ha annak minden szerzője benevezett a 37. OTDK-ra, továbbá minden szerzője részt vesz a prezentáció bemutatásában (ettől a Szakmai Bizottság egyedi engedélyével el lehet térni).

 

FIGYELEM! A Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióba egy szerző a 37. OTDK-ra maximum 2 db pályamunkával nevezhet.

 

A külhoni egyetemek és főiskolák önképzőkörösei a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 37. OTDK-n. Ennek részleteit a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza.

 

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 37. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) bemutatják kutatási eredményeiket, és a 37. OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza.

 

A BA, BSc képzés során folyamatos TDK-munka keretében keletkezett szakdolgozat/diplomamunka, amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek, és akár a BA/BSc képzés, akár az azt követő MA/MSc képzés idején intézményi TDK-konferencián bemutatásra és ott OTDK delegálásra került, a 37. OTDK-ra benevezhető.

 

2.2. A pályamunkákkal kapcsolatos követelmények és az értékelés

 

A Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza:

        a pályamunkák és a rezümék tartalmi és formai követelményeit,

        az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait,

        a pályamunka és az előadás értékelésének szempontjait.

 

3. Tagozatok/témakörök

 

3.1. Tervezett tagozatok/témakörök

 

1.     Az alternatív nevelési és oktatási programok, módszerek

2.     Digitális lehetőségek, mesterséges intelligencia a tantárgy-pedagógiákban

3.     Dráma- és színjátszás-tantárgypedagógia

4.     Fenntarthatóságra nevelés, környezeti nevelés 

5.     Gyógypedagógia és a sajátos nevelési igényűek tanításának módszertana

6.     A hittan és etika tanításának módszertana

7.     Humán- és társadalomtudományok tantárgy-pedagógiája

8.     Idegen nyelvek tantárgy-pedagógiája (benne: a magyar mint idegen nyelv is)

9.     A digitális kultúra tantárgy-pedagógiája

10.  Az irodalom tantárgy-pedagógiája

11.  Az iskolán kívüli nevelés módszertana (múzeum, könyvtár, levéltár stb.) 

12.  A játék és szabadidő-szervezés módszertana

13.   A kisebbségi/nemzetiségi nyelvek és kultúrák tantárgy-pedagógiája

14.  A kisgyermekkori – bölcsődei és óvodai – tanulás és tanulástámogatás

15.  A kisiskolások tanulásának és tanításának módszertana

16.  A kommunikáció és média tantárgy-pedagógiája

17.  A magyar mint anyanyelv tantárgy-pedagógiája 

18.  A matematikatanítás módszertana

19.  Művészeti tárgyak tantárgy-pedagógiája

20.  A szakképzés tantárgy-pedagógiája

21.  Sport, rekreáció, testnevelés módszertana

22.  A tananyagfejlesztés elmélete és gyakorlata a szaktárgytanításban

23.  Tantárgy-pedagógia hátrányos helyzetű környezetben

24.  Tanulás, tanulástámogatás a felsőoktatásban, felnőttképzésben

25.  A távoktatás, e-learning (blended, hibrid, online, MOOC) tantárgy-pedagógiája

26.  A technika és tervezés módszertana

27.  A tehetséggondozás módszertana

28.  A természettudományok tantárgy-pedagógiája

 

A nevezés során a hallgatónak jelölnie kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely további tagozat lehet még megfelelő, amelyben a pályamunkáját be kívánja mutatni.

 

3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

 

A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza. Az OTDT Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottsága a beérkezett pályamunkák témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerző(k) a nevezés során megjelölt(ek). A tagozatok kialakításakor több szakmai szempontot is figyelembe vesznek annak érdekében, hogy a szabályzatnak megfelelő tagozatokat lehessen felállítani. Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 pályamunka beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 pályamunkából legalább 5 db bemutatásra kerül a 37. OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az 5 db-ot, az adott tagozat a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat – a jelentkezést megköszönve – a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes más szekciójába átirányítsa.

 

A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról az OTDT Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottsága hozza meg a döntést, amelyről a hallgatók az OTDT online rendszeren keresztül kapnak tájékoztatást legkésőbb 2025. április 4-ig.

 

4. A jelentkezés módja

 

4.1. A hallgatói nevezés lépései

4.1.1. A pályamunkák előregisztrációja

 

Az intézményi TDK-konferenciát követően a pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 37. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 4. pontjában megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül. Azoknak a hallgatóknak, akik a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi/kari TDK-konferencián kapnak jogosultságot pályamunkájukkal a 37. OTDK-ra, legkésőbb 2025. január 29-ig (szerdáig) fel kell tölteni pályamunkájukat az OTDT online rendszerbe.

 

FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent automatikusan nevezést a 37. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban kell, a következő pontokban leírt lépésekkel.

 

4.1.2. A nevezés

 

Nevezési időszak: 2024. október 15. - 2025. január 29. (szerda) 16.00 óra (CET)

 

A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

        Az adatok kitöltése.

        A rezümé feltöltése.

        Az adatok kitöltését és a rezümé felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.

        A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd saját kezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.

        A hallgató(k) által saját kezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

 

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

 

a)     az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

 

VAGY

 

b)     a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

 

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt - 2025. január 29. (szerda) 16.00 óra (CET) - követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

 

5. Az intézményi TDT-elnök feladatai a 37. OTDK-hoz kapcsolódóan

 

5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

 

Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 37. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete szerint.

 

5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

 

A)    A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra.)

 

B)    A Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerbe.

 

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

 

a)  az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

 

VAGY

 

b)  a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

 

Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2025. február 3. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

A Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

 

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 

6. A nevezési és a részvételi díj

 

A 37. OTDK nevezési és részvételi díjairól a támogatások rendelkezésre állásának függvényében a későbbiekben születik döntés.

 

7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és zsűri különdíjak

Az OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a bemutatott pályamunkák szekció szinten legfeljebb harmada részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, annak figyelembevételével, hogy szakmai tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat első helyezést. A szekció főzsűrik a pályaművek közül azokat, amelyek helyezést nem érnek el, de a tagozati zsűrik szakmai értékeik alapján elismerésre érdemesnek találják, és az értékelés alapján közvetlenül a helyezett pályamunkák után következnek, a zsűri különdíjával ismerhetik el. A helyezett és a zsűri különdíjában részesülő pályamunkák szerzői valamennyien megkapják a helyezésért vagy a zsűri különdíjáért járó oklevelet.

A helyezett és a zsűri különdíjával elismert pályamunkák száma szekció szinten összesen nem haladhatja meg a szekcióban bemutatott pályamunkák számának 50%-át. A díjak további szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 

8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Ennek részletei a 37. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

 

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

 

Budapest, 2024. április 9.

 

 

 

 

Dr. Kaposi József

Prof. Dr. Pap Ferenc

egyetemi docens

egyetemi tanár

az OTDT Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottságának elnöke

a 37. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójának

ügyvezető elnöke

 

Melléklet:

1. számú melléklet

Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció felhívása letölthető formátumban