Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

  A rendezvény szervezője:

  Pécsi Tudományegyetem
  Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

  Cím:

  7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

  Telefon:

  06 (74) 528-300

  Honlap:

  https://kpvk.pte.hu/

  A szekció honlapjának címe: https://otdk.pte.hu/ttt-szekcio
  A szekció e-mail-címe: kpvk.otdk@pte.hu
  A rendezvény időpontja: 2023. április 25-27.

  Ügyvezető elnök:

  Dr. Szécsi Gábor

   

  egyetemi tanár, dékán

   

  Telefon: 06 (74) 528-300 / 1132

  Mobil: 06 (30) 915-9915

   

  E-mail: szecsi.gabor@pte.hu

  Ügyvezető társelnök:

  Dr. Bús Imre

   

  főiskolai tanár, általános és tudományos dékánhelyettes

   

  Telefon: 06 (74) 528-300 / 1208

  Mobil: 06 (30) 310-8270

   

  E-mail: bus.imre@pte.hu

  Ügyvezető titkár:

  Dr. K. Farkas Claudia

   

  egyetemi docens

   

  Telefon: 06 (72) 501-500 / 22535

   

  E-mail: farkas.claudia@pte.hu

  Hallgatói képviselő:

  Kósa Edina

   

  egyetemi hallgató

   

  E-mail: kpvk.otdk@pte.hu

  Helyettes hallgatói képviselő:

  Laczikó Luca Sára

   

  egyetemi hallgató

   

  E-mail: kpvk.otdk@pte.hu

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottság, valamint a rendező Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara ezúton meghirdeti a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióját.

  A Szekcióban való részvétel és nevezés feltételeit a 36. OTDK központi felhívása, valamint az OTDT Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottságának jelen felhívása tartalmazza.

 • 2. Részvételi feltételek

  2.1. Részvételre jogosultak köre

  A 36. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 36. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

  FIGYELEM! A Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióba egy szerző a 36. OTDK-ra maximum 2 db pályamunkával nevezhet.

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 36. OTDK-n. Ennek részleteit a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza.

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 36. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket, és a 36. OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza.

  2.2. A pályamunkákkal kapcsolatos követelmények és az értékelés

  A Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza:

  • a pályamunkák és a rezümék tartalmi és formai követelményeit,
  • az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait,
  • a pályamunka és az előadás értékelésének szempontjait.
 • 3. Tagozatok/témakörök

  3.1. Tervezett tagozatok/témakörök

  1. Az alternatív nevelési és oktatási programok, módszerek
  2. Digitális lehetőségek a tantárgy-pedagógiákban
  3. Dráma- és színjátszás-tantárgypedagógia
  4. Fenntarthatóságra nevelés
  5. A hit és erkölcstan tanításának módszertana
  6. Humán- és társadalomtudományok tantárgy-pedagógiája
  7. Idegen nyelvek tantárgy-pedagógiája (benne: a magyar mint idegen nyelv is)
  8. Az informatika/digitális kultúra tantárgy-pedagógiája
  9. Az irodalom tantárgy-pedagógiája
  10. Az iskolán kívüli nevelés módszertana (múzeum, könyvtár, levéltár stb.)
  11. A játék és szabadidő-szervezés módszertana
  12. Sport, rekreáció, testnevelés módszertana
  13. A kisebbségi/nemzetiségi nyelvek és kultúrák tantárgy-pedagógiája
  14. A kisgyermekkori – bölcsődei és óvodai – tanulás és tanulástámogatás
  15. A kisiskolások tanulásának és tanításának módszertana
  16. A kommunikáció és média tantárgy-pedagógiája
  17. Környezeti nevelés
  18. A magyar mint anyanyelv tantárgy-pedagógiája
  19. A matematikatanítás módszertana
  20. Művészeti tárgyak tantárgy-pedagógiája
  21. Gyógypedagógia és a sajátos nevelési igényűek tanításának módszertana
  22. A szakképzés tantárgy-pedagógiája
  23. A tananyagfejlesztés elmélete és gyakorlata a szaktárgytanításban
  24. Tantárgyközi integrációs szemlélet
  25. Tantárgy-pedagógia hátrányos helyzetű környezetben
  26. Tanulás, tanulástámogatás a felsőoktatásban
  27. A tanulástámogatás és -oktatás módszertana a felnőttképzésben
  28. A távoktatás és a nyitott képzések tantárgy-pedagógiája
  29. A technikatanítás és életvitel módszertana
  30. A tehetséggondozás módszertana
  31. A természettudományok tantárgy-pedagógiája

  A nevezés során a hallgatónak jelölni kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely további tagozat lehet még megfelelő, amelyben a pályamunkáját be kívánja mutatni.

  3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

  A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza. Az OTDT Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottsága a beérkezett pályamunkák témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerző(k) a nevezés során megjelölt(ek). A tagozatok kialakításakor több szakmai szempontot is figyelembe vesznek annak érdekében, hogy a szabályzatnak megfelelő tagozatokat lehessen felállítani. Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 pályamunka beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 pályamunkából legalább 5 db bemutatásra kerül a 36. OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az 5 db-ot, az adott tagozat a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat – a jelentkezést megköszönve – a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes más szekciójába átirányítsa.

  A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról az OTDT Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottsága hozza meg a döntést, amelyről a hallgatók az OTDT online rendszern keresztül kapnak tájékoztatást legkésőbb 2023. április 4-ig.

 • 4. A jelentkezés módja

  4.1. A hallgatói nevezés lépései

  1. A pályamunkák előregisztrációja

  Az intézményi TDK-konferenciát követően a pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 36. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 4. pontjában megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül. Azoknak a hallgatóknak, akik a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi/kari TDK-konferencián kapnak jogosultságot pályamunkájukkal a 36. OTDK-ra, legkésőbb 2023. január 15-ig fel kell tölteni pályamunkájukat az OTDT online rendszerbe.

  FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent automatikusan nevezést a 36. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban kell a következő pontokban leírt lépésekkel.

   

  1. A nevezés

  Nevezési időszak: 2022. szeptember 15. – 2023. január 18. (szerda) 16.00 óra (CET)

  A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

  • Az adatok kitöltése.
  • A magyar nyelvű rezümé feltöltése.
  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatónak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése a 2. pontban leírtak szerint, továbbá a dokumentum szkennelése, és feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe.
  • Az adatok kitöltését, a rezümé és az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum – amennyiben szükséges – felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd saját kezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
  • A hallgató(k) által saját kezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

  1. a) az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY 

  1. b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt – 2023. január 18. (szerda) 16.00 óra CET) – követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

  1. A TDT-elnöknek átadandó dokumentum

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, saját kezű aláírással ellátott 1 db papír alapú példányát (pályamunkánként 1 példány!) az intézményi TDT-elnök részére át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

  4.2. Az abszolutóriumot szerzett/szerző hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 36. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatónak a nevezés során az OTDT online rendszerben nyilatkozni kell abszolutóriuma megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan az abszolutóriumot, azt kell jelölni, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatónak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni PDF formátumban az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 36. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 36. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadáskor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

  A BA, BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat/diplomamunka – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletben foglalt követelményeknek – a 36. OTDK-ra benevezhető.

  Az MA/MSc/osztatlan képzésben megírt szakdolgozatokkal/diplomamunkákkal tartalmilag azonos TDK-pályamunkák benevezése a 36. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójába lehetséges, amennyiben a kari TDK-konferencia időpontja megelőzi a szakdolgozat/diplomamunka végső leadásának időpontját.

 • 5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 36. OTDK-hoz kapcsolódóan

  5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

  Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 36. OTDK központi felhívása 2. számú mellékletének 3. pontja szerint.

  5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

  1. A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra.)
  2. A Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerbe.
  3. A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti, és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként 1 db nevezési lap!). Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell összegyűjtenie és tárolnia a TDT-elnöknek.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY 

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

  Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2023. január 23. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

  A Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

  Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 • 6. A nevezési és a részvételi díj

  A nevezési és részvételi díjról a rendelkezésre álló források függvényében a későbbiekben születik döntés.

 • 7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

  A 36. OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy I. helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. A különdíjjal és minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A szakmai elismerés további szabályozását a 36. OTDK központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Ennek részletei a 36. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

Budapest, 2022. március 30.

Dr. Kaposi József

Dr. Szécsi Gábor

egyetemi docens

egyetemi tanár

az OTDT Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottságának elnöke

a 36. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójának

ügyvezető elnöke

Melléklet:

1. számú melléklet

Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció felhívása letölthető formátumban