Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

  A rendezvény szervezője:

  Nyíregyházi Egyetem

   

  Cím:   4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B. 

  Telefon: 06 (42) 599-400 / 2104, 06 (42) 599-400 / 2320, 06 (42) 599-400 / 2361

  Honlap:www.nye.hu

   

  A szekció honlapjának címe: www.nye.hu/otdk2021

   

  A szekció e-mail-címe: otdk2021.ttt@nye.hu

   

  A rendezvény időpontja: 2021. április 20–22.

   

   

  Ügyvezető elnök:

  Dr. Minya Károly

   

  főiskolai tanár, oktatási rektorhelyettes

   

  Telefon: 06 (30) 239-6900

   

  E-mail: minya.karoly@nye.hu

   

  Ügyvezető társelnök:

  Kissné Dr. Rusvai Julianna

   

  főiskolai tanár

   

  Telefon: 06 (30) 566-5411

   

  E-mail: rusvai.julianna@nye.hu

   

  Ügyvezető titkár:

  Dobróné Dr. Tóth Márta

   

  főiskolai docens

   

  Telefon: 06 (30) 365-7590

   

  E-mail: toth.marta@nye.hu

   

  Hallgatói képviselő:

  Vizer András

   

  egyetemi hallgató

   

  Telefon: 06 (20) 292-3371

   

  E-mail: andras.vizer.nye@gmail.com

   

  Helyettes hallgatói képviselő:

  Drágár Nikolett

   

  egyetemi hallgató

   

  Telefon: 06 (20) 325-2520

   

  E-mail: dragar.nikolett02@gmail.com

   

   

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottság,valamint a rendező Nyíregyházi Egyetem ezúton meghirdeti a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

  A 35. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 35. OTDK központi felhívása, valamint az OTDT Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottságának jelen felhívása tartalmazza.

   

 • 2. Részvételi feltételek

   

  2.1. Részvételre jogosultak köre

   

  A 35. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 35. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

   

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 35. OTDK-n. Ennek részleteit a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza.

   

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 35. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket, és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza.

   

  2.2. A pályamunkákkal kapcsolatos követelmények és az értékelés

   

  Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza:

  • a pályamunkák és a rezümék tartalmi és formai követelményeit, az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait,
  • a pályamunka és az előadás értékelésének szempontjait.
 • 3. Tagozatok/témakörök

  3.1. Tervezett tagozatok/témakörök

   

  • Az alternatív nevelési és oktatási programok, módszerek
  • Digitális lehetőségek a tantárgy-pedagógiákban
  • Dráma- és színjátszás-tantárgypedagógia
  • Fenntarthatóságra nevelés
  • A hit és erkölcstan tanításának módszertana
  • Humán- és társadalomtudományok tantárgy-pedagógiája
  • Idegen nyelvek tantárgy-pedagógiája (benne: a magyar mint idegen nyelv is)
  • Az informatika tantárgy-pedagógiája
  • Az irodalom tantárgy-pedagógiája
  • Az iskolán kívüli nevelés módszertana (múzeum, könyvtár, levéltár stb.)
  • A játék és szabadidő-szervezés módszertana
  • A kisebbségi/nemzetiségi nyelvek és kultúrák tantárgy-pedagógiája
  • A kisgyermekkori – bölcsődei és óvodai – tanulás és tanulástámogatás
  • A kisiskolások tanulásának és tanításának módszertana
  • A kommunikáció és média tantárgy-pedagógiája
  • Környezeti nevelés
  • A magyar mint anyanyelv tantárgy-pedagógiája
  • A matematikatanítás módszertana
  • Művészeti tárgyak tantárgy-pedagógiája
  • A sajátos nevelési igényűek tanításának módszertana
  • A szakképzés tantárgy-pedagógiája
  • A tananyagfejlesztés elmélete és gyakorlata a szaktárgytanításban
  • Tantárgyközi integrációs szemlélet
  • Tantárgy-pedagógia hátrányos helyzetű környezetben
  • Tanulás, tanulástámogatás a felsőoktatásban
  • A tanulástámogatás és -oktatás módszertana a felnőttképzésben
  • A távoktatás és a nyitott képzések tantárgy-pedagógiája
  • A technikatanítás és életvitel módszertana
  • A tehetséggondozás módszertana
  • A természettudományok tantárgy-pedagógiája

   

  A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb számukra, illetve mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni.

   

  3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

   

  A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza. Az OTDT Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottsága a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki (így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerzők a nevezés során megjelöltek). A tagozatok kialakításakor több szakmai szempontot is figyelembe veszünk annak érdekében, hogy a szabályzatnak megfelelő tagozatokat lehessen felállítani. Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 dolgozat beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 dolgozatból legalább 5 bemutatásra kerül az OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat a Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

   

  A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról az OTDT Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottsága hozza meg a döntést, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2021. április 1-ig.

 • 4. A jelentkezés módja

  4.1. A hallgatói nevezés lépései

   

  FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent nevezést az OTDK-ra, nevezni a nevezési időszakban kell, a következő pontokban leírt lépésekkel.

   

  • A pályamunkák előregisztrációja

   

  Az intézményi TDK-konferenciát követően a pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 35. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 4. pontban megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül. Azok a hallgatók, akik a nevezési határidőt (2021. január 11.) megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot pályamunkájukkal, legkésőbb 2021. január 11-ig kell, hogy feltöltsék dolgozatukat az online rendszerbe.

  • A nevezés

   

  Nevezési időszak: 2020. október 28. – 2021. január 11. (hétfő) 23:59 óra (CET)

   

  A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

  • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  • A magyar nyelvű rezümé feltöltése. 
  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése a 4.2. pontban leírtak szerint, továbbá a dokumentum scennelése, és feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe.
  • Az adatok kitöltését, a rezümé és az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum – amennyiben szükséges – felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd sajátkezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
  • A hallgató(k) által sajátkezű aláírással ellátott nevezési lap scennelése, feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.
   •  

   A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

    a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

    

   VAGY 

   b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum scennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

     

   3. A TDT-elnöknek átadandó dokumentum

    A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, sajátkezű aláírással ellátott egy papír alapú példányát (pályamunkánként egy példány!) az intézményi TDT-elnök részére át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

  4.2. Az abszolutóriumot szerzett szerző hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 35. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatóknak a nevezés során az OTDT online rendszerében nyilatkozniuk kell abszolutóriumuk megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan abszolutóriumukat, azt kell jelölniük, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). A 2020 márciusa és 2021 januárja között jogosultságot szerző hallgatóknak az abszolutórium dátumához az OTDT online rendszerben a nevezés napját kell megadniuk. Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatóknak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni (PDF formátumban) az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 35. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 35. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadásakor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

   

  BA, BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 35. OTDK-ra benevezhető.

   

  Az MA/MSc/osztatlan képzésben megírt szakdolgozatokkal/diplomamunkákkal tartalmilag azonos TDK-dolgozatok benevezése a 35. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójába lehetséges, amennyiben a kari TDK-konferencia időpontja megelőzi a szakdolgozat/diplomamunka végső leadásának időpontját.

   

 • 5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 35. OTDK-hoz kapcsolódóan

  5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

   

  Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 35. OTDK központi felhívása 2. számú mellékletének 5. pontja szerint.

   

  5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

   

  • A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra.)

  • A Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak sajátkezű aláírása, scennelése, majd feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerben, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, ésennek elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerben.

  • A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti, és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként egy nevezési lap!).

    

    

   A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

    

   a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

   VAGY 

   b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

    

   Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2021. január 14. (csütörtök) 23.59 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

   A Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

    

   Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

   

 • 6. A nevezési és a részvételi díj

  A konferencia lebonyolítása a tudománypolitikáért felelős minisztérium támogatásával valósul meg, nevezési és részvételi díjat nem kell fizetni. A Szekcióban kizárólag akkor kérhető részvételi díj, ha a várhatóan bemutatandó pályamunkák száma 2021 februárjában a 2020 februárjában előzetesen bemutatásra tervezett pályamunkák számát több mint 20%-kal meghaladja, és az OTDT Vezetői Értekezlete a részvételi díj igényét és annak összegét jóváhagyja.

 • 7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

  A 35. OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy első helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. Különdíj a minősített helyezésekhez is társítható, a különdíjjal és a minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma pedig összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A különdíjak szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Részletek a 35. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

 

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

 

 

Budapest, 2019. december 6.

 

A szekció felhívás az OTDT 2020. június 22-i döntése alapján módosult.

 

 

Dr. Kaposi József

Dr. Minya Károly

egyetemi docens

főiskolai tanár

az OTDT Tanulás- és Tanításmódszertani – 

Tudástechnológiai Szakmai Bizottságának elnöke

a 35. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani –– Tudástechnológiai Szekciójának

ügyvezető elnöke

 

 

Melléklet:

1. számú melléklet

Szekciófelhívás