Társadalomtudományi Szekció

1. Általános információk, rendezők

A rendezvény szervezője:

Miskolci Egyetem

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

 

Cím:

3515 Miskolc-Egyetemváros

E-mail:

boldek@uni-miskolc.hu

Honlap:

https://bolcsesz.uni-miskolc.hu/uj/index.php

 

A Szekció honlapjának címe: 

 

A Szekció e-mail címe: 

 

A rendezvény időpontja: 2025. április 24–26.

 

Ügyvezető elnök:

Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga

 

 

egyetemi docens, intézetigazgató

 

 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

 

 

E-mail: szabo.toth.kinga@uni-miskolc.hu

 

 

 

 

Ügyvezető titkár

Dr. habil. Udvarvölgyi Zsolt

 

főiskolai tanár

 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

 

E-mail: zsolt.udvarvolgyi@uni-miskolc.hu

 

 

Szervező titkár

Dr. Fekete Sándor

 

egyetemi docens

 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

 

E-mail: sandor.fekete@uni-miskolc.hu

 

 

Hallgatói képviselő:

Takács Máté János

 

egyetemi hallgató

 

E-mail:

 

 

Helyettes hallgatói képviselő:

Lupkovics Zsófia

 

 

egyetemi hallgató

 

 

E-mail:

 

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az OTDT Társadalomtudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara ezúton meghirdeti a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételekkel.

 

A 37. OTDK Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 37. OTDK központi felhívása, valamint a Társadalomtudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

 

2. Részvételi feltételek

2.1. Részvételre jogosultak köre

A 37. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 37. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

A külhoni egyetemek és főiskolák önképzőkörösei a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 37. OTDK-n. Ennek részleteit a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza.

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 37. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) bemutatják kutatási eredményeiket, és a 37. OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 37. OTDK központi felhívása tartalmaz.

A BA, BSc képzés során folyamatos TDK-munka keretében keletkezett szakdolgozat/diplomamunka, amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek, és akár a BA/BSc képzés, akár az azt követő MA/MSc képzés idején intézményi TDK-konferencián bemutatásra és ott OTDK delegálásra került, a 37. OTDK-ra benevezhető.

 

2.2. Pályamunkákkal kapcsolatos követelmények és az értékelés

A Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza:

-        A pályamunkák és a rezümék tartalmi és formai követelményeit.

-        Az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait.

-        A pályamunka és az előadás értékelésének szempontjait.

 

3. Tagozatok/témakörök

3.1.          Tervezett tagozatok/témakörök

-        Esztétika

-        Filozófia

-        Kulturális- és szociálantropológia

-        Média- és kommunikációtudomány

-        Művelődés- és kultúraelmélet

-        Nemzetközi tanulmányok

-        Politikatudomány

-        Szociális munka,

-        Szociálpedagógia

-        Szociálpolitika, közpolitika

-        Szociológia

-        Vallás- és hittudomány

 

A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni.

 

3.2.          A végleges tagozatok kialakításának szabályai

A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 37. OTDK központi felhívása tartalmazza. A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság a beérkezett pályamunkák témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerző(k) a nevezés során megjelölt(ek). Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 pályamunka beérkezése legalább 2 intézményből azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 pályamunkából legalább 5 db bemutatásra kerül a 37. OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az 5 db-ot, az adott tagozat a Társadalomtudományi Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható.

A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság fenntartja annak a jogát, hogy a Társadalomtudományi Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat ne fogadjon be, és – a jelentkezést megköszönve – a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes más szekciójába átirányítsa. Az eltérő tudományterület alapján máshova javasolt pályamunkák befogadásáról az illetékes szakmai bizottság dönt, befogadásuk nem automatikus.

A pályamunkák pontos tudományterületi besorolása a hallgató felelőssége. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a tudományterület kiválasztásával kapcsolatos döntésüket körültekintően hozzák meg, lehetőleg kérjék ki konzulensük, valamint az intézményi tudományos diákköri vezetők véleményét is. Multi- és interdiszciplináris dolgozatok esetében azt a tudományterületet kell megjelölni, amely a téma, az elméleti-szakirodalmi háttér és a módszertan alapján a legnagyobb százalékban van jelen a pályamunkában.

A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság fenntartja annak jogát is, hogy a pályamunka befogadását írásbeli bírálat nélkül elutasítsa. A bírálat nélküli elutasítás csak akkor lehetséges, ha a pályamunka

a)     nem jelöli meg, nem határolja le a vizsgált témát, nem fogalmazza meg a kérdésfelvetést; vagy

b)     gondolatmenete nem követhető (pl. a pályamunka egymáshoz nem kapcsolódó témákat elemez, a dolgozat szerkezete nem felel meg az általános és a szakmai kommunikáció sztenderdjeinek); vagy

c)     fő részei nem alkotnak koherens egészet (például: a szakirodalmi előzmények nem kapcsolódnak a megjelölt témához, a kutatási kérdésekhez; a kutatási módszertan nyilvánvalóan alkalmatlan a kutatási kérdések megválaszolására); vagy

d)     nem terjed túl a könnyen elérhető szakirodalom megállapításainak egyszerű összefoglalásán, nem tekinthető önálló kutatómunka bemutatásának.

A Szakmai Bizottság elutasító döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Társadalomtudományi Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást legkésőbb 2025. március 15-ig.

 

4.     A jelentkezés módja

4.1.          A hallgatói nevezés lépései

4.1.1. A pályamunkák előregisztrációja

Az intézményi TDK-konferenciát követően a pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 37. OTDK központi felhívás 2. számú melléklet 4. pontjában jelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül. Azoknak a hallgatóknak, akik a 37. OTDK Társadalomtudományi Szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot a pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig fel kell tölteni a pályamunkájukat az OTDT online rendszerbe.

FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent automatikusan nevezést a 37. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban kell, a következő pontban leírt lépésekkel.

 

4.1.2. A nevezés

Nevezési időszak: 2024. október 15. – 2025. január 8. (szerda) 16.00 óra (CET)

A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

·        A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.

·        A rezümé feltöltése.

·        Az adatok kitöltését és a rezümé felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.

·        A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd saját kezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.

·        A hallgató(k) által saját kezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

 

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

a)     az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

VAGY

 

b)     a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

 

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt – 2025. január 8. (szerda) 16.00 óra (CET) – követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

 

5. Az intézményi TDT-elnök feladatai a 37. OTDK-hoz kapcsolódóan

5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 37. OTDK központi felhívás 2. számú melléklete szerint.

 

5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

A)    A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra).

 

B)    A Társadalomtudományi Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerbe.

 

A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

a)       az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://mo.hu/szuf_avdh_feltoltes oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

VAGY

 

b)       a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

 

Az intézményi és kari TDT-elnök számára az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2025. január 13. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

A Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 

6. A nevezési és a részvételi díj

A 37. OTDK nevezési és részvételi díjairól a támogatások rendelkezésre állásának függvényében a későbbiekben születik döntés.

 

7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és zsűri különdíjak

Az OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a bemutatott pályamunkák szekció szinten legfeljebb harmada részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, annak figyelembevételével, hogy szakmai tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat első helyezést. A szekció főzsűrik a pályaművek közül azokat, amelyek helyezést nem érnek el, de a tagozati zsűrik szakmai értékeik alapján elismerésre érdemesnek találják, és az értékelés alapján közvetlenül a helyezett pályamunkák után következnek, a zsűri különdíjával ismerhetik el. A helyezett és a zsűri különdíjában részesülő pályamunkák szerzői valamennyien megkapják a helyezésért vagy a zsűri különdíjáért járó oklevelet.

A helyezett és a zsűri különdíjával elismert pályamunkák száma szekció szinten összesen nem haladhatja meg a szekcióban bemutatott pályamunkák számának 50%-át. A díjak további szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 

8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Ennek részletei a 37. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

Budapest, 2024. április 9.

 

 

Dr. Bartus Tamás

Dr. Szabó-Tóth Kinga Dóra

egyetemi tanár

habilitált egyetemi docens

az OTDT Társadalomtudományi Szakmai Bizottságának elnöke

a 37. OTDK Társadalomtudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

 

 

Melléklet:

1. számú melléklet

A Társadalomtudományi Szekció felhívása letölthető formátumban