Társadalomtudományi Szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

  A rendezvény szervezője:

  Debreceni Egyetem
  Bölcsészettudományi Kar

  Cím:

  4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

  Telefon:

  06 (52) 512-900 / 2118-as mellék

  Honlap:

  https://btk.unideb.hu/hu

  A Szekció honlapjának címe: https://btk.unideb.hu/tarstudotdk2023
  A Szekció e-mail címe: tarstudotdk2023@unideb.hu
  A rendezvény időpontja: 2023. április 12-14.

  Ügyvezető elnök:

  Prof. Dr. Czibere Ibolya

   

  egyetemi tanár, intézetigazgató

   

  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

  Politikatudományi és Szociológiai Intézet

   

  E-mail: czibere.ibolya@arts.unideb.hu

  Ügyvezető titkár:

  Dr. Molnár Éva

   

  egyetemi adjunktus

   

  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

  Szociológia és Szociálpolitika Tanszék

   

  E-mail: molnar.eva@arts.unideb.hu

  Szervező titkár:

  Loncsák Noémi

   

  egyetemi tanársegéd

   

  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

  Szociológia és Szociálpolitika Tanszék

   

  E-mail: loncsak.noemi@arts.unideb.hu

  Hallgatói képviselő:

  Szabó Benedek

   

  egyetemi hallgató

   

  E-mail: tarstudotdk2023@unideb.hu

  Helyettes hallgatói képviselő:

  Fejérvári Anna

   

  egyetemi hallgató

   

  E-mail: tarstudotdk2023@unideb.hu

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, a Társadalomtudományi Szakmai Bizottság, valamint a rendező Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara ezúton meghirdeti a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

  A 36. OTDK Társadalomtudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) központi felhívása, valamint a Társadalomtudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

 • 2. Részvételi feltételek

  2.1. Részvételre jogosultak köre

  A 36. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 36. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 36. OTDK-n. Ennek részleteit a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza.

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 36. OTDK központi felhívásának 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket, és a 36. OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatos részletesebb leírást a 36. OTDK központi felhívása tartalmaz.

  2.2. Pályamunkákkal kapcsolatos követelmények és az értékelés

  A Szekció felhívás 1. számú melléklete tartalmazza:

  • a pályamunkák tartalmi és formai követelményeit;
  • az idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályait;
  • a pályamunka és az előadás értékelésének szempontjait;
  • a rezümével és a prezentációval kapcsolatos információkat.
 • 3. Tagozatok/témakörök

  3.1. Tervezett tagozatok / témakörök

  • Egészségszociológia és egészségpolitika
  • Esztétika
  • Filmtudomány
  • Filozófia
  • Kulturális- és szociálantropológia
  • Média- és kommunikációtudomány
  • Művelődés- és kultúraelmélet
  • Nemzetközi tanulmányok
  • Politikatudomány
  • Szociális munka, szociálpolitika
  • Szociológia
  • Vallás- és hittudomány

  A nevezés során a hallgatónak jelölni kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkáját be kívánja mutatni.

  3.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

  A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság a beérkezett pályamunkák témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerző(k) a nevezés során megjelölt(ek). Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 pályamunka beérkezése legalább 2 intézményből azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 pályamunkából legalább 5 db bemutatásra kerül a 36. OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az 5 db-ot, az adott tagozat a Társadalomtudományi Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható.

  A Társadalomtudományi Szakmai Bizottság fenntartja annak a jogát, hogy a Társadalomtudományi Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat – a jelentkezést megköszönve – a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes más szekciójába átirányítsa.

  A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Társadalomtudományi Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást legkésőbb 2023. március 1-ig.

 • 4. A jelentkezés módja

  4.1. A hallgatói nevezés lépései

  1. A pályamunkák előregisztrációja

  Az intézményi TDK-konferenciát követően a pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 36. OTDK központi felhívásának 2. számú melléklete 4. pontjában megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül. Azok a hallgatók, akik a 36. OTDK Társadalomtudományi Szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig kell, hogy feltöltsék dolgozatukat az online rendszerbe.

  FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent automatikusan nevezést a 36. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban kell a következő pontban leírt lépésekkel.

  1. A nevezés

  Nevezési időszak: 2022. szeptember 15. – 2023. január 11. (szerda) 16.00 óra (CET)

  A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

  • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  • A rezümé feltöltése (magyar anyanyelvű hallgató angol nyelven készült dolgozata esetében is magyar nyelven). Amennyiben nem magyar anyanyelvű hallgató ad be pályamunkát angol nyelven, úgy ebben az esetben angolul kell a rezümét is feltölteni.
  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése a jelen Szekció felhívás 4.2. pontjában leírtak szerint, továbbá a dokumentum szkennelése, és feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe.
  • Az adatok kitöltését, a rezümé és az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum – amennyiben szükséges – felöltését követően a nevezést véglegesíteni kell az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd saját kezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
  • A hallgató(k) által saját kezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt – 2023. január 11. (szerda) 16.00 óra (CET) – követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

  1. A TDT-elnöknek átadandó dokumentumok

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, saját kezű aláírással ellátott, 1 db papír alapú példányát (pályamunkánként 1 példány!) az intézményi TDT-elnök részére át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

  4.2. Abszolutóriumot szerzett hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 36. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatónak a nevezés során az OTDT online rendszerben nyilatkozni kell abszolutóriuma megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan az abszolutóriumot, azt kell jelölni, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatónak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni PDF formátumban az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 2.1. pontnak megfelelően – a 36. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadáskor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

  A BA/BSc képzés keretében megírt, és intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 36. OTDK-ra benevezhető.

 • 5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 36. OTDK-hoz kapcsolódóan

  5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

  Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 36. OTDK központi felhívásának 2. számú melléklete 3. pontja szerint.

  5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

  1. A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerben. A rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni a 36. OTDK-ra.
  2. A Társadalomtudományi Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak saját kezű aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe,
   VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, majd az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentumként vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentumként feltölteni az OTDT online rendszerbe.
  3. A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként 1 db nevezési lap!). Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell összegyűjteni és tárolni a TDT-elnöknek.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2023. január 16. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

  A Társadalomtudományi Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

  Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 • 6. A nevezési és a részvételi díj

  A nevezési és részvételi díjról a rendelkezésre álló források függvényében a későbbiekben születik döntés.

 • 7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

  A 36. OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy I. helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Társadalomtudományi Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. A különdíjjal és a minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A szakmai elismerés további szabályozását a 36. OTDK központi felhívásának 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Ennek részletei a 36. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

Budapest, 2022. március 30.

Dr. Orosz Éva

Prof. Dr. Czibere Ibolya

professor emeritus

egyetemi tanár

az OTDT Társadalomtudományi Szakmai Bizottságának elnöke

a 36. OTDK Társadalomtudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

Melléklet:

1. számú melléklet

A Társadalomtudományi Szekció felhívása letölthető formátumban