Testnevelés- és Sporttudományi Szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

  A rendezvény szervezője:

   

  Szegedi Tudományegyetem

  Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

   

  Cím: 6725 Szeged, Hattyas u. 10.

  Tekefon: 06 (62) 546- 250

  Honlap: http://www.jgypk.hu/tesi/

   

  A Szekció honlapjának címe: http://www.jgypk.u-szeged.hu/xxxv-otdk-tesi

   

  A Szekció e-mail címe: 35.otdk.tesi@jgypk.szte.hu

   

  A rendezvény időpontja: 2021. április 7-9.

   

   

  Ügyvezető elnök:                    Dr. Győri Ferenc

                                                  intézetvezető főiskolai docens

                                                  Testnevelési és Sporttudományi Intézet

                                                  Telefon: 06 (70) 439-9353

                                                  E-mail: gyori@jgypk.szte.hu

   

  Ügyvezető társelnök:              Hajdúné Dr. Petrovszki Zita

                                                  tanszékvezető főiskolai docens

                                                  Rekreáció és Sportegészségügyi Tanszék

                                                  Telefon: 06 (20) 220-9139

                                                  E-mail: petrovszki@jgypk.szte.hu

   

  Ügyvezető titkár:                    Dr. Szász András

                                                  főiskolai docens, kari TMDT-tag, intézeti TDK-felelős

                                                  Testnevelési és Sporttudományi Intézet

                                                  Telefon: 06 (20) 291-9388

                                                  E-mail: szasz@jgypk.szte.hu

   

  Hallgatói képviselő:                Sutus Valentin

                                                  egyetemi hallgató, JGYPK HÖK-elnök

                                                  Telefon: 06 (70) 773-1588

                                      E-mail: sutusvalentin1996@gmail.com

   

  Helyettes hallgatói képviselő: Darida Ádám

                                                  egyetemi hallgató,

  Telefon: 06 (70) 199-9160

  E-mail: adamdarida.jgypk@gmail.com

   

   

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar ezúton meghirdeti a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

   

  A 35. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 35. OTDK központi felhívása, valamint a Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

   

 • 2. Részvételi feltételek

   

  2.1. Részvételre jogosultak köre

   

  A 35. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek, és akik megfelelnek a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 35. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében).

   

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 35. OTDK-n. Ennek részleteit a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza.

   

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 35. OTDK központi felhívás 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatosan részletesebb leírást a 35. OTDK központi felhívása tartalmaz.

   

  2.2. A Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza a következőket:

   

  • Pályamunkák és a rezümé (absztrakt) tartalmi és formai követelményei
  • Idegen nyelvű pályamunkák tartalmi és formai követelményei
  • A pályamunka és az előadás értékelésének szempontjai a Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza.
 • 3. Tagozatok/témakörök

  3.1 Tervezett sporttudományi tagozatok/témakörök

  1. Biomechanika
  2. Edzéselmélet
  3. A sport egészségtudományi aspektusai
  4. Gyógytestnevelés és mozgásterápia
  5. Sportbiokémia, genetika
  6. Humánkineziológia és sportbiológia
  7. Fittségi és antropometriai vizsgálatok
  8. A testnevelés és sport neveléstudományi kérdései
  9. Sportpszichológia
  10. A testnevelés és sport társadalmi hatásai
  11. Sportrekreáció, sportturizmus
  12. Sportmenedzsment, sportgazdaság
  13. Innováció a sportban

  A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet számukra a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni.

 • 4. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

  A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza. A Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerzők a nevezés során megjelöltek. Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 dolgozat beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 dolgozatból legalább 5 bemutatásra kerül az OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat a Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

   

  A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak róla tájékoztatást, legkésőbb 2021. március 23-ig.

   

  4.1. A hallgatói nevezés lépései

   

  1. A pályamunkák előzetes regisztrációja

   

  Az intézményi TDK-konferenciát követően:

   

  Pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása a 35. OTDK központi felhívás 2. számú melléklet 4. pontban megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül.

   

  FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent nevezést az OTDK-ra, nevezni a nevezési időszakban kell, a következő pontban leírt lépésekkel.

   

  2. A nevezés

   

  A nevezési időszak 2020. október 28. – 2021. január 22. (péntek) 23:59 (CET)

   

  A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

   

  • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  • A rezümé nyelve:
   • A magyar anyanyelvű hallgatóknak idegen nyelvű pályamunka esetében is magyarul kell rezüméjüket benyújtaniuk.
   • A határon túli, nem magyar nyelvű felsőoktatásban tanuló hallgatók rezüméjüket angolul is benyújthatják.
   • A nem magyar anyanyelvű hallgatók rezüméjüket angolul kell, hogy beadják.

  A rezümére vonatkozó leírást a 35. OTDK központi felhívásának 2. számú melléklete tartalmazza.

  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése a 4.2. pontban leírtak szerint.
  • Az adatok kitöltését, a rezümé és az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum – amennyiben szükséges – felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap OTDT online rendszerből történő nyomtatása, majd sajátkezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.

  • A hallgató(k) által sajátkezű aláírással ellátott nevezési lap scennelése, feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

    

   A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

    a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

   VAGY

    b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum scennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

    A hallgatók számára megadott nevezési határidőt (2021. január 6. 23.59 óra, CET) követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

    

   3. A TDT-elnöknek átadandó dokumentum

    A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, sajátkezű aláírással ellátott egy papír alapú példányát (pályamunkánként egy példány!) az intézményi TDT-elnök részére át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

    

  4.2. Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

   

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 35. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatóknak a nevezés során az OTDT online rendszerében nyilatkozniuk kell abszolutóriumuk megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan abszolutóriumukat, azt kell jelölniük, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). A 2020 márciusa és 2021 januárja között jogosultságot szerző hallgatóknak az abszolutórium dátumához az OTDT online rendszerben a nevezés napját kell megadniuk. Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatóknak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni (PDF formátumban) az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 35. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 35. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadásakor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

   

  BA, BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 35. OTDK-ra benevezhető.

   

  Az MA/MSc/osztatlan képzésben megírt szakdolgozatok/diplomamunkák bemutatásának feltételei:

  Az MA, MSc és osztatlan képzésben az intézményi TDK-konferencia (amelyen a pályamunkával szerzői jogosultságot szereztek) félévében abszolutóriumot szerzett, továbbá a nevezés félévében az intézményi TDK-konferencián jogosultságot szerző, és várhatóan ugyanebben a félévben abszolváló hallgatók nevezésének speciális szabályait a 35. OTDK központi felhívásának 2. számú melléklete tartalmazza.

 • 5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 35. OTDK-hoz kapcsolódóan

  5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

   

  Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 35. OTDK központi felhívás 2. számú melléklete szerint.

   

  5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

   

  • A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra.)

   

  • A Testnevelés- és Sporttudományi Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak A)    annak sajátkezű aláírása, scennelése, majd feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerben, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, ésennek elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerben.
  • A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti, és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként egy nevezési lap!).

    

   A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

    

   a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

   VAGY 

   b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

    

   Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerben a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2021. január 27. (szerda) 23.59 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

   A Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

    

   Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

    

    

 • 6. A nevezési és a részvételi díj

  A konferencia lebonyolítása az oktatásért felelős minisztérium támogatásával valósul meg, nevezési és részvételi díjat nem kell fizetni..

 • 7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

  Az OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy első helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. Különdíj a minősített helyezésekhez is társítható, a különdíjak száma pedig összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A különdíjak szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. (Részletek a 35. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és témavezetőiket!

 

 

Budapest, 2019. december 6.

 

A szekció felhívás az OTDT 2020. június 22-i döntése alapján módosult.

 

 

 

Dr. Tihanyi József

Dr. Győri Ferenc

egyetemi tanár

főiskolai docens

az OTDT Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottságának elnöke

a 35. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

 

 

Melléklet:

1. számú melléklet