Testnevelés- és Sporttudományi Szekció

 • 1. Általános információk, rendezők

  A rendezvény szervezője:

  Pécsi Tudományegyetem
  Természettudományi Kar
  Sporttudományi és Testnevelési Intézet Cím: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Telefon: 06 (72) 503- 600 / 24148

  A Szekció honlapjának címe: https://otdk.pte.hu/tst-szekcio
  A Szekció e-mail címe: OTDK2023@gamma.ttk.pte.hu
  A rendezvény időpontja: 2023. április 13-15.

  Ügyvezető elnök:

  Dr. Váczi Márk

   

  egyetemi docens, intézetigazgató

   

  Sporttudományi és Testnevelési Intézet

   

  Telefon: 06 (72) 503-600 / 24513

   

  E-mail: vaczi@gamma.ttk.pte.hu

  Ügyvezető társelnök:

  Dr. Atlasz Tamás

   

  egyetemi docens, intézetigazgató helyettes, intézeti TDK-felelős

   

  Sporttudományi és Testnevelési Intézet

   

  Telefon: 06 (72) 503-600 / 24361

   

  E-mail: attam@gamma.ttk.pte.hu

  Ügyvezető titkár:

  Dr. Prisztóka Gyöngyvér

   

  egyetemi docens

   

  Sporttudományi és Testnevelési Intézet

   

  Telefon: 06 (72) 503-600 / 24512

   

  E-mail: gyongy@gamma.ttk.pte.hu

  Szervező Bizottság elnök:

  Dr. Marton Gergely

   

  egyetemi adjunktus

   

  Sporttudományi és Testnevelési Intézet

   

  Telefon: 06 (72) 503-600 / 24149

   

  E-mail: martongergely@gamma.ttk.pte.hu

  Hallgatói képviselő:

  Kató Hargita

   

  egyetemi hallgató

   

  E-mail: haargi@gamma.ttk.pte.hu

  Helyettes hallgatói képviselő:

  Fésüs Ádám

   

  egyetemi hallgató

   

  E-mail: fesusadi@gamma.ttk.pte.hu

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának Sporttudományi és Testnevelési Intézete ezúton meghirdeti a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

  A 36. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 36. OTDK központi felhívása, valamint a Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza. 

 • 2. Részvételi feltételek

  2.1. Részvételre jogosultak köre

  A 36. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzők (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 36. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletében).

  A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországi hallgatókkal azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 36. OTDK-n. Ennek részleteit a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza.

  A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 36. OTDK központi felhívás 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket, és a 36. OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatosan részletesebb leírást a 36. OTDK központi felhívása tartalmaz.

  2.2. A részvétel formai követelményei, valamint a pályamunkák és előadások értékelése

  A Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza a következőket:

  • pályamunkák és a rezümék (absztraktok) tartalmi és formai követelményei;
  • idegen nyelvű pályamunkák tartalmi és formai követelményei;
  • a pályamunka és az előadás értékelésének szempontjai.
 • 3. Tagozatok/témakörök

  3.1 Tervezett sporttudományi tagozatok/témakörök

  1. Edzéselmélet, edzésélettan
  2. A sport egészségtudományi aspektusai
  3. COVID-19 és a sport összefüggései
  4. Gyógytestnevelés, mozgásterápia, gyógyító mozgásformák
  5. Humánkineziológia, biomechanika és sportbiológia
  6. Fittségi és antropometriai vizsgálatok
  7. A testnevelés és sport neveléstudományi kérdései
  8. Testnevelés a köznevelésben, az iskolai testnevelés kérdésköre
  9. Sport és környezetvédelem
  10. Sportpszichológia
  11. A testnevelés és sport társadalmi hatásai
  12. Sportturizmus, sportrekreáció, szabadidősport
  13. Sportgazdaság, sportmenedzsment
  14. Versenysport, parasport
  15. Innováció a sportban

  A nevezés során a hallgatónak jelölni kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkáját be kívánja mutatni.

 • 4. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

  A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza. A Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság a beérkezett pályamunkák témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerző(k) a nevezés során megjelölt(ek). Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 pályamunka beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 pályamunkából legalább 5 db bemutatásra kerül a 36. OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az 5 db-ot, az adott tagozat a Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Testnevelés- és Sporttudományi Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat – a jelentkezést megköszönve – a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes más szekciójába átirányítsa.

  A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottság hozza meg, amelyről a hallgatók az OTDT online rendszeren keresztül kapnak tájékoztatást legkésőbb 2023. március 31-ig.

  4.1. A hallgatói nevezés lépései

  1. A pályamunkák előzetes regisztrációja

  Az intézményi TDK-konferenciát követően a szekció kiválasztása és a pályamunka feltöltése a 36. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 4. pontban megjelölt e-mail megküldésétől számított 30 napon belül.

  FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent automatikusan nevezést a 36. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban kell a következő pontban leírt lépésekkel.

  1. A nevezés

  A nevezési időszak 2022. november 15. – 2023. január 18. (szerda) 16.00 (CET)

  A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

  • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  • A rezümé nyelvének megnevezése.
  • A magyar anyanyelvű hallgatóknak idegen nyelvű pályamunka esetében is magyarul kell a rezümét benyújtani.
  • A határon túli, nem magyar nyelvű felsőoktatási képzésben tanuló hallgatók a rezümét magyarul és angolul is benyújthatják.
  • A nem magyar anyanyelvű hallgatóknak a rezümét angolul kell beadni.
  • A rezümére vonatkozó leírást a 36. OTDK központi felhívás 2. számú melléklete tartalmazza.
  • Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum beszerzése a 36. OTDK központi felhívás 2. számú melléklet 4.2-es pontjában leírtak szerint történik.
  • Az adatok kitöltése mellett a rezümé és – amennyiben szükséges – az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum felöltését követően a nevezés véglegesítése az OTDT online rendszerben.
  • A nevezési lap nyomtatása az OTDT online rendszerből.
  • A hallgató(k) által aláírt nevezési lap feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe.

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt – 2023. január 18. (szerda) 16.00 óra (CET) – követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.

  1. A TDT-elnöknek átadandó dokumentum

  A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően az intézményi TDT-elnök részére át kell adni a benevezett pályamunka OTDT online rendszeréből nyomtatott, a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott nevezési lap 1 db, papír alapú példányát (pályamunkánként 1 példány!), amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

  4.2. Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

  A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 36. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatónak a nevezés során az OTDT online rendszerben nyilatkozni kell abszolutóriuma megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan az abszolutóriumot, azt kell jelölni, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatónak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni PDF formátumban az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 36. OTDK központi felhívás 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 36. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadáskor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  A BA, BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még nem megvédett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 36. OTDK-ra benevezhető.

  Az MA/MSc/osztatlan képzésben megírt szakdolgozatok/diplomamunkák bemutatásának feltételei:

  Az MA, MSc és osztatlan képzésben az intézményi TDK-konferencia (amelyen a pályamunkával szerzői jogosultságot szereztek) félévében abszolutóriumot szerzett, továbbá a nevezés félévében az intézményi TDK-konferencián jogosultságot szerző, és várhatóan ugyanebben a félévben abszolváló hallgatók nevezésének speciális szabályait a 36. OTDK központi felhívás 2. számú melléklete tartalmazza.

 • 5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 36. OTDK-hoz kapcsolódóan

  5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

  Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 36. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 3. pontja szerint.

  5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

  1. A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni a 36. OTDK-ra.)
  2. A Testnevelés- és Sporttudományi Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása az OTDT online rendszerből, annak aláírása, szkennelése, majd feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, elektronikus aláírással kell ellátni, majd feltölteni az OTDT online rendszerbe.
  3. A benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) által aláírt egy-egy példányának összegyűjtése és tárolása. Az AVDH elektronikus aláírással vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell összegyűjtenie és tárolnia a TDT-elnöknek.

  A saját kezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

  1. az azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatás igénybevételével (AVDH, a https://magyarorszag.hu/avdh oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum vagy bármely más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírás-szolgáltatással hitelesített dokumentum

  VAGY

  1. a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelve, PDF formátumban fogadható el.

  Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerbe a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2023. január 23. (hétfő) 16.00 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

  A Testnevelés- és Sporttudományi Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

  Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

 • 6. A nevezési és a részvételi díj

  A nevezési és részvételi díjról a rendelkezésre álló források függvényében a későbbiekben születik döntés.

 • 7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

  A 36. OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy I. helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Testnevelés- és Sporttudományi Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. A különdíjak száma összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A szakmai elismerés további szabályozását a 36. OTDK központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

 • 8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

  Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. Ennek részletei a 36. OTDK központi felhívás 5. számú mellékletében olvashatók.

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákkörös hallgatót és témavezetőiket egyaránt!

Budapest, 2022. március 30.

Dr. Tihanyi József

Dr. Váczi Márk

egyetemi tanár

egyetemi docens

az OTDT Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottságának elnöke

a 36. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójának ügyvezető elnöke

   

Dr. Atlasz Tamás

Dr. Prisztóka Gyöngyvér

egyetemi docens

egyetemi docens

a 36. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi

Szekciójának ügyvezető társelnöke

a 36. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójának ügyvezető titkára

Melléklet:

1. számú melléklet

A Testnevelés és Sporttudományi Szekció felhívása letölthető formátumban