Szociális készségfejlesztés lehetősége IKT eszközökkel alsó tagozaton Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai

32 OTDK, Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció, Az alternatív oktatási és nevelési programok, módszerek tantárgypedagógiája Tagozat.

Szociális készségfejlesztés lehetősége IKT eszközökkel alsó tagozaton


Helyezés: 1

Hallgató: Szárszó Lilla
Szak: Tanító, Képzés típusa: ba, Intézmény: Kecskeméti Főiskola, Kar: Tanítóképző Főiskolai Kar

Témavazető: Hercz Mária - Főiskolai docens, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar


Kutatási témaválasztásomat, gyakorlataim és nyári táboroztatásaim indokolták, hiszen ez idő alatt rengeteg szociális jellegű problémával találkoztam. A témával kapcsolatos eddigi kutatások inkább a meglévő problémák kezelésére, mintsem a prevencióra irányultak. Fontosnak tartom, hogy abban az időszakban kezdjünk el a szociális készségek fejlesztésével foglalkozni, amikor a legnagyobb váltások történnek a gyermek életében, vagyis akkor, amikor szignifikáns különbségeket realizálhatunk két életkor között szociális készségeik tekintetében, ami a legújabb kutatások szerint 8 és 12 éves kör között történik, így meglepő, hogy erre az életkora található a legkevesebb szociális készségfejlesztő program.
Munkám elméleti alapjául a szociális készségek fejlesztéséről, és az IKT iskolai környezetéről szóló irodalmak szolgáltak, melyek tanulmányozása után a vizsgálat módszereire, eszközeire, és a szociális készségfejlesztő programra illetve annak tesztelésére vonatkozó hipotéziseket állítottam fel. Kutatásom során összefüggés-feltáró stratégiákat alkalmaztam egy akciócsoporton belül, amely kvalitatív és kvantitatív metódusokat vegyesen tartalmazott. Tanulmányom célja volt, hogy másfél éves longitudinális vizsgálat keretein belül módszer triangulációval és módszer együttesek segítségével következtetéseket vonjak le az osztály struktúrájáról, melyek által létrehozhatok egy szociális készségfejlesztő programot interaktív táblára. A kutatás során népszerűségi indexet számoltam, elkészítettem az akciócsoport társas hálóját, és szociális készségeket mérő kérdőívvel felmértem a fejlesztendő készségeket. Ezek együttes eredményeiből kiválasztottam öt tanulót, akikkel fókuszcsoportos interjú keretei közt szociális készségfejlesztést folytattam a létrehozott program használatával, mely sikerességét az osztály pedagógusainak véleménye támasztja alá.
A produktum alkalmazási lehetőségei a tanítókra vannak bízva, de használható a szünetek hasznos és szórakoztató eltöltésére, továbbá erkölcstan órákba beilleszthető úgy, hogy a Nemzeti Alaptantervben szereplő szociális kompetenciára vonatkozó képességek megvalósíthatóvá válnak, melyeknek gyakorlása elengedhetetlenek a felelős állampolgári léthez.