SzMSz

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács

Alapszabálya

a Szervezeti és Működési Szabályzattal egységes szerkezetben

____________________________________________________________________________________________________________

 BEVEZETÉS

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (továbbiakban rövidítve: OTDT) a tudományos diákköri tevékenységet végző hallgatók és az őket támogató oktatók jogszabály[1] által alapított szakmai szervezete.

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 63. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Országos Tudományos Diákköri Tanács Szervezeti és működési szabályzatát az alábbiak szerint alkotja meg:

  

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

(1)  Az OTDT célja a diáktudományos tevékenységet végző egyetemi, főiskolai hallgatók és az őket támogató mesterek (konzulens tanárok) érdekképviselete, a tudományos diákköri műhelymunka támogatása, az intézményi TDK tanácsok, a mozgalomban központi szerepet betöltő szakmai bizottságok szervezése, segítése, együttműködési feltételeinek biztosítása, az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák szervezése, irányítása, lebonyolítása. A helyezések, az OTDT által alapított díjak és elismerések folyamatos minőségbiztosítása, társadalmi megbecsülésének növelése.

 

(2)  Az OTDT a tudományos diákköri tevékenység országos, elvi irányt mutató, döntési joggal is felruházott koordináló, véleményező és tanácsadó szerve. Ebben a minőségében érdekképviseleti és szervezési feladatokat is ellát.

 

(3)  Az OTDT összefogja az egyes tudományágakban és tudományterületeken működő szakmai bizottságainak (jelenleg 16) munkáját, ezáltal biztosítja a tudományos diákkörök és konferenciák egységes elvek szerinti szerveződését, lebonyolítását. Az egyes tudományterületek diákköri tevékenységének szakmai irányítása az illetékes szakmai bizottságok feladata.

 

(4)  Az OTDT célját az országos főhatóságokkal és irányító szervekkel, valamint a szakmai, tudományos egyesületekkel együttműködve valósítja meg, munkájában külső szakértők is részt vehetnek.

 

(5)  Az OTDT

a) székhelye: 1025 Budapest, Muraközi u. 15.,

b) rövidített neve: OTDT,

c) angol nyelvű elnevezése: National Council of Students’ Research Societies,

d) bélyegzője: középen Magyarország címere, Országos Tudományos Diákköri Tanács körirattal.

 

 

2. AZ OTDT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

 

A fenti célok megvalósítása érdekében az OTDT:

 

(1)  Dönt az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák időpontjáról és helyszínéről, kiadja a konferencia felhívását és tájékoztatóját; biztosítja a rendezvények koordiná­cióját.

 

(2) A forrás kezelőjének felhatalmazása esetén javaslatot tesz a konferenciák rendezéséhez költségvetési forrásból származó, illetve egyéb pénzügyi források szakmai bizottságok (szekciók) közötti felosztására, és segíti a gazdálkodást.

 

(3)  A szakmai bizottságoknak elvi és módszertani útmutatást ad; javaslatot tehet szakmai bizottsági ülés összehívására; jóváhagyja tisztségében a szakmai bizottságok által megválasztott elnököt, elnökhelyettest és az OTDK kétévenkénti szekcióüléseit szervező ügyvezető elnököket.

 

(4) E feladatkörében működteti az egyes konferenciák rendező intézményei által kijelölt, a konferencia lebonyolításáért felelős tisztségviselőket (ügyvezető elnököket) összefogó, kétévente újjáalakuló OTDK Ügyvezető Elnökök Kollégiumát, amelynek irányítója az OTDT titkára.

 

(5)  Dönt a szakmai bizottságok és a szekciók törléséről, illetve létesítéséről.

 

(6)  Díjakat, elismeréseket alapíthat és dönt azok adományozásáról.

 

(7)  Megalkotja és szükség esetén módosítja Alapszabályát, valamint Szervezeti és működési szabályzatát.

 

(8)  Megállapítja munkatervét és ellenőrzi a végrehajtását.

 

(9)  Saját működési körében a feladatok előkészítése érdekében bizottságokat hozhat létre.

 

(10)    Megválasztja és felmenti tisztségviselőit.

 

 3. AZ OTDT

 

(1)  Koordinálja a szakmai bizottságok munkáját (a szakmai bizottságok felsorolását a jelen Szabályzat melléklete tartalmazza).

 

(2)  Szervezőmunkát végez az országos szerveknél a tudományos diákköri mozgalomban részt vevő oktatók és hallgatók munkájának támogatására, illetve annak elismeréséhez szükséges pénz és egyéb jutalmak, valamint finanszírozás biztosítása érdekében.

 

(3)  A szakmai bizottságokkal közösen segíti az országos diákköri konferenciákon kiemelkedő teljesítményt felmutató pályamunkák hasznosítását.

 

(4)  Képviselői útján részt vesz az országos tudományos és szakmai szervezetek azon ülésein, amelyeken tudományos diákköri mozgalmat érintő kérdéseket tárgyalnak.

 

(5)  Szervezi a szakmai tudomány- és oktatáspolitikai szervezetekkel való együttműködést, a hitelesített TDK-teljesítménymutatók képzésével, karbantartásával és közreadásával elősegíti a TDK-tevékenység teljesítményének a személyi és intézményi akkreditá­ció­ban, a tudományos és pályázati minősítések körében való érvényesítését.

 

(6)  Segíti a felsőoktatási intézményeket, szakmai bizottságokat a diáktudományos tevé­kenység fejlesztésében és elismerésében, önálló pénzügyi alapok létesítésére irányuló tevékenységükben.

 

(7)  Törekszik a kiemelkedő diáktudományos munkát végző hallgatók szakmai továbbfejlődéséhez szükséges fórumok létrehozására; elősegíti a magasabb szintű képzési formákba történő bekapcsolódást (a BSc kurzusokat végzettek MSc képzésbe való felvételét, a posztgraduális és a doktori képzést) biztosító lehetőségek megterem­tését.

 

(8)  Támogatja a diáktudományos munkában kiemelkedő hallgatók egyetemi, illetve főiskolai tanulmányi ideje alatti, valamint a végzést követő bel- és külföldi ösztöndíj kérelmére vonatkozó javaslatait.

 

(9)  Szervezőmunkát végez a tehetséggondozás állami és civil szervezeteivel való együttműködés és a nemzetközi, különösen a külhoni magyarság körében működő egyetemi, főiskolai önképzőkörökkel kialakított kapcsolatok szélesítése érdekében.

 

(10)    Az OTDT-nek a tudományos és szakmai szervezetekkel való együttmű­kö­dése külön megállapodásban is szabályozható.

 

(11)    Az OTDT ellátja legmagasabb elismerési formáinak (Pro Scientia Aranyérem, Pro Arte Aranyérem, Junior Pro Scientia Aranyérem, Honoris Causa Pro Scientia Aranyérem, Mestertanár Aranyérem) adományozásával, valamint a független kuratórium által odaítélt Máriás Antal Emlékérem, továbbá az OTDT Elnöksége által adományozott OTDT Arany Kitűző, Újságírói Díj és Kiváló TDK Szervezői Díj átadásával és a kitüntetettek társadalmi elismertetésével járó feladatokat.

 

(12)A határon túli TDK támogatására, a határon túli hallgatók és oktatók tudományos diákköri munkába történő bevonására, az Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő részvételük segítésére működteti a TDK határok nélkül (HTDK) programot, amelynek vezetője az OTDT elnöke által erre kijelölt alelnök.

 

(13)A tudományos diákköri tevékenység minőségbiztosításának érdekében online informatikai rendszert működtet. Az online rendszerben tárolódnak az intézményi TDK-konferenciáknak, a hallgatók OTDK-ra történő nevezésének, a szekciók szakmai eredményeinek adatai, a pályamunkák írásbeli bírálatai. Az OTDT továbbá az online rendszerén keresztül bonyolítja le a Pro Scientia Aranyérem pályázat eljárását.

 

(14) A közvélemény folyamatos tájékoztatásával hozzájárul a tudományos diákköri mozgalom társadalmi ismertségének és elismertségének megerősítéséhez.

 

(15)Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák eredményeit és a szekciók szakmai beszámolóit honlapján közzéteszi, megkeresésre azokról az OTDT elnöke által aláírt igazolást ad ki.

 

(16) Gondoskodik az Almanach című időszaki kiadvány összeállításáról és megjelentetéséről, gondozza a TDK-történeti kutatások köteteit és egyéb, az OTDT által alapított kiadványokat.

 

 

4. AZ OTDT ÖSSZETÉTELE

 

(1)  Az OTDT legfeljebb 60 választott tagból, továbbá tiszteletbeli tagokból és meg­hívottakból álló testület.

 

(2)  a) Az OTDT szavazati joggal rendelkező tagjai a szakmai bizottságok elnökei (az elnök mandátumát egy-egy ülés tartamára az elnökhelyettesnek átadhatja), a szakmai bizottságok egy-egy hallgatói képviselője (a mandátumot egy-egy ülés tartamára az illetékes szakmai bizottság elnökének előzetes tájékoztatásával a szakmai bizottság által megnevezett helyettesítő hallgatónak átadhatják), az OTDT Elnökségének tagjai, a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának egy delegáltja, az elnök és a titkár.

 

b) Az OTDT tanácskozási joggal rendelkező tagjai – a tudományos diákköri mozgalom eredményességének érdekében kifejtett áldozatos tevékenységük alapján – az elnök által felkért tiszteletbeli tagok, valamint a felsőoktatásban közvetlenül érintett minisztériumoknak, a központi közigazgatás más szerveinek és a tudományos közélet más jelentős szereplőinek képviselői, akiket állandó meghívottként az elnök kér fel az OTDT egyetértésével.

 

c) Az OTDT állandó meghívottjai a HTDK program magyarországi koordinátora, valamint Szerbiából, Szlovákiából és Ukrajnából egy-egy, Romániából két képviselő. A határon túli képviselők meghívása az OTDT mindenkori határon túli szerződései szellemében, az egyes országokban működő TDK-koordináló szervezetekkel egyetértésben történik. A romániai meghívottak egyike az állami fenntartású, a másik a magán fenntartású felsőoktatás képviseletét látja el.

 

d) Az OTDT magyarországi állandó meghívott tagjait a Tanács elnöke által megkeresett intézmények jelölik ki, illetve az OTDT elnöke személyre szóló megkereséssel is élhet a Tanács egyetértésével. Felkérésüket személyre szólóan a Tanács elnökétől kapják. A fel­kérés 5 év időtartamra szól, de több ízben is ismételhető. Azok a Pro Scientia Aranyérmes fiatalok, akik a Tanács szakmai bizottságainak delegált hallgató tagjai voltak, mandátumuk megszűntével állandó meghívottként 5 éven át részt vehetnek az OTDT munkájában. Az OTDT-nek egy vagy több alkalomra időszakosan meghívott tagjai is lehetnek.

 

e) Az OTDT szakmai bizottságok által delegált tagjai: a szakmai bizottság elnöke, elnökhelyettesei és hallgatói képviselője.

 

f) A szakmai bizottságok elnökét az OTDT elnökének javaslatára, elnökhelyetteseit és titkárát/titkárait a Szakmai Bizottság megválasztott elnökének javaslatára (továbbiakban tisztségviselő) azonos időtartamra, több ízben és ismételhetően négy évre (amennyiben időközi – a szakmai bizottság szervezeti és működési szabályzatában rögzített megbízási határidő letelte előtti – választásra kerül sor, az annak során megválasztott tisztségviselő mandátuma a négy évből még hátralévő időre szól, annak leteltét követően ismételt választás szükséges), a hallgatói képviselőt a szekciót rendező intézmény javaslatára, két év időtartamra a szakmai bizottság választja meg, és az OTDT egyetértésével az elnök bízza meg.

 

(3)  Az OTDT tagjai megbízásának, illetve felkérésének időközbeni visszavonását az OTDT elnöke, az OTDT tagja, az illetékes szakmai bizottság, valamint a küldő intézmény kezdeményezheti. A visszahívásról az a testület dönt, amely az érintett személyt az OTDT-be delegálta.

 

 

5. AZ OTDT TISZTSÉGVISELŐI

 

(1)  a) Az OTDT tisztségviselői: az elnök, az örökös elnök, a titkár, az elnök munkáját segítő öt alelnök (élettudományok; élettelen természettudományok és műszaki tudományok; társadalomtudományok (2), kommunikáció), akik közül az elnök általános alelnököt jelölhet ki, és az OTDT Elnökségének tagjai. A titkárt, az OTDT egyet­értésé­vel, az elnök bízza meg.

 

b) A választott tisztségviselők (elnök, alelnökök, elnökségi tagok) akkor tekintendők megválasztottnak, ha a szavazati joggal rendelkező OTDT tagok több mint 50%-a jelen van, és ha elnyerik a leadott érvényes szavazatok legalább 2/3-át. A választott tisztség­viselők­nek az elnök megbízólevelet ad át. A megbízatás időtartama négy év, kivéve az örökös elnököt és a titkárt, akiknek megbízatása határozatlan időre szól. A tisztségviselők mandátuma – az elnök indokolt indítványa alapján – az OTDT által a mandátum utolsó évében, a szavazatok egyszerű többségével meghozott határozattal, egy ízben, legfeljebb két évvel meghosszabbítható. Ennek letelte után a mandátum tovább nem hosszabbítható, hanem új tisztségviselő-választást kell tartani.

 

2)   Az OTDT elnöke a Tanács egyetértésével – konkrét feladatok ellátására – a tagok közül állandó vagy eseti bizottságokat hozhat létre, továbbá külső szakértőket is felkérhet.

 

(3) a) Az OTDT elnökének személyére az OTDT tagjaiból az OTDT Elnöksége által megválasztott, háromtagú Jelölő Bizottság tesz javaslatot. A Jelölő Bizottságot az elnök mandátumának lejárta előtt egy évvel, az őszi első OTDT-elnökségi ülésen kell felállítani. A Jelölő Bizottság megválasztott tagjai a Bizottság első ülésén maguk közül (titkos szavazással) elnököt választanak.

    Az OTDT elnökét a mandátum utolsó évében esedékes tavaszi első ülésen kell megválasztani.

    Eredménytelenség esetén a Jelölő Bizottság új jelöltet is állíthat.

    Megismételt választásra az OTDT ülését a hivatalban levő elnök hívja össze. A megismételt választást az eredménytelen választást követő három hónapon belül meg kell tartani. A megismételt választás a leadott szavazatok számára tekintet nélkül érvényes, és az OTDT megválasztott elnöke az, aki a jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta.

    Az OTDT megválasztott elnökének mandátuma a választás évében esedékes őszi, Pro Scientia Aranyérem-átadó ünnepi OTDT ülésen kezdődik. Az OTDT elnöke újraválasztható.

     

b) Az OTDT alelnökei és az elnökségi tagok személyére az OTDT megválasztott elnöke a megválasztását követően tesz javaslatot úgy, hogy az elnökség tagjai az OTDT elnökválasztást követő első (legkésőbb szeptemberben megtartandó) ülésén megválaszthatók legyenek.

 

c) Az OTDT alelnökeinek és Elnökségének mandátuma a választás évében esedékes novemberi, Pro Scientia Aranyérem-átadó ünnepi OTDT ülésen kezdődik. Az OTDT alelnökei és az Elnökség tagjai újraválaszthatók.

 

(4) A szervezeti struktúra megváltoztatásához, új vezető tisztség létesítéséhez az OTDT határozatképes ülésén minősített (2/3-os) többséggel meghozott határozata szükséges.

 

6. AZ OTDT TITKÁRSÁGA

 

(1)  Az OTDT működésével kapcsolatos feladatokat az OTDT Titkársága látja el.

 

(2)  A Titkárság vezetője az OTDT titkára.

 

 

7. AZ OTDT ELNÖKSÉGE

 

(1)  Az OTDT legalább 7 és legfeljebb 17 fős Elnöksége a Tanács elnökének irányítása mellett működik, titkára az OTDT titkára, tagjait a Tanács választja meg.

 

(2)  Az Elnökség az OTDT ülései közötti időszakban ellátja a Tanács folyamatos feladataiból adódó, operatív döntéseket igénylő tevékenységet, és odaítéli kétévente az OTDT Arany Kitűző kitüntetést, valamint a Mestertanár Aranyérem Szabályzatban meghatározott számú Mestertanár Aranyérem kitüntetést, és évente a Kiváló TDK Szervezői Díj kitüntetést, valamint az Újságírói Díjat. További feladata a döntések előkészítése, fejlesztési koncepciók kidolgozása, az OTDT hatáskörébe tartozó kitüntetési és egyéb előterjesztések elkészítése. Munkájáról beszámolási kötelezettséggel tartozik a Tanácsnak.

 

(3)  Az Elnökség igény szerint ülésezik, munka- és ügyrendjét saját hatáskörében alakítja ki.

 

(4)  Az Elnökség határozatképes, ha ülésén az elnök, akadályoztatása esetén az általános alelnök, valamint tagjainak több mint fele jelen van. Az Elnökség döntéseit egyszerű többséggel hozza, személyi kérdésekben titkos, egyébként nyílt szavazással.

 

(5)  Egyszerű többséget igénylő ügyben a döntéshozatalra az elnök – elnökségi ülés tartása nélkül – elektronikus szavazást is kezdeményezhet, amely ugyanezen szabályok szerint érvényes.

Elektronikus szavazásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a kezdeményezéstől számított öt munkanapon belül nem érkezik az elnökhöz vagy a titkársághoz arra vonatkozó indokolt észrevétel, hogy az adott kérdésben tanácsülésben kell döntést hozni. Amennyiben érkezik ilyen észrevétel, az elektronikus szavazás nem rendelhető el, és a kérdést önálló napirendi pontként a soron következő tanácsülés elé kell terjeszteni.

Amennyiben észrevétel nem érkezik, az elnök a kezdeményezést követő hatodik munkanapon (vagy azt követően) az elektronikus szavazást elrendeli. Az elektronikus szavazásra legalább öt munkanapot kell biztosítani. Személyi kérdésben elektronikus szavazás nem tartható.

 

(6)  Az elnök munkáját az alelnökökből és a titkárból álló Vezetői Értekezlet segíti. Ennek működését és belső munkamegosztását az elnök alakítja ki. A Vezetői Értekezlet az OTDT és az OTDT Elnökségének ülései között, amennyiben az indokolt, a TDK-val kapcsolatos, nagy létszámú csoportokat érintő vitás kérdésekben állásfoglalásokat ad ki. A Vezetői Értekezlet állásfoglalásai ajánlások, azokat az OTDT elnöke és titkára írja alá.

 

8. AZ OTDT TISZTSÉGVISELŐINEK FELADATA

 

(1)  Az OTDT elnökének feladatai:

 

-         az OTDT elnöke jogosult a szervezet képviseletére;

-         összehívja és vezeti az OTDT üléseit;

-         az országos főhatóságoknál és irányító szerveknél képviseli az OTDT-t;

-         figyelemmel kíséri a szakmai bizottságok munkáját, jóváhagyja azok szervezeti és működési szabályzatát;

-         kijelöli az OTDT üléseinek napirendjét és időpontját, gondoskodik az ülés össze-hívásáról, az üléseken elnököl;

-         ellátja az OTDT képviseletét mindazon országos fórumokon, amelyek tevékeny­sége kiterjed az egyetemi, diáktudományos tevékenységben érintett személyekre vagy közösségekre;

-         eljár az országos szerveknél a mozgalom anyagi és erkölcsi támogatása érdekében;

-         irányítja az OTDK-k szervezését és lebonyolítását;

-         évente egyszer beszámol a Tanács tagjainak éves tevékenységéről.

 

(2)  Az OTDT alelnökök feladata:

 

         közreműködnek a Vezetői Értekezlet keretében meghatározott állandó és időszakos feladatok megoldásában;

         az elnök felkérése alapján a szekciók és Szakmai Bizottságok, valamint az OTDT között koordináló feladatokat látnak el;

         az elnök felkérése alapján eljárnak mindazon ügyekben, amelyeket a jelen szabályzat nem utal más szerv hatáskörébe.

 

(3)      Az OTDT titkárának feladatai:

 

       az elnök megbízása alapján eljár az OTDT képviseletében;

       irányítja a Titkárság működését, előkészíti az OTDT, az Elnökség és a Vezetői Értekezlet üléseit, rendszeres kapcsolatot tart az OTDT szakmai bizottságai elnökeivel és elnökhelyetteseivel;

       szervezi és koordinálja az OTDT saját és közreműködőként támogatott rendezvényeit;

       szorgalmazza és szervezi az OTDT, illetve az Elnökség határozatainak megvalósítását;

       a szakmai bizottságok közreműködésével segíti az intézményi és tudomány-területi diákköri konferenciák előkészítését és lebonyolítását;

       részt vesz a más diák szakmai érdekképviseleti testületekkel és egyesületekkel való kapcsolattartásban;

       gondozza az OTDT kiadványait;

       gondozza a diáktudományos tevékenységben eredményes fiatalok adatbázisait;

       segíti a Pro Scientia Aranyérmesek szakmai érvényesülését, a szervező és konzulens tanárok munkáját és annak megfelelő szintű elismerését;

       folyamatosan kapcsolatot tart a médiával, szorgalmazza az OTDT tevékeny­ségének és az intézményekben folyó diáktudományos munkának a nyilvánosságát;

       vezeti az OTDK Ügyvezető Elnökök Kollégiumát és irányítja az OTDK-k tartalmi adminisztrációját (OTDK és szekciófelhívások, online nevezések, szekciók és tagozatok beosztása, a helyezések száma, kitüntetési pályázatok és előterjesztések kezelése stb.);

       elvégzi a TDK történeti kutatásokkal, archiválással kapcsolatos feladatokat, folyamatosan építi, szerkeszti a felsőoktatást érintő kutatások meghatározó adat­bázisait, gondozza az OTDT könyvtárát, gyűjteményeit.

 

 

9. AZ OTDT MŰKÖDÉSE

 

(1)  Az OTDT-t évente legalább kétszer kell összehívni. Az ülések napirendjét – a Tanács működéséből fakadó szakmai feladatok sorrendje alapján – az elnök határozza meg.

 

(2)  Az elnök szükség esetén, vagy a tagok egynegyedének írásban megküldött, napirendet tartalmazó kezdeményezésére, rendkívüli ülést hív össze, a rendkívüli eseménytől, ill. a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belüli időpontra.

 

(3)  Az OTDT bármely tag javaslatára tárgyalhat olyan ügyet is, amely az előzetes napi-rendben nem szerepelt. A téma napirendre tűzéséhez a jelenlevő szavazati jogú tagok 2/3-ának támogatása szükséges.

 

(4)  A tanácsülésre szóló meghívókat legkésőbb az ülést megelőzően tíz munkanappal, az írásos előterjesztéseket pedig öt munkanappal az ülés előtt meg kell küldeni minden tanácstagnak és meghívottnak.

 

(5)  a) Az ülést az elnök akadályoztatása esetén az OTDT általános alelnöke, az ő akadályoztatása esetén az OTDT valamelyik (lehetőleg az elnök által kijelölt) alelnöke vezeti.

 

b) Az ülésen elhangzottak alapján a titkár a határozatokat az ülést követő 30 napon belül az OTDT tagjainak és meghívottjainak megküldi.

 

c) Az ülésről készült emlékeztetőt a levezető elnök és az OTDT titkára, a határozatokat az OTDT elnöke és titkára írja alá.

 

(6)  a) Az egyes napirendi pontok megvitatása után az OTDT szavazás útján hoz határozatot.

 

b) Az OTDT akkor határozatképes, ha tagjainak több mint 50%-a jelen van.

 

c) A határozathoz a minősített döntések kivételével egyszerű szótöbbség szükséges. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

 

d) Minősített, 2/3-os többség szükséges:

  a tisztségviselők megválasztásához és felmentéséhez, illetve visszahívásához;

  az OTDT szervezeti struktúrájának megváltoztatásához, új tisztség létesítéséhez, meglevő tisztség megszüntetéséhez;

– a rendelkezésre álló pénzeszközök elosztásához;

  az OTDT által alapított díjak adományozásához;

  a szakmai bizottságok és a szekciók törléséhez, illetve létesítéséhez;

  az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításához.

 

e) A szavazás megkezdése előtt az ülés elnöke pontosan megszövegezi a határozat-

tervezetet, amelyre a szavazás vonatkozik.

 

f) Személyi kérdésekben az OTDT tagjai, az ülést levezető elnök által felkért szavazat­szedő bizottság közreműködésével, titkosan szavaznak. A Tanács minden egyéb kérdésben nyílt szavazással dönt.

 

g) Egyszerű többséget igénylő ügyben a döntéshozatalra az elnök – elnökségi ülés tartása nélkül – elektronikus szavazást is kezdeményezhet, amely ugyanezen szabályok szerint érvényes.

Elektronikus szavazásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a kezdeményezéstől számított öt munkanapon belül nem érkezik az elnökhöz vagy a titkársághoz arra vonatkozó indokolt észrevétel, hogy az adott kérdésben tanácsülésben kell döntést hozni. Amennyiben érkezik ilyen észrevétel, az elektronikus szavazás nem rendelhető el, és a kérdést önálló napirendi pontként a soron következő tanácsülés elé kell terjeszteni.

Amennyiben észrevétel nem érkezik, az elnök a kezdeményezést követő hatodik munkanapon (vagy azt követően) az elektronikus szavazást elrendeli. Az elektronikus szavazásra legalább öt munkanapot kell biztosítani. Személyi kérdésben elektronikus szavazás nem tartható.

 

(7)  A határozatok a felsőoktatási intézményekre nézve útmutató jellegűek, az OTDT és szakmai bizottságai, valamint az OTDK tekintetében viszont kötelező érvényűek. Mindemellett a megvalósítás során a szakmai bizottságok autonómak, és az eltérő tudományterületi és intézményi sajátosságokra figyelemmel járnak el. Az OTDT határozatait az ülések emlékeztetőjében az OTDT honlapján közzé kell tenni.

 

 

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

(1)  Az OTDT jelen Alapszabályát a Szervezeti és Működési Szabályzattal egységes szerkezetben, törvényi felhatalmazás alapján a Tanács fogadja el.

 

(2)  A szakmai bizottságok jelen Szabályzattal nem ellentétes, hagyományaikat és szakmai sajátosságaikat figyelembe vevő saját Szervezeti és Működési szabályzatot alakítanak ki és fogadnak el, amelyeket az OTDT Alapszabályával és SzMSz-ével való összevetés után az OTDT elnöke ellenjegyez. E rendelkezést kell alkalmazni az OTDK-k központi és szekciófelhívásainak tekintetében is (az OTDK központi felhívását minden esetben az OTDT hagyja jóvá, és az elnök, valamint a titkár írja alá. Az egyes szekciók felhívásai ennek mellékletét képezik.).

 

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát, valamit szervezeti és működési szabályzatát a mai napon elfogadta, amelyet a Tanács felhatalmazása alapján az elnök jelen aláírásával hitelesít.

 

Budapest, 2021. október 12.

 

 

Prof. Dr. Szendrő Péter s. k.

 

az OTDT elnöke

                                                                                                           

 [1] A tudományos diákkörökről szóló 112/1973. (M. K. 8.) MM számú utasítás