OTDK archivum

XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, 2015 tavasz

szvételi felhívás

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2015 tavaszára meghirdeti a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (XXXII. OTDK).

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudósképzés színtere. A mesterek körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születtek és születnek meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élményei, sikerei is ezekhez a műhelyekhez kötődnek.

Az OTDT a XXXII. OTDK meghirdetésével felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK konferenciákra, ahol megszerezhetik a XXXII. OTDK-n való indulás jogát, és így az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt is bemutathatják eredményeiket. Az OTDT egyidejűleg arra kéri a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat, kutatókat és fejlesztőket, hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék szakmai kibontakozását.

Az OTDK célja

A XXXII. OTDK országos bemutatási és értékelési fórum a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások 2013-2014-ben elért, és intézményi konferenciákon már minősített tudományos és művészeti eredményei számára.

Célja, hogy ösztönözze a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. Segítséget adjon a kutatómunkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez.

Az országos konferencia szekciói, a részvétel, az értékelés és az elismerés rendje

A XXXII. OTDK a hagyományok szerinti 16 tudományterületi szekcióban kerül megrendezésre. A szekciók szakmai tagozatokra bomlanak (egy szakmai tagozatba legalább 5 és legfeljebb 15 pályamunka kerülhet, további feltétel, hogy tagozat csak több intézmény részvétele esetén szervezhető). A szekciók adatait a központi felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel egységes (OTDT által meghatározott) feltételeit a központi felhívás 2. számú melléklete tartalmazza.

A szekciók sajátosságait tükröző, szekciónként részben eltérő további részvételi szabályokat a szakterületek meghatározó felsőoktatási intézményeit képviselő szakmai bizottságok és a rendező intézmények közösen alakítják ki, és azokat a központi felhívást kiegészítő szekció felhívásokban teszik közzé. Az egyes szekcióknak a benevezni szándékozott pályamunkákkal kapcsolatos követelményeit a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

Az OTDT és a szakmai bizottságok XXXII. OTDK-val kapcsolatos minden hivatalos dokumentuma a http://www.otdk.hu honlapon található meg.

Az OTDT az intézményi TDK-konferenciák és az OTDK minőségbiztosításának érdekében egységes informatikai rendszert (OTDT online rendszer) működtet, amely az OTDT honlapjáról érhető el.

A konferenciára benevezett pályamunkákat – az előzetes írásbeli bírálatot követően – személyesen, szóban be kell mutatni a XXXII. OTDK szekcióülésein. Az OTDK nyelve a magyar. Az idegen nyelvű pályamunkák befogadási és bemutatási szabályairól a szekciók saját felhívásukban rendelkeznek.

A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a XXXII. OTDK-n. Számukra az intézményi minősítő konferenciákat a romániai (ETDK), szerbiai (VMTDK), szlovákiai (FTDK) és ukrajnai (KTDK) országos TDK-konferenciák, vagy magyarországi intézményi konferenciák jelentik. Más országokban tanuló diákok kérhetik befogadásukat bármelyik magyarországi vagy határon túli intézményi konferenciára. A külhoni diákok és oktatók XXXII. OTDK-n történő részvételét az OTDT a TDK határok nélkül (HTDK) programmal segíti.

A konferencián részt vehetnek olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (Lásd: 4. számú melléklet) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolás diákok előadásai a témájuknak megfelelő szekcióba sorolódnak be, és ott a befogadó tagozatok belső rendjének megfelelően, az egyetemisták, főiskolások előadásaival azonos szabályok szerint kerülnek értékelésre, díjazásra.

Az OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a pályamunkák legfeljebb ⅓-a részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, annak figyelembe vételével, hogy szakmai tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat első helyezést. A szakmai bizottságok támogatása esetén a szekciók főzsűrijei a helyezéseket rangban követő különdíjakat, köztük a még alapszakos (BA, BSc) résztvevők dolgozataira BA/BSc-díjat, a még középiskolásokéra OTDK junior díjat adományozhatnak. A helyezett és díjazott pályamunkák száma legfeljebb a szekcióban bemutatott pályamunkák 50%-a lehet.

A helyezésekhez és díjakhoz a szekciók hagyományai alapján pénz- és tárgyjutalom is társítható. E jutalmak forrása kizárólagosan a szekciók szponzorszerző tevékenysége. Az OTDT egységes alapelvként javasolja, hogy az egyedi jutalmak értéke ne haladja meg az 50 ezer Ft-ot.

A konferencia szekcióüléseit követően a XXXI. és XXXII. OTDK tagozatainak első helyezettjei (pályázat benyújtását követően) a Pro Scientia Aranyérem, az intézmények által jelölt, tartósan kiemelkedő tehetséggondozó oktatók pedig a Mestertanár Aranyérem kitüntetéseket nyerhetik el (5. számú melléklet).

Az intézményi TDK-konferenciák

Az OTDT kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, TDT-elnökeit, TDK-felelőseit, az oktatókat, kutatókat és hallgatókat egyaránt, hogy teremtsék meg a lehetőséget az OTDK-t megelőző intézményi (kari, szakterületi) minősítő TDK-konferenciák megrendezésére, és igény esetén ezekre fogadják be a helyi TDK-t nem rendező intézmények hallgatóinak pályamunkáit is.

Az országos konferenciára való intézményi delegálás legyen a szakmai és erkölcsi megbecsülés jele. Közös célunk, hogy valóban a tudomány egységes mércéjével mérve a legjobb pályamunkák és a legtehetségesebb szerzők jelenjenek meg az országos konferencián. Törekvésünk, hogy a XXXII. OTDK-n részt vevő intézményeket, tudományos iskolákat ne elsősorban a benevezett dolgozatok száma, hanem azok szakmai színvonala minősítse. A helyi konferenciákon elhangzó értékeléseknek, helyezési sorrendeknek és a díjazásnak ezt a célt kell segíteniük.

Az OTDT fontos feladatának tartja, hogy az OTDK illeszkedjék az intézményi konferenciák rendszeréhez, ezek országos döntője legyen. Ezért javasolja, hogy az OTDK-ra jelölő intézményi konferenciákon lehetőség szerint az OTDT mellett működő tudományterületileg illetékes szakmai bizottság által kidolgozott értékelési rendszer alapján bírálják el a pályamunkákat.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, az egyetemek és főiskolák tanárait, kutatóit, a doktori iskolák vezetőit, valamint a hallgatói önkormányzatokat, hogy a fiatal tudós nemzedék pártolásával, a diáktudományos és művészeti tevékenység támogatásával, segítő szándékú bírálataikkal és személyes részvételükkel járuljanak hozzá az intézményi, majd az országos konferencia sikeréhez.

Kéri továbbá az érintett főhatóságokat, a kutatóintézeteket, alapítványokat, pénzintézeteket, vállalatokat, műszaki és tudományos egyesületeket, tudományos tevékenységet támogató magánszemélyeket, hogy érdeklődésükkel és a szekciók megkeresésére adott szakmai és anyagi támogatásukkal, díjak és tárgyi jutalmak felajánlásával segítsék a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát.

Budapest, 2013. november 18.

 

Prof. Dr. Szendrő Péter, az OTDT elnöke és dr. Cziráki Szabina, az OTDT titkára


 

 

Szekció felhívások: